Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Baatuli 19:1-30

19  Mwa mazazi ao, hane kusina mulena mwa Isilaele,+ Mulivi yomuñwi yanaapila ka nako yeo kwa sibaka sa kwahule mwa naha ya malundu ya Efraimi+ ayo nga siendi kwa Betelehema+ mwa Juda kuli abe musalaa hae.  Kono musali yo aishangulela buhule, mi asiya muuna yo ni kukutela kwa ndu ya ndatahe kwa Betelehema mwa Juda. Ayo ina kwateñi likweli zeene.  Muunaa hae amulatelela kuli ayo mushemba-shemba kuli akute; naaile ni sikombwa sahae samuuna ni limbongolo zepeli. Cwale musali yo amutisa mwa ndu ya ndatahe. Ndatahe habona muuna yo, amuamuhela ka tabo.  Mi mukwenyanaa hae, yena ndatahe kalibe, amukolwisa kuli aine ni yena mazazi amalaalu; nebaca ni kunwa, mi naalobalanga hona ko.  Ka lizazi labune, habapakela kakusasana kuli bafunduke, ndatahe kalibe abulelela mukwenyanaa hae, ali: “Ca kwateñi sesiñwi kuli ufumane maata,* kihona ukafunduka.”  Kiha sebaina, mi baca ni kunwa hamoho sibeli sabona. Hasamulaho, ndatahe kalibe abulelela muuna yo, ali: “Hakulobale busihu bo, mi uitabise.”*  Muuna yo hayema kuli afunduke, mukwenyanaa hae atundamena kumukupa, mi alobala busihu bo hape.  Ka lizazi labuketalizoho, hapakela kakusasana kuli afunduke, ndatahe kalibe ali: “Hakuce kwateñi sesiñwi kuli ufumane maata.”* Baliyeha kuisa lizazi hase liile, mi bubeli bwabona bazwelapili kuca.  Muuna yo hayema kuli afunduke ni siendi sahae ni sikombwa sahae, mukwenyanaa hae, yena ndatahe kalibe, amubulelela, ali: “Kono cwale bona! Lizazi lituha lilikela. Hakulobale busihu bo. Sekuunsufala. Ulobale busihu bo, mi uitabise. Wakona kupakela kamuso kakusasana kuli ufunduke, uye kwa ndu* yahao.” 10  Kono muuna yo naasalati kulobala busihu bobuñwi hape, mi afunduka, ayo fita kwa Jebusi, yona Jerusalema.+ Naazamaya ni limbongolo zepeli za mishimbo, ni siendi sahae, ni sikombwa sahae. 11  Hane bali bukaufi ni Jebusi, lizazi nese lituha lilikela. Kabakaleo, sikombwa ali ku muñaa hae: “Kuli halukoni kufapuhela mwa muleneñi wa Majebusi wo kuli lulobale mwateñi busihu bo?” 12  Kono muñaa hae amualaba kuli: “Haluswaneli kufapuhela mwa muleneñi wa bazwahule babasi Maisilaele. Lukazwelapili kufitela lupunya mwa Gibea.”+ 13  Cwale abulelela sikombwa sahae kuli: “Haluye, lulike kuyo fita ku sesiñwi sa libaka zani; lukayo lobala mwa Gibea kamba mwa Rama.”+ 14  Kiha bazwelapili mwa musipili wabona, mi lizazi lakala kulikela hane bali bukaufi ni Gibea, ona muleneñi wa Benjamine. 15  Bafapuhela mwa Gibea kuli bayo lobala mwateñi busihu bo. Hase bakeni mwateñi, baina fa patelo ya muleneñi, kono hakuna mutu yanaa baamuhezi mwa ndu yahae kuli balobale ku yena.+ 16  Hasamulaho, manzibwana ao, muuna-muhulu yomuñwi ataha kuzwa kwa musebezi wahae kwa masimu. Muuna-muhulu yo naazwa kwa naha ya malundu ya Efraimi,+ mi naatilo ina nakonyana mwa Gibea; kono bañi ba muleneñi wo neli ba lusika lwa Benjamine.