Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Daniele 5:1-31

LITABA ZE MWAHALI

  • Mukiti wa mulena Belishazare (1-4)

  • Muñolo fa limota (5-12)

  • Daniele ukupiwa kutalusa muñolo (13-25)

  • Taluso: Babilona ikatulwa (26-31)

5  Haili Mulena Belishazare,+ aezeza manduna bahae ba 1,000 mukiti omutuna, mi anwa waine fapilaa bona.+  Hasaakozwi waine, Belishazare alaela kuli kutiswe likomoki za gauda ni za silivera zanaazwisize Nebukadenezare ndatahe mwa tempele ya mwa Jerusalema,+ kuli mulena ni manduna bahae, ni liendi zahae ni basali bahae babañwi banwele mwateñi.  Cwale batisa likomoki za gauda zenezwisizwe mwa tempele ya ndu ya Mulimu mwa Jerusalema, mi mulena ni manduna bahae, ni liendi zahae, ni basali bahae babañwi banwela mwateñi.  Banwa waine, mi balumbeka milimu ya gauda ni silivera, ya kopa, ya sipi, ya kota, ni ya macwe.  Ka yona nako yeo, kwabonahala minwana ya lizoho la mutu mi yakala kuñola fa limota leli lililwe la ndu ya mulena yetalimani ni fokutomiwanga lambi, mi mulena naabona lizoho leo hane liñola.  Cwale sifateho sa mulena sasetefala* mi mihupulo yahae yamusabisa, mi linoka zahae zakweta+ mi ni mañwele ahae akala kungungaulana.  Mulena abiza balauli, Makaladeya,* ni banuhi babanuha ka linaleli ka linzwi lelituna.+ Mulena abulelela baana bababutali ba mwa Babilona, ali: “Mutu ufi kamba ufi yakabala muñolo wo ni kunizibisa taluso yaona, ukaapeswa lisila la pulipela, ni kubeiwa sifaha sa gauda mwa mulala,+ mi ukabusa sina wabulaalu mwa mubuso.”+  Baana ba mulena kaufela bababutali kiha bataha, kono nebasika kona kubala muñolo wo kamba kubulelela mulena taluso yaona.+  Kabakaleo, Mulena Belishazare asaba hahulu mi sifateho sahae sasetefala; mi manduna bahae bakomoka hahulu.+ 10  Kabakala manzwi a mulena ni manduna bahae, muoli akena mwa ndu mone kuezezwa mukiti. Muoli ali: “Wena mulena, upile kuya kuile. Usike wasabiswa ki minahano yahao, kamba kutuhelela sifateho sahao kusetefala. 11  Kunani muuna* mwa mubuso wahao yanani moya wa milimu yekenile. Mwa mazazi a ndataho, naafumanwi kuba ni liseli ni kutwisiso ni butali bobuswana sina butali bwa milimu.+ Mulena Nebukadenezare ndataho, naamuketile kuba nduna wa baprisita ba mabibo, balauli, Makaladeya,* ni banuhi babanuha ka linaleli;+ ndataho naaezize cwalo, wena mulena. 12  Kakuli Daniele, yo mulena naafile libizo la Beliteshazare,+ naanani moya omunde ni zibo ni kutwisiso ya kutalusa litolo, kutalusa litaba zetaata, ni kutatulula matata amatuna hahulu.*+ Cwale kubiziwe Daniele, mi uka kuzibisa taluso ya taba yeo.” 13  Ka mukwa ocwalo, Daniele atiswa fapilaa mulena. Mulena abuza Daniele, ali: “Kana ki wena Daniele, yomuñwi wa Majuda bane bahapilwe,+ yanaazwisizwe mwa Juda ki ndate, yena mulena?+ 14  Niutwile kuli moya wa milimu u ku wena+ ni kuli ku wena kufumanwi liseli ni kutwisiso ni butali bobuipitezi.