Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Baatuli 18:1-31

18  Mwa mazazi ao nekusina mulena mwa Isilaele.+ Mi ka yona nako yeo, ba lusika lwa Dani+ nebabata saanda mone bakayaha, kakuli nebasika fiwa saanda mwa masika a Isilaele kufitela ni nako yeo.+  Ba lusika lwa Dani baluma baana baketalizoho ba mwa lubasi lwabona, ili baana babaikonela, babazwa mwa Zora ni mwa Eshitaoli,+ kuli bayo twela naha ni kuyo itatuba. Bababulelela kuli: “Hamuye, muyo tatuba naha.” Bayo punya fa ndu ya Mika mwa naha ya malundu ya Efraimi,+ mi balobala ku yena busihu bo.  Hane bali bukaufi ni ndu ya Mika, baziba linzwi* la mutangana wa Mulivi, mi baya ku yena kuyo mubuza kuli: “Yakutisize kwanu ki mañi? Uezañi mwa sibaka se? Mi uineziñi kwanu?”  Abaalaba kuli: “Mika uniezelize cwana ni cwana, mi unikenyize musebezi wa kumusebeleza sina muprisita wahae.”+  Kiha sebali ku yena: “Lwakupa, lubuzeze Mulimu kuli luzibe haiba nji musipili waluna ukakonda.”  Muprisita ali ku bona: “Muzamaye ka kozo. Jehova uinzi ni mina mwa musipili wamina.”  Baana baketalizoho bao kiha bafunduka mi bapunya mwa Laishi.+ Babona batu ba mwateñi mone bapilela ka kusaitinga ku mutu, ka mukwa wa Masidoni. Neli batu babakuzize bane basanahaneli mutu kuli wakona kubaeza maswe,+ mi mwa naha nekusina mufenyi yanaayo bafilikanyanga. Nebapila kwahule ni Masidoni, mi nebasina swalisano ni mutu ufi kamba ufi wa kusili.  Baana bao hase bakutezi kwa banabahabo bona mwa Zora ni mwa Eshitaoli,+ banabahabo bona bababuza, bali: “Muzamaile cwañi?”  Baalaba, bali: “Halukambameñi luyo balwanisa, kakuli luboni kuli ki naha yende hahulu. Muzinazinelañi? Musike mwaliyeha kuyo hapa naha. 10  Hamuka fita kwateñi, mukafumana batu babasa nahaneli mutu kuli wakona kubaeza maswe,+ mi naha ki yetuna. Mulimu umifile yona, ki naha yenani lika kaufela zatokwa mutu mwa lifasi.”+ 11  Mi cwale baana ba 600 ba lubasi lwa Dani, babalwezi lilwaniso ili babaitukiselize ndwa, bafunduka mwa Zora ni mwa Eshitaoli.+ 12  Bakambama ni kuyo tibelela mwa Kiriati-jearimi+ mwa Juda. Ki lona libaka sibaka seo, sesi kwa wiko wa Kiriati-jearimi, hasibizwa Mahane-dani*+ kufitela ni kacenu le. 13  Habazwa mwa sibaka seo, baya kwa naha ya malundu ya Efraimi mi bayo punya kwa ndu ya Mika.+ 14  Cwale baana baketalizoho bane baizo twela naha ya Laishi+ babulelela banabahabo bona, bali: “Kana mwaziba kuli mwa mandu a, kunani efoda, maswaniso a literafimi,* mulimu wa kubeta, ni mulimu wa sipi?*+ Mubone semuka eza.” 15  Kiha bayema mwa sibaka seo mi baya fa ndu ya mutangana wa Mulivi,+ kwa ndu ya Mika, mi bamubuza mwazuhela. 16  Haili baana ba 600 ba lusika lwa Dani+ bane balwezi lilwaniso kuli bayo lwana, bona nebayemi kwa makenelo. 17  Baana baketalizoho bane baile kwa kutwela naha+ bakena mwahali kuyo nga mulimu wa kubeta, efoda,+ maswaniso a literafimi,*+ ni mulimu wa sipi.