Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Daniele 7:1-28

LITABA ZE MWAHALI

 • Pono ya libatana zeene (1-8)

  • Lunaka lolunyinyani lwa litaba za kuikuhumusa lwamela (8)

 • Yomuhulu wa Mazazi uzamaisa kuta (9-14)

  • Mwanaa mutu uezwa mulena (13, 14)

 • Daniele uzibiswa taluso ya tolo (15-28)

  • Libatana zeene ki malena babane (17)

  • Babakenile bakaamuhela mubuso (18)

  • Manaka alishumi, kamba malena, akamela (24)

7  Ka silimo sapili sa puso ya Mulena Belishazare+ wa Babilona, Daniele aba ni tolo ni lipono mwa toho yahae hanaalobezi fa mumbeta wahae.+ Kihona añola tolo yeo;+ añola litaba zeo kaufela.  Daniele ali: “Neninze nitalima mwa lipono zaka za busihu, mi hamubone! mioya yemine ya mahalimu neizukuza liwate lelituna.+  Mi libatana zeene+ zaomboka mwa liwate; sesiñwi ni sesiñwi nesishutana ni libatana zeñwi.  “Sibatana sapili nesiswana sina tau+ mi nesinani mafufa a mbande.+ Natalima cwalo kufitela mafufa asona akumulwa, mi sananulwa fafasi ni kuyemiswa ka mahutu amabeli sina mutu, mi safiwa pilu ya mutu.  “Mi hamubone! nekunani sibatana sesiñwi, sabubeli, sesiswana sina bere.+ Nesinanuzwi kwa neku leliñwi, mi nekunani makupo amalaalu mwa mulomo wasona mwahalaa meeno asona; mi sabulelelwa kuli: ‘Nanuha, uce nama yeñata.’+  “Zeo halifelile, natalima cwalo, mi hamubone! nekunani sibatana sesiñwi sesiswana sina ngwe,+ kono fa mukokoto wasona nesinani mafufa amane aswana sina a nyunywani. Mi sibatana seo nesinani litoho zeene,+ mi safiwa maa­ta a kubusa.  “Zeo halifelile, natalima cwalo mwa lipono za busihu, mi nabona sibatana sabune, sesisabisa, sesingangamisa, mi nesinani maa­ta amatuna hahulu ni meeno a sipi amatuna. Nesimizaka ni kutubaka, mi nesihatikela ka mahutu asona nto kaufela yenesiyala.+ Nesishutana ni libatana zeñwi kaufela zene liteñi pili ku sona, mi nesinani manaka alishumi.  Hane nisatalima manaka ao, hamubone! mwahalaa ona kwamela lunaka loluñwi, lolunyinyani,+ mi kwa manaka apili kwakumulwa manaka amalaalu fapilaa lona. Mi hamubone! nekunani meeto aswana sina meeto a mutu fa lunaka lo, mi nekunani mulomo obulela litaba za kuikuhumusa.*+  “Natalima cwalo kufitela hakutomiwa mabona mi Yomuhulu wa Mazazi+ aina.+ Liapalo zahae neli zesweu sina litwa,+ mi milili ya kwa toho yahae neiswana sina boya bobukenile. Lubona lwahae neli malimi a mulilo; mawili alona neli mulilo otuka.+ 10  Nekunani nukana ya mulilo yene ibuba kuzwa fapilaa hae.+ Babaeza likiti-kiti nebazwelapili kumusebeleza, mi babaeza likiti zemashumi halitaimiswa ka likiti zemashumi nebayemi fapilaa hae.+ Kuta+ yakopana, mi libuka zaapulwa. 11  “Natalima cwalo ka nako yeo, bakeñisa litaba za kuikuhumusa* zene lubulela lunaka;+ natalima cwalo kufitela sibatana sibulaiwa, mi mubili wasona wasinyiwa ni kufiwa kuli ucisiwe mwa mulilo. 12  Kono haili libatana zeñwi,+ zaamuhiwa bulena bwazona mi bupilo bwazona bwaekezwa ka nako iliñwi ni mwaha. 