Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Baatuli 6:1-40

6  Kono Maisilaele hape baeza zemaswe mwa meeto a Jehova,+ mi Jehova abafa mwa mazoho a Mamidiani ka lilimo ze 7.+  Mamidiani bahatelela Maisilaele.+ Mi kabakala Mamidiani, Maisilaele baikezeza maipato* mwa malundu, mwa mikoti ya mwa macwe, ni mwa libaka zekataza kufita ku zona.+  Maisilaele habacezi peu, Mamidiani ni Maamaleke+ ni ba kwa upa+ nebato balwanisanga.  Nebato tomanga mafulo kuli balwanise Maisilaele ni kusinya lico ze mwa naha kuyo fita ni kwa Gaza, mi nebasa siyelangi Maisilaele sa kuca, nihaiba ngu kamba komu kamba mbongolo.+  Kakuli nebatahanga ka buñata sina nziye,+ ni limunanu zabona ni litende zabona, mi bona ni likamele zabona nebasa konwi kubaliwa,+ mi nebatahanga mwa naha kuto isinya.  Mi Maisilaele nebabotanile hahulu kabakala Mamidiani; kiha baitilelela ku Jehova kuli abatuse.+  Maisilaele hane baitilelezi ku Jehova kuli abalamulele kwa Mamidiani,+  Jehova alumela Maisilaele mupolofita yanaa babulelezi kuli: “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Neni mizwisize mwa Egepita, mi seni milukulula cwalo mwa butanga.+  Namilamulela kwa Maegepita ni ku bane bamihatelela kaufela, nabalundula fapilaa mina, mi namifa naha yabona.+ 10  Mi neni mibulelezi kuli: “Ki na Jehova Mulimu wamina.+ Musike mwasaba milimu ya Maamori, bona bañi ba naha momuyahile.”+ Kono nemusika niutwa.’”*+ 11  Hasamulaho, lingeloi la Jehova lataha+ mi lato ina mwatasaa kota yetuna yeneli mwa Ofira, yona kota ya Joasi wa lusika lwa Abi-ezere.+ Gidioni+ mwanaa Joasi naanata buloto mwa silubelo sa waine kuli abupate ilikuli Mamidiani basike babubona. 12  Lingeloi la Jehova laiponahaza ku yena mi selili: “Jehova uinzi ni wena,+ wena ndwalume yamaata.” 13  Gidioni hautwa cwalo alialaba kuli: “Uniswalele muñaaka, haiba Jehova uinzi ni luna, ki kabakalañi lika ze kaufela hali luezahalezi?+ Likai likezo zahae kaufela zekomokisa zene balukandekezi bo ndataa luna,+ hane baize: ‘Kana Jehova naasika luzwisa mwa Egepita?’+ Cwale Jehova uluyubekile+ mi ulutuhelezi kuba mwa mazoho a Mamidiani.” 14  Jehova afetuhela ku yena, ali: “Uye ka maata eunani ona, mi ukalamulela Isilaele mwa mazoho a Mamidiani.+ Ki na yakulumile.” 15  Gidioni amualaba kuli: “Uniswalele, Jehova. Nikalamulela cwañi Isilaele? Bona! Lusika* lwahesu ki lona lolunyinyani kufeleleza ku babasimuluha ku Manase, mi na, ni wa mafelelezo ku ba ndu ya ndate.” 16  Kono Jehova amubulelela kuli: “Bakeñisa kuli nikaba ni wena,+ ukabulaya Mamidiani inge yabulaya feela mutu alimuñwi.” 17  Cwale Gidioni ali ku yena: “Haiba nishemubilwe ki wena, unibonise sisupo sa kuli ki wena yabulela ni na. 18  Nakupa, usike waya kufitela nikuta ni mpo, ni kuto ibeya fapilaa hao.”+ Mi yena ali: “Uka nifumana.” 19  Mi Gidioni akena mwahali kuyo lukisa puli ya mwana mi aeza sinkwa sesisika ya mumela ka fulaulo yeeza efa iliñwi.*+ Abeya nama mwa sizuma ni mulo mwa poto; kihona amutiseza zona fande, alibeya fapilaa hae mwatasaa kota. 20  Cwale lingeloi la Mulimu wa niti lali ku Gidioni: “Uunge nama ni sinkwa sesisika ya mumela, ulibeye fa licwe lelituna lani, mi usululele fateñi mulo.” Mi Gidioni aeza cwalo. 21  Lingeloi la Jehova kiha liotolola mulamu o mwa lizoho lalona mi lacoña nama ni sinkwa sesisika ya mumela, mi mulilo watuka kuzwa mwa licwe mi wacisa nama ni sinkwa.+ Mi sekufumaneha kuli lingeloi la Jehova halisali yo. 22  Cwale Gidioni alemuha kuli kanti neli lingeloi la Jehova lanaabulela ni lona.