+ 17  Hainula meeto ahae, abona muzamai yainzi fa patelo ya muleneñi, mi muuna-muhulu yo ali: “Uya kai, mi uzwa kai?” 18  Amualaba kuli: “Luzwa kwa Betelehema mwa Juda mi luya kwa sibaka sa kwahule mwa naha ya malundu ya Efraimi, konipila. Neniile kwa Betelehema mwa Juda,+ mi niya kwa ndu ya Jehova,* kono hakuna yaniamuhela mwa ndu yahae. 19  Lunani bucwañi ni lico zekwanile za limbongolo zaluna,+ mi lunani sinkwa+ ni waine zelikani na, ni musali, ni sikombwa saluna. Lika kaufela lunani zona.” 20  Kono muuna-muhulu ali: “Kozo ibe ni wena! Nika kufa seutokwa kaufela. Feela usike walobala fa patelo.” 21  Kihaa muisa mwa ndu yahae mi afa limbongolo lico.* Kihona batapa kwa mahutu mi baca ni kunwa. 22  Hane banze baitabisa cwalo, baana babasina tuso ba mwa muleneñi bato potoloha ndu inze banataka fa sikwalo, mi baswalelela kubulelela muuna-muhulu, yena muñaa ndu yeo, bali: “Uluzwiseze muuna yatile mwa ndu yahao kuli lulobale ni yena.”+ 23  Honafo muñaa ndu azwela kwande mi ababulelela kuli: “Batili, banabahesu, musike mwaeza nto yemaswe. Namikupa, muuna yo ki muenyi mwa ndu yaka. Musike mwaeza kezo yeswabisa yeo. 24  Ki yo mwanaka wa mwalyanjo ni siendi sa muuna yo. Nimitiseze bona, mubashubule, haiba luli mutokwa kueza cwalo.*+ Kono musike mwaeza kezo yeswabisa cwalo ku muuna yo.” 25  Kono baana bao bahana kumuutwa, mi muuna wa Mulivi alambela siendi sahae+ ni kumuzwiseza kwande ku bona. Baana bao baswala musali yo likalala ni kumusilafaza busihu kaufela kuisa kakusasana. Kihona bamulukulula masa hapatalala. 26  Habusa kakusasana-sasana, musali yo ataha mi ato wela fa munyako wa ndu ya muuna yo mwanaainzi muñaa hae mi alobala honafo kufitela kupatalala. 27  Kakusasana muñaa hae hazuha, akwalula likwalo za ndu kuli azwelepili mwa musipili wahae, abona musali, yena siendi sahae, inzaa lapami fa munyako wa ndu, mazoho ahae inzaa li mwa munyako. 28  Cwale abulelela musali, ali: “Zuha, luzamaye.” Kono nekusina kalabo. Kiha saamubeya fa mbongolo mi afunduka kuliba kwa hae. 29  Hafitile kwa ndu yahae, aanga tipa ya kubulaisa, mi aswala siendi sahae, asipumaka libindi ze 12, silama ka silama, mi alumela sibindi silisiñwi mwa sibaka ni sibaka sa Isilaele. 30  Batu kaufela bane baiponezi taba yeo, nebaize: “Taba yecwana haisika ezahala kale kamba kubonwa, kuzwa lizazi lebakambama Maisilaele habazwa mwa Egepita kufitela ni kacenu le. Munahanisise taba yeo,* mulelisane,+ mi mulutaluseze sa kueza.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kuli utiise pilu yahao.”
Kamba “utabise pilu yahao.”
Kamba “kuli utiise pilu yahao.”
Linzwi ka linzwi, “tende.”
Kamba mwendi, “mi nisebeleza kwa ndu ya Jehova.”
Kamba “lico zeshutana-shutana za limunanu.”
Kamba “mubaeze maswe mi mueze sesinde mwa meeto amina.”
Kamba “Muise pilu kwa taba yeo.”