Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Daniele 11:1-45

LITABA ZE MWAHALI

 • Malena ba Peresia ni ba Magerike (1-4)

 • Malena ba kwa mboela ni ba kwa mutulo (5-45)

  • Mutelisi ukayema (20)

  • Mueteleli wa tumelelano walobiwa (22)

  • Mulimu wa libaka za silelezo wakanyiswa (38)

  • Ndwa mwahalaa mulena wa kwa mboela ni mulena wa kwa mutulo (40)

  • Lipiho zelyanganisa zezwa kwa upa ni kwa mutulo (44)

11  “Haili na, mwa silimo sapili sa puso ya Dariusi+ wa Mumede, nayema kuli nimutiise ni kumumatafaza.*  Zenika kubulelela cwale ki yona niti: “Bona! Kunani malena babañwi babalaalu babaka yema* mwa Peresia, mi mulena wabune uka ikubukanyeza maluwo amañata hahulu kufita babañwi kaufela. Mi hasaabile ni maata kabakala maluwo ahae, ukashemaeta batu kaufela kulwanisa mubuso wa Magerike.+  “Mi mulena yamaata ukayema ni kubusa ka maata amatuna+ ni kueza mwalatela kaufela.  Kono hasaayemi, mubuso wahae ukalobeha mi ukaabelwa kwa mioya yemine ya mahalimu,+ kono isiñi ku babasimuluha ku yena* mi habana kubusa ka maata anaabusize ka ona; kakuli mubuso wahae ukakumulwa ni kuiswa ku basili kwandaa bao.  “Mi mulena wa kwa mboela ukaba ni maata, fo kikuli, yomuñwi kwa manduna bahae; kono yomuñwi uka mukoma ni kubusa ka maata amatuna, afita anaabusa ka ona mulena yo.  “Hamulaho wa lilimo lisikai bakaitama bulikani, mi mukwae mwanaa mulena wa kwa mboela ukataha ku mulena wa kwa mutulo ka mulelo wa kueza tumelelano ni yena. Kono mukwae haana kuzwelapili kuba ni maata a lizoho lahae; mi mulena haana kuyema, nihaiba lizoho lahae; mukwae ukafiwa mwa mazoho a basili, yena ni babaka mutisa, ni yanaa mupepile, ni yamutiisa mwa linako zeo.  Mi yakamela fa mubisi wahae ukayema fa situlo sahae, ukataha kwa mpi ni kuto lwanisa sibaka sa silelezo sa mulena wa kwa mutulo mi uka bataseza ni kubatula.  Hape ukataha kwa Egepita ni milimu yabona, maswaniso abona a sipi,* lika zabona zekateleha* za silivera ni za gauda, ni bahapiwa. Mi ka lilimo lisikai haana kulwanisa mulena wa kwa mutulo,  yakataha kuto lwanisa mubuso wa mulena wa kwa mboela, kono ukakutela kwa naha yahae. 10  “Haili bana bahae, bakaitukiseza ndwa mi bakakopanya mpi yetuna hahulu. Ukataha luli ni kuyamba naha sina muunda. Kono ukakuta, mi ukalwana ndwa kufitela afita kwa sibaka sahae sa silelezo. 11  “Mi mulena wa kwa mboela ukahalifa hahulu mi ukazwa kuyo lwana ni yena, fo kikuli, mulena wa kwa mutulo; mi ukakubukanya sicaba sesituna, kono sicaba seo sikafiwa mwa lizoho la yo. 12  Mi sicaba sikaiswa. Pilu yahae ikaipahamisa, mi ukabulaya batu babañata hahulu; kono haana kuitusisa maata ahae. 13  “Mi mulena wa kwa mutulo ukakuta mi ukakubukanya sicaba sesituna hahulu kufita sapili; mi kwa mafelelezo a linako, hamulaho wa lilimo lisikai, ukataha luli ni mpi yetuna ni tutu yeñata. 14  Mwa linako zeo batu babañata bakalwanisa mulena wa kwa mboela. “Mi batu ba mifilifili* mwahalaa sicaba sahenu bakaangiwa kuli baye hamoho kuli balike kutaleleza pono; kono bakasitatala. 