+ Mi honafo Gidioni ali: “Mawe, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, kanti niboni lingeloi la Jehova pata ka pata!”+ 23  Kono Jehova amubulelela kuli: “Kozo ibe ni wena. Usike wasaba;+ hauna kushwa.” 24  Mi Gidioni ayahela Jehova aletare fa sibaka seo, mi ibizwa Jehova-shalomi*+ kufitela ni kacenu le. Isali teñi mwa Ofira wa ba lusika lwa Abi-ezere. 25  Ka bona busihu bo, Jehova ali ku yena: “Uunge pohwana ya ndataho, pohwana yabubeli ya lilimo ze 7, mi utubake aletare ya ndataho yaezelize Baale, uleme ni kota ya kulapela* ye kwatuko ni yona.+ 26  Hase uyahezi Jehova Mulimu wahao aletare fa sibaka sa silelezo se, ka macwe abeilwe ka mukwa omunde, uunge pohwana yabubeli, uieze sitabelo sa kucisa fa likota zezwa kwa kota ya kulapela* yeulemile.” 27  Gidioni kihaa nga baana baalishumi kwa batanga bahae mi aeza mwanaa mubulelezi Jehova. Kono kabakala kusaba ba ndu ya ndatahe ni batu ba mwa muleneñi, apalelwa kueza musebezi wo musihali, aueza busihu. 28  Batu ba mwa muleneñi habazuha kakusasana, bafumana kuli aletare ya Baale itubakilwe, ni kota ya kulapela* yeneli kwatuko ni aletare ilemilwe mi pohwana yabubeli iezizwe sitabelo fa aletare yenca yeyahilwe. 29  Babuzana, bali: “Ki mañi yaezize cwana?” Hamulaho wa kubatisisa, bali: “Gidioni mwanaa Joasi ki yena yaezize cwana.” 30  Mi cwale batu ba mwa muleneñi bali ku Joasi: “Tisa mwanaa hao kwanu lumubulaye, kakuli utubakile aletare ya Baale ni kulema kota ya kulapela* yeneli kwatuko ni yona.” 31  Joasi+ kihaa alaba batu kaufela bane bamuzekisa, ali: “Kana Baale utokwa kulwanelwa ki mina nji? Kikuli utokwa kuli mina mumulamulele? Yena yaka mulwanela kaufela uswanela kubulaiwa ona kakusasana wo.+ Haiba Baale ki mulimu, aitwanele ili yena,+ kakuli mutu yomuñwi uwisize aletare yahae.” 32  Mi ka lona lizazi leo, abeya Gidioni libizo la Jerubaale,* ali: “Baale aitwanele, kakuli mutu yomuñwi uwisize aletare yahae.” 33  Mamidiani+ kaufela ni Maamaleke+ ni ba kwa upa bakopanya limpi zabona;+ mi basilela mwabuse* mwa Musindi* wa Jizireele mi batoma mafulo mwateñi. 34  Cwale moya wa Jehova wataha ku* Gidioni+ mi aliza lunaka,+ mi ba lusika lwa Abi-ezere+ baswalisana ni yena. 35  Aluma linumwana mwa naha kaufela ya Manase, mi ni bona baswalisana ni yena. Hape aluma linumwana mwa naha ya Asere, ya Zabuloni, ni ya Nafetali, mi ni bona bakambama kuto kopana ni yena. 36  Cwale Gidioni ali ku Mulimu wa niti: “Haiba ubata kuitusisa na kulamulela Isilaele, sina mousepiselize,+ 37  nibeya boya bo fa mapulelo. Mi haiba nifumana puka fa boya bunosi, kono fafasi kaufela inze kuomile, fohe nikaziba kuli ukaitusisa na kulamulela Isilaele, sina mousepiselize.” 38  Mi ki mona mone kuezahalezi. Hanaapakezi habusa ni kuhamula boya, kwasuluha mezi anaakona kutaza mukeke omutuna. 39  Kono Gidioni ali ku Mulimu wa niti: “Usike watuhelela buhali bwahao kunitukela, nilumeleze nikupe feela hañwi hape. Nakupa, nituhelele nilike feela hañwi hape ka boya bo. Nikupa kuli boya busiyale buomile, kono puka ikolobise fafasi kupotoloha sibaka kaufela fobuinzi.” 40  Ki sona sanaaezize Mulimu bona busihu bo; nekufumanehile kuli boya bunosi nebuomile, kono fafasi kaufela nekunani puka.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “mabulukelo a mwa mubu.”
Linzwi ka linzwi, “nemusika teeleza kwa linzwi laka.”
Linzwi ka linzwi, “Sikiti.”
Ibato ba malita a 22. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Yetalusa “Jehova ki Yena Kozo.”
Lelitalusa “Baale Aizekele (Aitwanele).”
Kamba “basila nuka.”
Kamba “Libala.”
Linzwi ka linzwi, “waapesa.”