13  “Natalima cwalo mwa lipono za busihu, mi hamubone! mwa malu a kwa mahalimu, kwabonahala yaswana sina mwanaa mutu+ inzaa taha; mi akena ku Yomuhulu wa Mazazi,+ mi bamusuteleza bukaufi ni yena yo. 14  Mi afiwa bulena,+ likute,+ ni mubuso, kuli batu kaufela, macaba kaufela, ni ba lipuo kaufela bamusebeleze.+ Bulena bwahae ki bulena bwa kuya kuile bobusike bwafela, mi mubuso wahae hauna kusinyiwa.+ 15  “Haili na, Daniele, moya waka waziyeleha bakeñisa kuli lipono za mwa toho yaka neli nisabisize.+ 16  Nasutelela ku yomuñwi wa bane bayemi kwateñi bao kuli nimubuze taluso luli ya taba ye. Kihaa nialaba ni kunizibisa taluso ya litaba zeo. 17  “‘Libatana zetuna ze, zeene,+ ki malena babane babaka yema mwa lifasi.+ 18  Kono babakenile ba Yapahami+ bakaamuhela mubuso,+ mi bakaluwa mubuso wo kuya kuile,+ kamita ni kuya kuile.’ 19  “Cwale nabata kuziba litaba zeñata ka za sibatana sabune, sene sishutana ni libatana zeñwi kaufela; nesisabisa hahulu-hulu, nesinani meeno a sipi ni manala a kopa, mi nesimizaka ni kutubaka, mi nesihatikela ka mahutu asona nto kaufela yene isiyala;+ 20  ni ka za manaka alishumi+ anaali fa toho yasona, ni ka za lunaka loluñwi lone lumelile fone kuwile amalaalu,+ lona lunaka lone lunani meeto ni mulomo obulela litaba za kuikuhumusa* ni lone lubonahala butuna kufita amañwi. 21  “Natalima cwalo, lunaka lo hane lunze lulwanisa babakenile, mi nelu bakoma,+ 22  kufitela Yomuhulu wa Mazazi+ ataha mi katulo ifiwa ka kuyemela babakenile ba Yapahami,+ mi nako yetomilwe itaha ya kuli babakenile baluwe mubuso.+ 23  “Abulela cwana, ali: ‘Haili sibatana sabune, kunani mubuso wabune okataha mwa lifasi. Ukashutana ni mibuso yemiñwi kaufela, mi ukamiza lifasi kaufela, ulihatikele ni kulitubaka.+ 24  Haili manaka alishumi, kukayema malena baalishumi mwa mubuso wo; hape kukaba ni mulena yomuñwi yakayema mwamulaho wabona, mi ukashutana ni bapili, mi ukakokobeza malena babalaalu.+ 25  Ukabulela manzwi a kulwanisa Yapahami ka Kufitisisa,+ mi ukazwelapili kunyandisa babakenile ba Yapahami. Ukabata kucinca linako ni mulao, mi bakafiwa mwa lizoho lahae ka nako, ni linako, ni hafu ya nako.*+ 26  Kono Kuta yakopana, mi bamuamuha bulena bwahae, ilikuli bamuyundise ni kumufeleleza.+ 27  “‘Mi mubuso ni bulena ni maa­ta a mibuso kaufela yemwatasaa mahalimu kaufela zafiwa kwa batu, bona babakenile ba Yapahami.+ Mubuso wabona ki mubuso wa kuya kuile,+ mi mibuso kaufela ika musebeleza ni kumuutwa.’ 28  “A ki ona mafelelezo a taba. Haili na, Daniele, mihupulo yaka yaniziyeza hahulu, mi sifateho saka sasetefala;* kono naipulukela taba yeo mwa pilu yaka.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “za kuitumbaeta.”
Kamba “za kuitumbaeta.”
Kamba “za kuitumbaeta.”
Fo kikuli, linako zetaa­lu ni hafu ya nako iliñwi.
Kamba “ponahalo yaka yacinca.”