15  “Mi mulena wa kwa mutulo ukataha ni kuubela mulunda ni kuhapa muleneñi osilelelizwe. Mi mazoho a* kwa mboela haana kuyema, nihaiba baana bahae babaketilwe; mi habana kuba ni maata a kuyema. 16  Yataha kuto mulwanisa ukaeza mwalatela kaufela, mi hakuna yakayema fapilaa hae. Ukayema mwa Naha Yebuheha,*+ mi maata a kuyundisa akaba mwa lizoho lahae. 17  Ukalela kutaha ka maata kaufela a mubuso wahae, mi kukaba ni tumelelano ni yena; mi ukakondisa. Haili mwana wamusizana, ukafiwa mwa lizoho lahae kuli amuyundise. Haana kuyema, mi haana kuzwelapili kuba wahae. 18  Ukasikuluhela kwa makamba mi ukahapa babañata. Mi muzamaisi wa mpi ukafelisa lishubu lahae, ilikuli lishubu lahae lisike laba teñi. Uka likutiseza ku yena yo. 19  Kihona akasikuluhela kwa libaka za silelezo za naha yahae, ukasitatala ni kuwa, mi hasana kufumanwa. 20  “Mi fa situlo sahae kukayema yakatahisa kuli mutelisi* afite kwa mubuso obubekeha, kono mwa mazazi asikai ukalobeha, isiñi ka buhali kamba ka ndwa. 21  “Mi fa situlo sahae kukayema yakendilwe,* mi habana kumufa kanya ya mubuso; mi ukataha ka nako ya buiketo* mi ukaanga mubuso ka kalembeshwa.* 22  Mi mazoho* a muunda akakukiswa kabakala hae, mi akalobiwa; ni Mueteleli+ wa tumelelano ukalobiwa cwalo.+ 23  Mi kabakala tumelelano yabona ni yena, ukazwelapili kupuma ni kuyema ni kuba yamaata ka sicaba sesinyinyani. 24  Ka nako ya buiketo,* ukataha mwa libaka zefumile hahulu* za mwa provinsi* ni kueza lika zene basika eza bo ndatahe ni bo ndataa bona. Uka baabela zehapilwe ni zeamuhilwe batu mwa ndwa, ni tutu; mi ukalela za kulwanisa libaka zesilelelizwe, kono ikaba feela ka nakonyana. 25  “Mi ka maata ahae ni ka pilu yahae, ukato lwanisa mulena wa kwa mboela anani mpi yetuna, mi mulena wa kwa mboela ukaitukiseza ndwa anani mpi yetuna ni yemaata hahulu. Mi haana kuyema, kakuli bakalela kumulwanisa. 26  Mi babaca lico zahae zetabusa baka muwisa. “Haili mpi yahae, ikayundiswa,* mi babañata bakabulaiwa. 27  “Haili malena bababeli bao, lipilu zabona likatengamela kwa kueza bumaswe, mi bakaina kwa tafule iliñwi inze baipulelela litaba za buhata. Kono hakuna sesika konda, kakuli mafelelezo akataha ka nako yetomilwe.+ 28  “Mi ukakutela kwa naha yahae anani tutu yeñata, mi pilu yahae ikalwanisa tumelelano yekenile. Ukakondisa mi ukakutela kwa naha yahae. 29  “Ka nako yetomilwe, ukakuta kuto lwanisa sibaka sa kwa mboela. Kono ka nako yeo, hakuna kuba sina mone kubezi sapili, 30  kakuli lisepe za kwa Kitimi+ likato mulwanisa, mi ukakokobezwa. “Ukakuta kuyo nyaza* tumelelano yekenile+ mi ukakondisa; ukakuta kuyo bonana ni babasiya tumelelano yekenile. 31  Mi mazoho akayema,* kuzwa ku yena; mi akasilafaza sibaka sesikenile,+ ona sibaka sahae sa silelezo, ni kuzwisa matabelo afiwa kamita.+ “Mi bakatoma nto yenyenyisa yetahisa sinyeho.+ 32  “Mi babaeza zemaswe kulwanisa tumelelano, uka balibisa mwa bukwenuheli ka manzwi a kalembeshwa.* Kono batu babaziba Mulimu wabona bakatula ni kukondisa. 