Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Daniele 8:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Pono ya ngu yamuuna ni puli yamuuna (1-14)

    • Lunaka lolunyinyani lwaipahamisa (9-12)

    • Kufitela linako za manzibwana ni za kakusasana zeeza 2,300 (14)

  • Gabriele utalusa pono (15-27)

    • Ngu yamuuna ni pulu yamuuna zataluswa (20, 21)

    • Mulena yabonahala kuba ni buhali wayema (23-25)

8  Mwa silimo sabulaalu sa puso ya Mulena Belishazare,+ na Daniele, nabona pono, hamulaho wa pono yene niboni sapili.+  Nabona pono, mi hane ninze niibona, nenili mwa muleneñi osilelelizwe wa* Shushani,*+ mwa provinsi* ya Elami;+ nabona pono yeo, mi nenili kwatuko ni nuka ya Ulai.  Haniinula meeto aka, hamubone! nekunani ngu+ yamuuna yene iyemi fapilaa nuka, mi neinani manaka amabeli.+ Manaka amabeli ao neli amatelele, kono leliñwi nelifita leliñwi kwa butelele, mi lelitelele nelimelile mwamulaho.+  Nabona ngu yamuuna haipumbela kwa wiko ni kwa mutulo ni kwa mboela, mi hakuna libatana zenekona kuyema fapilaa yona, mi hakuna mutu yanaakona kulamulela nto yeñwi kwa maata* ayona.+ Yaeza mone ilatela kaufela mi yaipahamisa.  Hane ninze nitalima, hamubone! nekunani puli+ yamuuna yezwa kwa wiko* yene ifita mwa lifasi kaufela kusina kuhata fafasi. Mi puli yeo neinani lunaka lolubonahala mwahalaa meeto ayona.+  Neitaha kone kuinzi ngu yamuuna ya manaka amabeli, yene niboni inze iyemi fapilaa nuka; neimatela kwateñi ka mabifi amatuna.  Naibona inze isutelela ngu yamuuna, mi yaibifela maswe. Yataba ngu yamuuna mi yaloba manaka ayona amabeli, mi ngu yamuuna neisina maata a kuilwanisa. Yawiseza ngu yamuuna fafasi ni kuihatikela, mi nekusina mutu yanaakona kuilamulela kwa maata* ayona.  Cwale puli yamuuna yaipahamisa hahulu, kono hase ibile feela ni maata, lunaka lolutuna lwalobeha; mi mwa sibaka salona, kwamela manaka amane, anaatalimezi kwa mioya yemine ya mahalimu.+  Fa lunaka loluñwi lwaona, kwamela lunaka loluñwi lolunyinyani, mi lwahula hahulu kwa neku la mboela, kwa neku la upa* ni kwa neku la Naha Yebuheha.*+ 10  Lwahula hahulu kuli mane lwayo fita ni kwa mpi ya mahalimu, mi lwatahisa kuli babañwi mwa mpi yeo ni linaleli zeñwi liwele fafasi, mi lwalihatikela. 11  Lwaipahamisa mi lwalwanisa nihaiba yena Nduna wa mpi, mi aamuhiwa ni nubu yefiwa kamita,* mi sibaka sesitiile sa sibaka sahae sesikenile sanepelwa fafasi.+ 12  Mi lwafiwa mpi, hamoho ni nubu yefiwa kamita,* kabakala bufosi; mi lwanepakela niti fafasi, lwaeza cwalo mi lwakondisa. 13  Cwale nautwa yakenile habulela, mi yakenile yomuñwi ali kuyo yabulela: “Pono ya nubu yefiwa kamita* ni ya bufosi bobutahisa shandauko likazwelapili ka nako yekuma kai,+ ili kutahisa kuli sibaka sesikenile ni mpi lihatikelwe?” 14  Mi ali ku na: “Kufitela linako za manzibwana ni za kakusasana zeeza 2,300 lifela; mi sibaka sesikenile sikakutisezwa mwa muinelo wasona oswanela.” 15  Na Daniele, hane ninze nibona pono ni kubata kuiutwisisa, honafo nabona kuli fapilaa ka nekuyemi yomuñwi yanaabonahala sina mutu. 16  Cwale nautwa linzwi la mutu yanaali mwahalaa nuka ya Ulai,+ mi ahuweleza, ali: “Gabriele,+ utuse mutu yo kuutwisisa saboni.”+ 17  Kihaa sutelela kone niyemi, kono hafita, nasaba hahulu kuli mane nakubama ni kuwiseza pata fafasi. Ali ku na: “Wena mwanaa mutu, uutwisise kuli pono yeo isupa kwa nako ya mafelelezo.”+ 18  Kono hanaanze abulela ni na, naya fa buloko inze niwiselize pata fafasi. Cwale aniswala mi aniyemisa fone niyemi.+ 19  Kihaa li: “Bona, nikutaluseza zekaezahala kwa mafelelezo a nako ya katulo, kakuli lisupa kwa nako yetomilwe ya mafelelezo.+ 20  “Ngu yamuuna yenani manaka amabeli yene uboni iyemela malena ba Media ni Peresia.+ 21  Puli yamuuna yenani bulizi iyemela mulena wa Magerike;+ mi lunaka lolutuna lone luli mwahalaa meeto ayona luyemela mulena wapili.+ 22  Haili lunaka lone lulobehile, fone kumelile amane mwa sibaka salona,+ kukaba ni mibuso yemine yekazwa mwa sicaba sahae yekayema, kono haina kuba ni maata aswana ni ahae. 23  “Mi kwa mafelelezo a mubuso wabona, lifosi halinze lieza bufosi kufeleleza,* kukayema mulena yabonahala kuba ni buhali ili yautwisisa lipulelo zesautwisisehi.* 24  Ukaba ni maata amatuna, kono isiñi ka maata ahae kasibili. Ukatisa sinyeho ka nzila yekomokisa,* mi ukakondisa ni kueza hande lika. Ukabulaya babamaata, hamohocwalo ni sicaba sa babakenile.+ 25  Mi ka maano ahae ukaeza ka bupumi kuli akondise; mi ukaipahamisa mwa pilu yahae; mi ka nako ya buiketo,* ukayundisa babañata. Mi ukalwanisa nihaiba Mulena wa malena, kono ukalobiwa, isiñi ka lizoho la mutu. 26  “Sene sibulezwi mwa pono ka za linako za manzibwana ni za kakusasana ki sa niti, kono uswanela kubuluka pono yeo sina kunutu, kakuli isupa kwa nako yekaba teñi hamulaho wa mazazi amañata kuzwa cwale.”*+ 27  Haili na Daniele, naikutwa kukatala mi nakula ka mazazinyana.+ Cwale nayema mi naeza musebezi wa mulena;+ kono nakakamaliswa ki zene niboni, mi hakuna mutu yanaakona kuliutwisisa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ndu ya mulena; masabelo.”
Kamba “Susa.”
Kamba “sikiliti.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Kamba “kwa malikelelo a lizazi.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Kamba “kwa mapazulelo a lizazi.”
Kamba “Naha Yende.”
Kamba “sitabelo sesifiwa ka nako kaufela.”
Kamba “sitabelo sesifiwa ka nako kaufela.”
Kamba “sitabelo sesifiwa ka nako kaufela.”
Kamba “lieza bufosi kuyo fita kwa mafelelezo abona.”
Kamba “caziba wa litaba za bupumi.”
Kamba “sinyeho yemaswe.”
Kamba mwendi, “mi ka kupatisa.”
Kamba “nako yakwapili hahulu.”