*+ (Muprisita+ naayemi kwa makenelo ni baana ba 600 bane balwezi lilwaniso kuli bayo lwana.) 18  Bakena mwa ndu ya Mika mi bayo nga mwateñi mulimu wa kubeta, efoda, maswaniso a literafimi,* ni mulimu wa sipi.* Muprisita ababuza kuli: “Muezañi?” 19  Kono bamubulelela kuli: “Kuza. Kwala mulomo wahao ka lizoho, mi uye ni luna kuli ube ndate* ni muprisita waluna. Ki sifi sesinde ku wena—kuba muprisita wa ndu ya mutu alimuñwi,+ kamba kuba muprisita wa lusika ni lubasi mwa Isilaele?”+ 20  Muprisita atabela taba yeo, mi aanga efoda, maswaniso a literafimi,* ni mulimu wa kubeta,+ mi aya ni bona. 21  Bazwelapili mwa musipili wabona, mi batangeta banana, limunanu, ni tutu yabona kwapili. 22  Hase bazamaile sibakanyana kuzwa fa ndu ya Mika, baana bane bapila mwa mandu anaali bukaufi ni ndu ya Mika bakopana mi balatelela batu ba lusika lwa Dani ni kuyo bafumana. 23  Baana bao habahuweleza ba lusika lwa Dani, ba lusika lwa Dani bafetuha ni kubuza Mika kuli: “Butata ki bufi? Mukopaneziñi hamoho?” 24  Mika ali: “Muungile milimu yaka yeniezize, mi muningezi ni muprisita waka. Nisiyalezwi kiñi? Mi cwale mukona kunibuza cwañi kuli: ‘Butata bwahao ki bufi?’” 25  Ba lusika lwa Dani baalaba, bali: “Usike watumusa linzwi lahao kululwanisa; hakusicwalo, baana babahalifile bakasuhana bakueza maswe, mi ukasinyehelwa ki bupilo bwahao ni bupilo bwa ba ndu yahao.” 26  Mi ba lusika lwa Dani bazwelapili mwa musipili wabona; Mika halemuha kuli neba mufita kwa maata, amenuha ni kukutela kwa ndu yahae. 27  Hase bangile lika zanaaezize Mika, ni muprisita wahae, baya kwa Laishi,+ kwa batu babakuzize bane basanahaneli mutu kuli wakona kubaeza maswe.+ Bababulaya ka mukwale, mi bacisa muleneñi ka mulilo. 28  Nekusina mutu wa kulamulela muleneñi, kakuli neuli kwahule ni Sidoni mi nebasina swalisano ni mutu ufi kamba ufi wa kusili, mi muleneñi wa Laishi neuli mwa libala la Beti-rehobo.+ Mi bayaha sinca muleneñi wo ni kupila mwateñi. 29  Hape babeya muleneñi wo libizo la Dani+ ndataa bona, yena mwanaa Isilaele.+ Kono sapili muleneñi wo neubizwa Laishi.+ 30  Hasamulaho, ba lusika lwa Dani baitomela mulimu wa kubeta,+ mi Jonatani+ mwanaa Gerishomi,+ mwanaa Mushe, ni bana bahae babashimani, baketiwa kuba bona baprisita ba lusika lwa Dani kufitela lizazi lebaiswa batu ba naha yeo mwa buhapiwa. 31  Mi batoma mulimu wa kubeta one uezizwe ki Mika, mi mulimu wo, wazwelapili kuba mwa sibaka seo ka mazazi kaufela ane iinzi ndu ya Mulimu wa niti mwa Shilo.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mubulelelo.”
Lelitalusa “Mafulo A Dani.”
Kamba “milimu ya lubasi; milimu ya maswaniso.”
Kamba “siswaniso sa sipi yeshengunuzwi.”
Kamba “milimu ya lubasi; milimu ya maswaniso.”
Kamba “siswaniso sa sipi yeshengunuzwi.”
Kamba “milimu ya lubasi; milimu ya maswaniso.”
Kamba “siswaniso sa sipi yeshengunuzwi.”
Kamba “muelezi.”
Kamba “milimu ya lubasi; milimu ya maswaniso.”