33  Mi babanani kutwisiso+ mwahalaa sicaba bakafa batu babañata kutwisiso. Mi bakasitataliswa ka mukwale ni ka mulilo, ka buhapiwa ni ka kuamuhiwa tutu, ili ka mazazinyana. 34  Kono habaka sitataliswa, bakatusiwa hanyinyani; mi babañata bakaswalisana ni bona ka lipulelo za kalembeshwa.* 35  Mi babañwi babanani kutwisiso bakasitataliswa, kuli kuezwe musebezi wa kukenisa kabakala bona ni kutwekisa ni kusweufaza+ kufitela nako ya mafelelezo; kakuli ikataha ka nako yetomilwe. 36  “Mulena ukaeza mwalatela, mi ukaipahamisa ni kuipubeka fahalimwaa milimu kaufela; mi ukabulela lika zemakaza za kulwanisa Mulimu wa milimu.+ Mi ukakondisa kufitela nako ya kunyaziwa ifela; kakuli sesilelilwe sinani kuezahala. 37  Haana kukuteka Mulimu wa bo ndatahe; mi haana kuisa pilu kwa takazo ya basali kamba kwa mulimu ufi kamba ufi, kono ukaipubeka fahalimwaa batu kaufela. 38  Kono yena* ukafa kanya ku mulimu wa libaka za silelezo; ukafa kanya ku mulimu yanaasa zibwi ki bo ndatahe, ka gauda ni silivera ni macwe a butokwa ni lika zekateleha.* 39  Ukalwanisa libaka za silelezo zesilelelizwe, hamoho ni* mulimu usili. Ukafa kanya yetuna ku baba mukuteka,* mi uka baketa kubusa mwahalaa batu babañata; mi ukaabela batu naha ka kumulifa. 40  “Mwa nako ya mafelelezo mulena wa kwa mboela ukalwanisana* ni yena, mi ukatasezwa ki mulena wa kwa mutulo ni likoloi ni bapahami ba lipizi ni lisepe zeñata; mi ukakena mwa linaha ni kuyamba sina muunda. 41  Hape ukakena mwa Naha Yebuheha,*+ mi linaha zeñata likasitataliswa. Kono ba, ki bona babaka banduka mwa lizoho lahae: Edomo, Moabi, ni babakutekeha mwahalaa Maamoni. 42  Mi ukazwelapili kuzungisa lizoho lahae kulwanisa linaha; haili naha ya Egepita, haina kubanduka. 43  Mi ukazamaisa maluwo apatilwe a gauda ni silivera ni lika kaufela zekateleha* za mwa Egepita. Mi Malibia ni Maetopia baka mulatelela. 44  “Kono lipiho zezwa kwa upa* ni kwa mutulo lika mulyanganisa, mi ukazwa abifile hahulu kuyo bulaya ni kuyundisa babañata. 45  Mi ukatoma litende zahae za bulena mwahalaa liwate lelituna ni lilundu lelikenile la mwa Naha Yebuheha;*+ mi ukafita cwalo kwa mafelelezo ahae, mi hakuna yaka mutusa.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ni kuba masabelo ahae.”
Kamba “babaka nanuha.”
Kamba “babaka zwa mwa lusika lwahae.”
Kamba “maswaniso a sipi yeshengunuzwi.”
Kamba “za butokwa.”
Kamba “bana ba malengwami.”
Kamba “limpi za.”
Kamba “Naha Yende.”
Kamba “musebelisi.”
Kamba “yanyazahala.”
Kamba mwendi, “kusina litemuso.”
Kamba “ka bupumi.”
Kamba “limpi.”
Kamba mwendi, “Kusina litemuso.”
Linzwi ka linzwi, “zenunile hahulu.”
Kamba “sikiliti.”
Kamba “ikakukiswa.”
Kamba “kuto halifela.”
Kamba “limpi likayema.”
Kamba “ka kalole; ka kutokwa buniti.”
Kamba “ka kalole; ka kutokwa buniti.”
Kamba “fa situlo sahae.”
Kamba “za butokwa.”
Kamba “ka kutusiwa ki.”
Kamba mwendi, “mutu kaufela yazibwa ki yena.”
Kamba “ukapumbana.”
Kamba “Naha Yende.”
Kamba “za butokwa.”
Kamba “kwa mapazulelo a lizazi.”
Kamba “Naha Yende.”