Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Baatuli 21:1-25

21  Cwale baana ba Isilaele nebaikonkile mwa Mizipa,+ bali: “Hakuna nihaiba alimuñwi wa ku luna yakanyalisa mwanaa hae wamusizana ku muuna wa lusika lwa Benjamine.”+  Kabakaleo, Maisilaele baya kwa Betele,+ bayo ina fapilaa Mulimu wa niti kuisa manzibwana, banze balila ni kubokolola hahulu.  Mi nebali: “Mawe, Jehova Mulimu wa Isilaele, ki kabakalañi taba ye haiezahezi mwa Isilaele? Kiñi seluka yundela lusika lululuñwi mwa Isilaele?”  Habusa batu bazuha isali kakusasana mi bayaha aletare mwa Betele kuli bafe linubu za kucisa ni linubu za kuikabela.+  Cwale sicaba sa Isilaele sali: “Kwa masika kaufela a Isilaele, ki bo mañi bane basika to kopana fapilaa Jehova?” kakuli Maisilaele nebaitamile ka buitamo bobutiile kuli mutu kaufela yanaasika itahisa fapilaa Jehova kwa Mizipa, abulaiwe luli.  Maisilaele baswaba kabakala zeneezahezi ku Benjamine mwanahabo bona. Bali: “Kacenu lusika lululuñwi luyundisizwe mwa Isilaele.  Lukaeza cwañi kuli baana babasiyezi lubafumanele basali, haubona lukonkile ka Jehova+ kuli haluna kunyalisa bana baluna babasizana ku bona?”+  Babuza, bali: “Mwahalaa masika a Isilaele, ki bo mañi bane basika taha fapilaa Jehova kwa Mizipa?”+ Kwafumaneha kuli kwa Jabeshi-giliadi nekusina yanaazwile kwateñi kutaha mwa mafulo mone kukopanezi sicaba.  Batu hababalwa, kwafumaneha kuli hakuna nihaiba alimuñwi kwa batu ba kwa Jabeshi-giliadi yanaatile. 10  Kabakaleo, sicaba salumela kwateñi baana ba 12,000 mwahalaa baana babamaata ka kufitisisa. Babalaela, bali: “Hamuye muyo bulaya batu ba kwa Jabeshi-giliadi ka mukwale, mane mubulaye ni basali ni bana.+ 11  Se ki sona semuswanela kueza: Muyo bulaya baana kaufela, ni musali kaufela yakile alobala ni muuna.” 12  Mwahalaa batu ba Jabeshi-giliadi, bafumana mwateñi basizana ba 400 bane bali balyanjo, bane basika lobala kale ni muuna. Kiha seba batisa kwa munganda mwa Shilo,+ ili mwa naha ya Kanana. 13  Cwale sicaba kaufela salumela liñusa ku ba lusika lwa Benjamine bane bali kwa licwe la Rimoni+ mi babakupa kuli baeze kozo ni bona. 14  Ba lusika lwa Benjamine kiha bakuta ka yona nako yeo. Maisilaele babafa basali bane bapilisizwe kwa basali ba mwa Jabeshi-giliadi,+ kono nebasika bafumanela basali babalikani. 15  Mi Maisilaele baswaba kabakala zeneezahezi ku Benjamine+ kakuli Jehova naakauhanyize Benjamine kwa masika amañwi a Isilaele. 16  Baana-bahulu ba sicaba bali: “Lukaeza cwañi kuli lufumanele baana babasiyezi basali, kakuli basali kaufela ba lusika lwa Benjamine babulailwe?” 17  Baalaba, bali: “Bababandukile ku ba lusika lwa Benjamine baswanela kufiwa saanda, ilikuli lusika lululuñwi lusike lwayunda mwa Isilaele. 18  Kono halukoni kubafa bana baluna babasizana kuli babe basali babona, kakuli sicaba sa Isilaele siikonkile kuli: ‘Kukutiwe mutu yafa Benjamine musali.’”+ 19  Kiha bali: “Hamubone! Silimo ni silimo kubanga ni mukiti oezezwanga Jehova mwa muleneñi wa Shilo,+ o kwa mutulo wa Betele, kwa upa wa mukwakwa ozwa mwa Betele kuya kwa Sikemi, ni kwa mboela wa Lebona.” 20  Cwale balaela baana ba Benjamine, bali: “Hamuye muyo ipata mwa masimu a likota za veine. 21  Mi hamuka bona likalibe* za mwa Shilo halizwa kuyo bina ka sikwenda, yomuñwi ni yomuñwi wa ku mina azwe mwa masimu a likota za veine mi aikungele musali kwa likalibe zeo za mwa Shilo, mi cwale mukutele kwa naha ya Benjamine. 22  Mi haiba bo ndataa bona kamba likaizeli zabona bataha kuto lubilaelela, luna fo, luka babulelela kuli: ‘Hamu lushemube ka kulutuseza bona, kakuli halusika kona kufumanela yomuñwi ni yomuñwi wa ku bona musali ka ndwa,+ mi ni mina nemusa koni kubafa musali musafumani mulatu.’”+ 23  Baana ba Benjamine kiha baeza cwalo, yomuñwi ni yomuñwi wa ku bona ayo ikungela musali kwa basali bane babina. Hasamulaho, bakutela kwa saanda sabona mi bayo yaha sinca mileneñi yabona+ ni kupila mwateñi. 24  Mi Maisilaele bahasana ka yona nako yeo, mutu ni mutu aya kwa lusika lwahabo ni kwa lubasi lwahabo, mi bafunduka, yomuñwi ni yomuñwi akutela kwa saanda sahae. 25  Mwa mazazi ao nekusina mulena mwa Isilaele.+ Mutu ni mutu naaikezeza feela sanaabona kuli silukile.*

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bana babasizana.”
Kamba “sanaanahana kuli silukile.”