Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Baatuli 16:1-31

16  Ka nako yeñwi, Samisoni aya kwa Gaza mi hanaali kwateñi abona musali wa lihule, mi akena mwa ndu yahae.  Batu ba mwa Gaza sebazibiswa kuli: “Samisoni utile kwanu.” Kiha seba mupotoloha ni kumubandamena busihu kaufela mwa munyako wa muleneñi. Nebakuzize feela busihu kaufela, babulelisana bali: “Habukasa, luka mubulaya.”  Kono Samisoni alobala cwalo mwa ndu yeo kufitela fahalaa busihu. Kihona azuha fahalaa busihu ni kuyo swala likwalo za munyako wa muleneñi ni misumo yazona yemibeli mi alikumula hamoho ni sipakiso sazona. Alikuleka fa maheta ni kulikambamiseza fa ngo ya lilundu lelitalimani ni Hebroni.  Hamulaho wa zeo, Samisoni alata musali yomuñwi yabizwa Delila+ yanaapila mwa Musindi* wa Soreke.  Cwale malena ba Mafilisita baatumela Delila ni kumubulelela kuli: “Umukupe*+ kuli uzibe sesi mufa maata amatuna cwalo, ni moluka ezeza kuli lumufenye, lumutame, ni kumukoma. Hauka eza cwalo, yomuñwi ni yomuñwi wa ku luna uka kufa lishekele za silivera ze 1,100.”  Hasamulaho, Delila ali ku Samisoni: “Nakupa, nibulelele kwasimuluha maata ahao amatuna ni seukona kutamiwa ka sona kuli ukomiwe.”  Samisoni amualaba, ali: “Haiba banitama mihala ya buta* yemezi ye 7, yesika omiswa, nikafokola inge mutu-tu feela.”  Cwale malena ba Mafilisita batiseza Delila mihala ya buta yemezi ye 7, yesika omiswa, mi Delila amutama yona.  Nekunani baana bane bakundamezi Samisoni mwa muzuzu wa mwahali, mi Delila ahuwa, ali: “Samisoni, Mafilisita ki bao!” Honafo apumaka mihala ya buta inge mobupumakehelanga ka bunolo bwanda habusweli mulilo.+ Kunutu ya kwasimuluha maata ahae neisika zibahala. 10  Cwale Delila ali ku Samisoni: “Bona! Unibapalisize feela* mi unibulelezi buhata. Cwale haku nitaluseze kuli ki nto mañi yeukona kutamiwa ka yona.” 11  Kihaa mubulelela kuli: “Haiba banitama mihala yeminca yesika itusiswa kale, nikafokola inge mutu-tu feela.” 12  Cwale Delila aanga mihala yeminca, amutama yona, mi ahuwa, ali: “Samisoni, Mafilisita ki bao!” (Zeo hane liezahala, nekunani baana bane bamukundamezi mwa muzuzu wa mwahali.) Samisoni hautwa cwalo, apumaka mihala kwa mazoho ahae inge yapumaka bwanda.+ 13  Hasamulaho, Delila ali ku Samisoni: “Usa nibapalisize hape mi unibulelezi buhata.+ Haku nibulelele seukona kutamiwa ka sona.” Kihaa mubulelela kuli: “Haisi hauka indela makuti a kwa toho yaka a 7 ka bwanda fa mabala fokulukelwa masila.” 14  Mi Delila atiisa makuti a milili ya Samisoni ka mapo mi ahuwa, ali: “Samisoni, Mafilisita ki bao!” Samisoni kihaa zuha fa buloko mi acomola mapo ni bwanda. 15  Cwale Delila ali ku yena: “Ubulelelangañi kuli: ‘Nakulata,’+ hailifo pilu yahao ikwahule ni na? Halaalu kaufela, unibapalisize feela mi hausika nibulelela kwasimuluha maata ahao amatuna.”+ 16  Bakeñisa kuli zazi ni zazi naamutoliya ni kumukataza, Samisoni akatala hahulu kuli mane alakaza kushwa.