Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Baatuli 7:1-25

7  Cwale Jerubaale, yena Gidioni,+ ni batu kaufela bane bali ni yena, bapakela ni kuyo toma mafulo kwa Liweluwelu la Harodi; mafulo a Mamidiani naali kwa mutulo wa mafulo a Gidioni, fa lilundu la More, mwa musindi.*  Cwale Jehova abulelela Gidioni kuli: “Batu babali ni wena ki babañata hahulu, hanikoni kufa Mamidiani mwa mazoho abona.+ Kakuli Isilaele akasuhana aitundumuna fapilaa ka, ali: ‘Ki na muñi yaitamulezi.’+  Cwale uzibise batu kuli: ‘Yena kaufela yasaba kamba yangangama, akutele kwa hae.’”+ Mi Gidioni alika batu cwalo. Kabakaleo, batu ba 22,000 bakutela kwa hae, mi kwasiyala ba 10,000.  Kono Jehova abulelela Gidioni kuli: “Batu basali babañata. Ubashetumukiseze kwa mezi kuli niyo kulikela bona kwateñi. Hanika kubulelela kuli: ‘Mutu yo, ukaya ni wena,’ yena yo uswanela kuya ni wena, kono hanika kubulelela kuli: ‘Mutu yo haana kuya ni wena,’ kipeto mutu yo haswaneli kuya ni wena.”  Gidioni kihaa shetumukiseza batu kwa mezi. Cwale Jehova abulelela Gidioni kuli: “Ukauhanye batu kaufela babakapa mezi ka malimi abona sina nja, ku babakubama ka mañwele habanwa mezi.”  Palo ya baana bane banwa mezi ka kuisa mazoho abona kwa mulomo, neieza 300. Babañwi kaufela nebakubami ka mañwele abona kunwa mezi.  Cwale Jehova abulelela Gidioni kuli: “Nika kulamulela ka baana ba 300 babanwile mezi ka mazoho, mi nika kufa Mamidiani.+ Kono batu babañwi kaufela bakutele kwa hae.”  Cwale hase baangile mufaho ni manaka kwa batu, afundula baana babañwi kaufela ba Isilaele kuli bakutele kwa hae, asiyala feela ni baana ba 300. Mafulo a Mamidiani naali kwatasaa bona mwa libala.+  Ka bona busihu bo, Jehova amubulelela kuli: “Zuha, uyo lwanisa mafulo, kakuli nikufile ona.+ 10  Kono haiba wasaba kueza cwalo, ushetumukele kwa mafulo ni Pura sikombwa sahao. 11  Uyo utwa zebabulela, mi hasamulaho ukaba ni bundume* bwa kubalwanisa.” Hautwa cwalo, yena ni Pura sikombwa sahae bashetumukela kwa mandamino a mafulo a masole. 12  Cwale Mamidiani ni Maamaleke ni batu kaufela ba kwa upa+ nebacabukile mwa libala inge nziye, likamele zabona nelisa konahali kubalwa,+ neli zeñata hahulu sina mushabati wa fa likamba la liwate. 13  Cwale Gidioni afita kwa mafulo, mi nekunani muuna yanaakandekela mulikanaa hae tolo yanaalolile, ali: “Ye ki yona tolo yenilolile. Nekunani sinkwa sa mabele sa laundi sene sipindumukela mwa mafulo a Mamidiani. Safita fa tende yeñwi, sato inata maswe kuli mane yawa.+ Safetula tende, mi tende yalapalala fafasi.” 14  Mulikanaa hae hautwa cwalo, ali: “Tolo yeo italusa feela mukwale wa Gidioni+ mwanaa Joasi, muuna wa Muisilaele. Mulimu umufile Mamidiani ni mafulo abona kaufela.”+ 15  Gidioni asautwa feela muuna yo hakandeka tolo yeo ni hautwa taluso yayona,+ akubama fafasi kulapela. Hasamulaho akutela mwa mafulo a Isilaele mi ali: “Hamuyeme, kakuli Jehova umifile mafulo a Mamidiani.” 16  Cwale aalula baana ba 300 mwa likwata zetaalu mi afa yomuñwi ni yomuñwi wabona lunaka+ ni piza yetuna yesina sesiñwi kwandaa lumonyi lolubeilwe mwateñi. 17  Kihona ababulelela kuli: “Munitalimele mi munilikanyise ka tokomelo. Hanika fita kwa mandamino a mafulo, muswanela kueza monika ezeza kaufela. 18  Hanika liza lunaka, na hamoho ni babali ni na, ni mina mulize manaka munze mupotolohile mafulo kaufela, mi muhuweleze muli: ‘Ndwa ki ya Jehova ni Gidioni!’” 19  Gidioni ni baana ba 100 bane bali ni yena bafita kwa mandamino a mafulo kwa makalelo a mutonelo wa fahalaa busihu,* balibeleli hane basazo yapana. Baliza manaka+ ni kutuba lipiza zetuna za mezi zene basweli mwa mazoho.+ 20  Cwale likwata zetaalu zaliza manaka ni kutuba lipiza zetuna. Baswala mamonyi mwa mazoho abona a nzohoto ni kuliza manaka anali mwa mazoho abona a silyo mi bahuweleza, bali: “Mukwale wa Jehova ni wa Gidioni!” 21  Mwahalaa nako yeo kaufela, mutu ni mutu ayema mwa sibaka sahae kupotoloha mafulo kaufela, mi masole kaufelaa bona bamata, babaleha inze bahuwa.+ 22  Baana ba 300 bazwelapili kuliza manaka, mi Jehova atahisa kuli batu bafetuhelane ka mikwale yabona mwa mafulo kaufela;+ mi masole babaleha kuyo fita kwa Beti-shita, kuyo ya cwalo ni kwa Zerera, mane ni kuyo fita kwa milulwani ya Abele-mehola+ bukaufi ni Tabati. 23  Mi baana ba Isilaele babiziwa kuli bato kopana hamoho kuzwa mwa naha ya Nafetali, ni ya Asere, ni naha kaufela ya Manase,+ mi bandongwama Mamidiani. 24  Gidioni aluma linumwana mwa naha kaufela ya malundu ya Efraimi kuyo babulelela kuli: “Mushetumuke muyo lwanisa Mamidiani, mi mutibe masilelo kaufela kuyo fita mane kwa Beti-bara ni kwa Jordani.” Mi baana kaufela ba Efraimi bakopana hamoho, mi batiba masilelo kuyo fita mane kwa Beti-bara ni kwa Jordani. 25  Hape baswala manduna bababeli ba Mamidiani, bo Orebu ni Zeebu; babulaela Orebu fa licwe la Orebu,+ mi babulaela Zeebu fa silubelo sa waine sa Zeebu. Bazwelapili kundongwama Mamidiani,+ batiseza Gidioni toho ya Orebu ni ya Zeebu mwa sibaka sa Jordani.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “libala.”
Linzwi ka linzwi, “mazoho ahao akatiya.”
Okala ibato ba ka 10 ya busihu kuisa ku bo ma 2 ya busihu.