+ 15  Cwale baana bababutali ni balauli batiswa fapilaa ka kuli babale muñolo wo ni kunizibisa taluso yaona, kono habakoni kunibulelela taluso ya taba ye.+ 16  Kono niutwile kuli wena wakona kutalusa+ ni kutatulula matata amatuna.* Cwale haiba ubala muñolo wo ni kunibulelela taluso yaona, ukaapeswa lisila la pulipela, ni kubeiwa sifaha sa gauda mwa mulala, mi ukabusa sina wabulaalu mwa mubuso.”+ 17  Daniele aalaba mulena, ali: “Uipulukele limpo zahao mi ufe babañwi mipuzo yahao. Kono nikabalela mulena muñolo wo ni kumuzibisa taluso yaona. 18  Haili wena mulena, Mulimu Yapahami ka Kufitisisa naafile ndataho Nebukadenezare mubuso ni butuna ni likute ni bulena.+ 19  Kabakala butuna bwanaa mufile, batu kaufela, macaba ni ba lipuo, bangangamiswa ki sabo fapilaa hae.+ Naabulaya kamba kupilisa mutu kaufela yanaalata kueza cwalo, mi naapahamisa kamba kukokobeza mutu kaufela yanaalata kueza cwalo.+ 20  Kono pilu yahae hane ikalile kuikuhumusa ni moya wahae hane utatafalile, kuli mane aikankabeka,+ atululwa fa lubona lwa mubuso wahae, mi aamuhiwa likute lahae lelituna. 21  Alelekwa kwa batu, mi pilu yahae yafetuha sina ya folofolo, mi apila ni limbongolo za mwa naheñi. Afiwa bucwañi kuli ace sina lipoho, mi mubili wahae wakolobiswa ki puka ya mahalimu, kufitela aziba kuli Mulimu Yapahami ka Kufitisisa ki yena Mubusi mwa mubuso wa batu ni kuli uufa mutu ufi kamba ufi yalata.+ 22  “Kono wena Belishazare mwanaa hae, hausika kokobeza pilu yahao, niha neuziba litaba zeo kaufela. 23  Kono waipahamisa kulwanisa Mulena wa mahalimu,+ mi walaela kuli bakutiseze likomoki za mwa ndu yahae.+ Cwale wena ni manduna bahao, liendi zahao ni basali bahao babañwi, mwanwela mwateñi waine mi mwalumbeka milimu ya silivera ni gauda, ya kopa, ya sipi, ya kota, ni ya macwe, ili milimu yesaboni sesiñwi kamba kuutwa sesiñwi kamba kuziba sesiñwi.+ Kono hausika kanyisa Mulimu ili yo moya oubuyela+ ni linzila zahao kaufela li mwa lizoho lahae. 24  Cwale kwalumiwa lizoho lelizwa ku yena, mi muñolo wo wañolwa.+ 25  Mi nekuñozwi muñolo wo: MENE, MENE, TEKELI, ni PARISINI. 26  “Taluso ya manzwi ao ki ye: MENE, fo kikuli Mulimu ubalile mazazi a mubuso wahao ni kuufelisa.+ 27  “TEKELI, fo kikuli ubeilwe fa sikala mi ufumanwi kuli hausesiñwi. 28  “PERESI, fo kikuli mubuso wahao ualuzwi mi ufilwe Mamede ni Maperesia.”+ 29  Belishazare kihaa fa taelo, mi baapesa Daniele siapalo sa mubala wa pulipela ni kumubeya sifaha sa gauda mwa mulala; mi bazibahaza kuli ki yena yakaba wabulaalu mwa mubuso.+ 30  Ka bona busihu bo, Belishazare mulena wa Makaladeya abulaiwa.+ 31  Mi Dariusi+ wa Mumede aamuhela mubuso; naali wa lilimo zebato eza 62.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sifateho sa mulena sacinca.”
Fo kikuli, sitopa sa babaziba hahulu za bulauli ni za kunuha ka linaleli.
Kamba “muuna yakona.”
Fo kikuli, sitopa sa babaziba hahulu za bulauli ni za kunuha ka linaleli.
Linzwi ka linzwi, “kutamulula manungo.”
Linzwi ka linzwi, “kutamulula manungo.”