+ 17  Mi kwa mafelelezo, amupatululela sene sili mwa pilu yahae, ali: “Nalikuba nikutiwe milili kwa toho yaka, kakuli ni Munazareni wa Mulimu kuzwa feela fakupepwa kwaka.*+ Haiba nikutiwa milili, maata aka akafela mi nikafokola ni kuba inge batu babañwi kaufela.” 18  Delila habona kuli umutaluselize sene sili mwa pilu yahae, kapili-pili abiza malena ba Mafilisita,+ ali: “Hamutahe cwale, kakuli unibulelezi sesi mwa pilu yahae.” Malena ba Mafilisita bataha ku yena banze bashimbile masheleñi. 19  Delila alobaza Samisoni fa mahutu ahae mi Samisoni aya mwa buloko; kihona abiza muuna kuto kuta makuti a milili yahae a 7. Hasamulaho, Delila akala kuba ni maata fahalimwaa hae, kakuli maata a Samisoni naazamaya afela. 20  Cwale ahuwa, ali: “Samisoni, Mafilisita ki bao!” Samisoni azuha fa buloko mi ali: “Nikazwa sina moniezezanga,+ niitukulule.” Kono naasika ziba kuli Jehova naamusiile. 21  Cwale Mafilisita bamuswala mi bamupunya meeto. Kihona bamushetumukiseza kwa Gaza ni kumutama ka mawenge a kopa amabeli, mi naabelanga bubeke mwa tolongo. 22  Kono milili yahae ya kwa toho yakala kuhula hape, hamulaho wa kukutiwa.+ 23  Malena ba Mafilisita bakopana hamoho kuli baezeze Dagoni+ mulimu wabona sitabelo sesituna ni kueza mukiti, kakuli nebali: “Mulimu waluna ulufile Samisoni sila saluna!” 24  Batu haba mubona, balumba mulimu wabona, bali: “Mulimu waluna ulufile sila saluna, sesisinyize naha yaluna+ ni kubulaya babañata ku luna.”+ 25  Bakeñisa kuli lipilu zabona neliwabezwi, bali: “Hamubize Samisoni ato lutabisa.” Kiha sebayo biza Samisoni mwa tolongo kuli ato batabisa; bamuyemisa mwahalaa misumo yemibeli. 26  Cwale Samisoni abulelela mushimani yanaa muswalelezi kwa lizoho, ali: “Niswalise misumo fokutiyezi ndu, kuli nitiyele ku yona.” 27  (Mi mwa ndu yeo nekutezi baana ni basali. Malena kaufela ba Mafilisita nebali mwateñi, fa situwa nekunani baana ni basali bane babato eza 3,000, bane babuha Samisoni hanaa batabisa.) 28  Cwale Samisoni+ aitilelela ku Jehova, ali: “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, nakupa, unihupule, mi unitiise,+ ka yona nako ye feela, nakukupa Mulimu, kuli unituse kukutiseza Mafilisita bumaswe kabakala liito lililiñwi kwa meeto aka amabeli ebapunyize.”+ 29  Samisoni kihaa sikatela fa misumo yemibeli ya fahali yenetiisize ndu, atiyela ku yona, lizoho lahae la silyo fa musumo omuñwi ni la nzohoto ku omuñwi. 30  Samisoni ahuwa, ali: “Nishwe hamoho ni Mafilisita!” Kihona akasha ka maata ahae kaufela, mi ndu yawela malena ni batu kaufela bane bali mwateñi.+ Samisoni abulaya batu babañata fa lifu lahae kufita banaabulaile hanaasa pila.+ 31  Hasamulaho, banabahabo yena ni ba lubasi lwa ndatahe kaufela bashetumuka kuyo munga. Bamutisa ni kuto mubuluka mwahalaa Zora+ ni Eshitaoli mwa libita la ndatahe, yena Manoa.+ Naatulezi Isilaele ka lilimo ze 20.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Mulapo.”
Kamba “Umukolwise.”
Kamba “mieto.”
Kamba “Unipumile.”
Linzwi ka linzwi, “fonizwela mwa mba ya bo ma.”