Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Baatuli 20:1-48

20  Kabakaleo, Maisilaele kaufela bazwa, kukalela kwa Dani+ kuisa kwa Beere-sheba ni mwa naha ya Giliadi,+ mi sicaba kaufela sakopana hamoho ka mulelo ulimuñwi* fapilaa Jehova mwa Mizipa.+  Cwale bazamaisi ba sicaba, bona bazamaisi ba masika kaufela a Isilaele, bayema mwahalaa kopano ya batu ba Mulimu. Masole bane bazamaya ka mahutu babalwana ka mikwale nebaeza 400,000.+  Ba lusika lwa Benjamine bautwa kuli baana ba Isilaele bakambamezi kwa Mizipa. Cwale baana ba Isilaele bali: “Hamu lutaluseze, neiezahalile cwañi nto yemaswe cwalo ye?”+  Muuna wa Mulivi,+ yena muunaa musali yabulailwe, kihaa alaba, ali: “Neniile mwa Gibea+ wa Benjamine ni siendi saka kuli luyo lobala mwateñi busihu.  Mi batu* ba Gibea bato nilwanisa, bapotoloha ndu busihu. Nebabata kunibulaya, kono sebaswala siendi saka likalala, mane sashwa.+  Kiha seninga situpu, nasipumaka libindi-bindi mi nalilumela mwa libaka kaufela za Isilaele,+ kakuli batu ba Gibea nebaezize kezo yeswabisa hahulu mwa Isilaele.  Cwale mina batu kaufela ba Isilaele baba liteñi fa, hamuelezane mi mulelisane.”+  Batu kaufela kiha bayema hamoho,* mi bali: “Hakuna mutu wa ku luna yaka ya kwa tende yahae kamba kukutela kwa ndu yahae.  Cwale se ki sona seluka eza kwa batu ba Gibea: Luketeñi baana ka loto babaka yo lwanisa Gibea.+ 10  Kwa batu ba 100 mwa masika kaufela a Isilaele, lukaanga kwateñi baana baalishumi, ku ba 1,000 lukaanga kwateñi ba 100, mi ku ba 10,000 lukaanga kwateñi ba 1,000, kuli bashimbele mpi mifaho, ilikuli bayo lwanisa batu ba Gibea wa Benjamine, kabakala kezo yeswabisa yebaezize mwa Isilaele.” 11  Baana kaufela ba Isilaele bakopana cwalo ka mulelo ulimuñwi* wa kuyo lwanisa muleneñi wa Gibea. 12  Mi cwale masika a Isilaele aluma baana kuli baye ku ba lusika kaufela lwa Benjamine, kuyo babulelela kuli: “Ki kabakalañi taba yemaswe cwana ye, haiezahezi mwahalaa mina? 13  Cwale mulufe baana babasina tuso ba mwa Gibea,+ kuli lubabulaye, luzwise bumaswe mwa Isilaele.”+ Kono ba lusika lwa Benjamine bahana kuutwa manzwi a banabahabo bona ba Maisilaele. 14  Mi ba lusika lwa Benjamine bazwa mwa mileneñi ni kuyo kopana hamoho mwa Gibea kuli bayo lwanisa baana ba Isilaele. 15  Ka lona lizazi leo, ba lusika lwa Benjamine bakopanya baana ba 26,000 babazwa mwa mileneñi yabona babalwana ka mikwale, mi hape nekunani baana ba Gibea ba 700 bane baketilwe. 16  Mwa mpi yeo nekunani baana banzohoto ba 700 bane baketilwe. Yomuñwi ni yomuñwi wa baana bao naakona kupima nto yesisani inge mulili ni kuinonga ka licwe asa ishuti. 17  Baana ba Isilaele, kuzwisa kwateñi ba lusika lwa Benjamine, bakopanya baana ba 400,000 babalwana ka mikwale,+ mi yomuñwi ni yomuñwi wa ku bona neli ndwalume yaziba ndwa. 18  Batu ba Isilaele bafunduka mi bakambamela kwa Betele kuyo buza Mulimu.+ Bali ku yena: “Ki mañi ku luna yaswanela kuetelela babañwi mwa ndwa ya kuyo lwanisa ba lusika lwa Benjamine?” Jehova aalaba, ali: “Juda ki yena yaswanela kuetelela.” 19  Hasamulaho, Maisilaele bazuha kakusasana kuyo toma mafulo kuli balwanise Gibea. 20  Cwale baana ba Isilaele bazwa kuyo lwanisa ba lusika lwa Benjamine; bayema mwa libaka zabona kuitukiseza ndwa kuli babataseze mwa Gibea. 21  Mi ba lusika lwa Benjamine bazwa mwa Gibea mi ka lizazi leo babulaya baana ba Isilaele ba 22,000. 22  Kono masole ba mpi ya baana ba Isilaele babonisa bundume mi bakutela kuyema mwa libaka zabona kuitukiseza ndwa ka lizazi lapili kuli balwane hape. 23  Mi Maisilaele bakambama ni kuyo lila fapilaa Jehova kufitela manzibwana mi babuza Jehova kuli: “Kana lwaswanela kukutela kuyo lwanisa banabahabo luna, ba lusika lwa Benjamine?”+ Jehova kihaa li: “Hamuye muyo balwanisa.” 24  Maisilaele kiha basutelela ku ba lusika lwa Benjamine ka lizazi labubeli. 25  Mi cwale ba lusika lwa Benjamine bazwa mwa Gibea kuyo bakatanyeza ka lizazi labubeli mi babulaya Maisilaele babañwi ba 18,000,+ ili baana bane balwana ka mikwale kaufelaa bona. 26  Baana ba Isilaele hababona cwalo bakambamela kwa Betele. Bayo lila mi bayo ina fapilaa Jehova,+ baitima lico+ lizazi leo kufitela manzibwana mi baezeza Jehova linubu za kucisa+ ni linubu za kuikabela.