Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Baatuli 14:1-20

14  Cwale Samisoni ashetumukela kwa Timina, mi hanaali kwa Timina abona musali yomuñwi wa Mufilisita.*  Kihaa kuta mi ayo bulelela ndatahe ni mahe kuli: “Niizo tabela musali yomuñwi wa Mufilisita kwa Timina, mi nibata kuli muningele yena abe musalaaka.”  Kono ndatahe ni mahe bamualaba kuli: “Kikuli haukoni kufumana musali ku bahabo wena ni mwa sicaba sahesu kaufela?+ Kiñi seuka yo batela musali kwa Mafilisita babasika kena mwa mupato?” Kono Samisoni ali ku ndatahe: “Uningele yena, kakuli ki yena yenitabezi.”*  Ndatahe ni mahe nebasika lemuha kuli taba yeo neizwa ku Jehova, kakuli naabata kolo ya kulwanisa ka yona Mafilisita, bakeñisa kuli Mafilisita nebabusa Maisilaele ka nako yeo.+  Cwale Samisoni ashetumukela kwa Timina hamoho ni ndatahe ni mahe. Hafita mwa masimu a Timina a likota za veine, abona tau* ki yeo itaha ku yena inze imubulumela.  Mi moya wa Jehova wamufa maata,+ mi apazula tau yeo fahali ka mazoho ahae feela, inge yapazula puli ya mwana. Kono naasika bulelela ndatahe ni mahe sanaaezize.  Ashetumuka ni kuyo ambola ni musali yo, mi Samisoni naasa mutabela.+  Hasamulaho, hanaakutela kuyo nga musali kuli aye ni yena kwahae,+ ayauka mwa nzila kuli ayo bona tau yanaabulaile, mi afumana limuka ni linosi mwa mubili wa tau yeshwile yeo.  Cwale alafela linosi mwa mazoho ahae mi azamaya inzaa lica. Mi hayo fumana ndatahe ni mahe, abafa kwateñi kuli bace. Kono naasika bataluseza kuli linosi zeo naalilafile mwa mubili wa tau yeshwile. 10  Ndatahe ashetumukela ku musali yo, mi Samisoni aeza mukiti hona ko, kakuli ki mona mone baezezanga micaha. 11  Haba mubona, bamutiseza micaha ba 30 kuli baine ni yena sina balikani ba munyali. 12  Mi cwale Samisoni ali ku bona: “Kashe nimiyumbe liyumbo. Haiba mulitungunyuna ni kunibulelela taluso yalona mwa mazazi a 7 a mukiti, nika mifa liapalo ze 30 za lisila la line ni litino ze 30. 13  Kono haiba mupalelwa kunibulelela taluso yalona, fohe, ki mina babaka nifa liapalo ze 30 za lisila la line ni litino ze 30.” Sebali: “Luyumbe liyumbo leo; lubata kuliutwa.” 14  Kihaa li ku bona: “Ku muci kuzwile sesiciwa,Mi ku yamaata kuzwile sesimunati.”+ Kwafita mazazi amalaalu basakoni kutungunyuna liyumbo leo. 15  Ka lizazi labune, babulelela musalaa Samisoni kuli: “Ukupe muunaa hao+ kuli alubulelele taluso ya liyumbo. Hakusicwalo, luka kucisa ka mulilo ni ba ndu ya ndataho. Kana nemu lumemezi kuto luamuha liluwo laluna?” 16  Cwale musalaa Samisoni ayo mulilela fa mubili, ali: “Unitoile luli; hau nilati.+ Ubulelezi batu ba sicaba sahesu liyumbo, kono hausika nibulelela taluso yalona.” Samisoni kihaa li ku yena: “Mbali bo ndate ni bo ma hanisika babulelela yona! Cwale wena nika kubulelela cwañi yona?” 17  Kono azwelapili kumulilela cwalo ka mazazi kaufela a 7 anaasiyezi a mukiti. Mi kwa mafelelezo, amubulelela taluso yalona ka lizazi labu 7, kakuli naamukatalize hahulu. Mi yena abulelela batu ba sicaba sahabo taluso ya liyumbo.+ 18  Cwale ka lizazi labu 7, lizazi lisika likela kale,* baana ba muleneñi bato li ku yena: “Ki nto mañi yefita linosi kwa munati,Mi ki nto mañi yefita tau kwa maata?”+ Abaalaba, ali: “Kambesi mwakekelisa nkomwana yaka ya sitole,+Kambe hamusika tungunyuna liyumbo laka.” 19  Cwale moya wa Jehova wamufa maata,+ mi ashetumukela kwa Ashikeloni,+ ayo bulaya kwateñi baana ba 30 mi aanga liapalo zabona, ato lifa bane baalabile liyumbo.+ Akutela kwa ndu ya ndatahe ka bunyemi bobutuna. 20  Mi cwale musalaa Samisoni+ anyaliswa ku yomuñwi wa micaha bane bainzi ni Samisoni sina balikani ba munyali.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “musali yali yomuñwi wa bana babasizana ba Mafilisita.”
Linzwi ka linzwi, “ki yena yaswanela mwa meeto aka.”
Kamba “tau yamwana ya bulizi-lizi mwa mulala.”
Kamba mwendi, “pili asika kena kale mwa muzuzu wa mwahali.”