+ 27  Hamulaho wa zeo, baana ba Isilaele babuza Jehova,+ kakuli aleka ya tumelelano ya Mulimu wa niti neiinzi mwa Betele mwa mazazi ao. 28  Cwale Finehasi+ mwanaa Eliazare, mwanaa Aruni, ki yena yanaasebeleza* kwa aleka mwa mazazi ao. Maisilaele babuza kuli: “Kana lwaswanela kukutela hape kuyo lwanisa banabahabo luna, ba lusika lwa Benjamine, kamba lutuhele?”+ Jehova aalaba, ali: “Hamuye, kakuli kamuso nika mifa bona.” 29  Cwale Maisilaele bacala baana kuli babandamene+ muleneñi wa Gibea kuupotoloha. 30  Maisilaele bayo lwanisa ba lusika lwa Benjamine ka lizazi labulaalu, mi bayema mwa libaka zabona kulwanisa Gibea sina sapili.+ 31  Ba lusika lwa Benjamine habazwa kuyo katanyeza mpi ya Isilaele, baiswa kwahule ni muleneñi.+ Mi sina mone baezelize sapili, bakala kulwanisa Maisilaele ni kubulaya babañwi babona mwa mikwakwa, omuñwi wa mikwakwa yeo neukambamela kwa Betele mi omuñwi neuya kwa Gibea, mwamulaho wabona basiya Maisilaele bababato eza 30 bababulailwe mwa naheñi.+ 32  Mi ba lusika lwa Benjamine nebali: “Lwabafenya hape sina sapili.”+ Kono Maisilaele nebali: “Lukakuta mwamulaho kuli lubahohele kwahule ni muleneñi mwa mikwakwa.” 33  Cwale baana kaufela ba Isilaele bazwa mi bayema mwa libaka zabona kwa Baale-tamare, mi Maisilaele bane baipatile bashokomoka kapili mwa libaka zene baipatile ku zona bukaufi ni Gibea. 34  Mi cwale baana ba 10,000 bane baketilwe mwahalaa Maisilaele kaufela baliba fapilaa Gibea, mi ndwa yakolota ka taata. Kono ba lusika lwa Benjamine nebasika ziba kuli kozi neituha ibatahela. 35  Jehova afenya ba lusika lwa Benjamine+ fapilaa Maisilaele, mi ka lizazi leo Maisilaele babulaya baana ba Benjamine ba 25,100, ili baana bane balwana ka mikwale kaufelaa bona.+ 36  Kono ba lusika lwa Benjamine nebanahana kuli baana ba Isilaele nebaka fenyeha ka kubona kuli nebakuta mwamulaho kubasaba,+ kanti bona nebakuta mwamulaho kabakala kuli nebasepile masole babaipatile bane babandamezi Gibea.+ 37  Masole bane baipatile baakufela mwa Gibea. Mi bahasana ni kubulaya ka mukwale batu kaufela bane bali mwa muleneñi. 38  Cwale baana ba Isilaele nebalumelelani kuli masole bane babandamezi muleneñi nebaka tunyisa musi mwa muleneñi kuli ibe sisupo. 39  Maisilaele hane bakuta mwamulaho, baana ba Benjamine bakala kubalwanisa ni kubulaya Maisilaele bababato eza 30,+ mi baana ba Benjamine nebali: “Kaniti lwabafenya hape, sina mwa ndwa yapili.”+ 40  Kono musi otunya mwa muleneñi wakala kukambama mwahalimu inge lilu. Baana ba Benjamine habaitemuna, babona kuli muleneñi kaufela uca mulilo. 41  Cwale baana ba Isilaele bafetuha, mi baana ba Benjamine baziyeleha, kakuli nebaboni kuli kozi ki kale ibatahela. 42  Kiha basaba fapilaa baana ba Maisilaele, bakuta mwamulaho kuliba mwa lihalaupa, kono ndwa yabalatelela; baana bane bazwa mwa mileneñi ni bona bato swalisana ni banabahabo bona kubulaya baana ba Benjamine. 43  Bapotoloha ba lusika lwa Benjamine mi babandongwama basapumuli. Babahatikela fapilaa Gibea kasibili kwa lineku la kwa upa. 44  Kwabulaiwa baana ba Benjamine ba 18,000, ili lindwalume zemaata kaufelaa bona.+ 45  Baana ba Benjamine bafetuha ni kusabela mwa lihalaupa kwa licwe la Rimoni,+ mi Maisilaele babalatelela ni kubulaya* baana ba Benjamine ba 5,000 mwa mikwakwa, mi babandongwama cwalo kuyo fita kwa Gidomi; babulaya baana babañwi hape ba 2,000. 46  Baana kaufela ba lusika lwa Benjamine babalwana ka mikwale bane babulailwe ka lizazi leo, nebaeza 25,000,+ ili lindwalume zemaata kaufelaa bona. 47  Kono baana ba 600 basabela mwa lihalaupa kwa licwe la Rimoni, mi bayo ina likweli zeene kwa licwe la Rimoni. 48  Mi baana ba Isilaele bakutela ba lusika lwa Benjamine mi bayo bulaya ka mukwale bane basiyezi kamukana mwa mileneñi kaufela, kukalela kwa batu kuisa kwa limunanu. Hape bacisa mileneñi kaufela yeneli mwa nzila yabona.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “inge mutu alimuñwi.”
Kamba mwendi, “bañi ba naha.”
Linzwi ka linzwi, “inge mutu alimuñwi.”
Linzwi ka linzwi, “inge mutu alimuñwi.”
Linzwi ka linzwi, “yanaayemi.”
Linzwi ka linzwi, “kububula.”