Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Baatuli 11:1-40

11  Cwale Jefita+ wa mwa Giliadi neli ndwalume yamaata; neli mwanaa musali wa lihule, mi ndatahe neli Giliadi.  Kono musalaa Giliadi ni yena apepela Giliadi bana babashimani. Bana bao hase bahulile, baleleka Jefita mi bali ku yena: “Hauna kufumana saanda mwa ndu ya ndataa luna, kakuli u mwana wa musali usili.”  Kabakaleo, Jefita asaba kwa banabahabo yena mi ayo yaha mwa naha ya Tobo. Mi baana bane basina zakueza baya ku yena, mi bamulatelela.  Hase kufitile nakonyana, Maamoni balwanisa Isilaele.+  Mi Maamoni habalwanisa Isilaele, baana-bahulu ba Giliadi kapili-pili baya kuli bayo kutisa Jefita yanaali mwa naha ya Tobo.  Bamubulelela kuli: “Taha uto ba muzamaisi wa limpi zaluna, kuli lulwanise Maamoni.”  Kono Jefita abulelela baana-bahulu ba Giliadi kuli: “Haki mina bane banitoile hahulu kuli mane semu nileleka mwa ndu ya ndate?+ Muteziñi cwale ku na, hase muli mwa ziyezi?”  Baana-bahulu ba Giliadi kiha baalaba Jefita, bali: “Ki lona libaka halukutezi ku wena. Haiba uya ni luna kuyo lwanisa Maamoni, ukaba mueteleli waluna kaufela babayahile mwa Giliadi.”+  Jefita abulelela baana-bahulu ba Giliadi, ali: “Haiba munikutisa kuli nito lwanisa Maamoni mi Jehova anitusa kubatula, fohe, nikaba mueteleli wamina luli!” 10  Baana-bahulu ba Giliadi baalaba Jefita kuli: “Haike Jehova abe paki* mwahalaa luna ni wena haiba lusaezi moubulelezi.” 11  Jefita kihaa ya ni baana-bahulu ba Giliadi, mi batu bamubeya kuba mueteleli wabona ni muzamaisi wa limpi. Mi Jefita akutela kubulela manzwi ahae kaufela fapilaa Jehova mwa Mizipa.+ 12  Cwale Jefita aluma linumwana ku mulena wa Maamoni,+ kuyo li ku yena: “Nikufoselizeñi* kuli uto lwanisa naha yaka?” 13  Mulena wa Maamoni aalaba linumwana za Jefita, ali: “Ki kabakala kuli Maisilaele hane bazwa kwa Egepita+ nebangile naha yaka, kukalela kwa Arinoni+ kuisa kwa Jaboki ni kuyo fita kwa Jordani.+ Cwale unikutiseze yona ka kozo.” 14  Kono Jefita aluma linumwana kuli likutele ku mulena wa Maamoni 15  kuyo li ku yena: “Jefita sabulela ki se, uli: ‘Maisilaele nebasika nga naha ya Mamoabi+ ni naha ya Maamoni,+ 16  kakuli Maisilaele habakambama kuzwa mwa Egepita, nebazamaile mwa lihalaupa kuyo fita ni kwa Liwate Lelifubelu+ kihona bataha mwa Kadeshi.+ 17  Mi Isilaele aluma linumwana ku mulena wa Edomo,+ kuyo li: “Lwakupa, ululumeleze kufita mwa naha yahao,” kono mulena wa Edomo ahana. Hape nebalumile liñusa ku mulena wa Moabi,+ kono ni yena ahana. Kabakaleo, Maisilaele bazwelapili kuina mwa Kadeshi.+ 18  Hane bazamaile mwa lihalaupa, bapotoloha naha ya Edomo+ ni naha ya Moabi. Nebazamaile kwa upa wa naha ya Moabi+ mi batoma mafulo mwa naha ya Arinoni; nebasika tula mululwani wa Moabi,+ kakuli Arinoni neli ona mululwani wa Moabi. 19  “‘Hasamulaho, Isilaele aluma linumwana ku Sihoni mulena wa Maamori, yena mulena wa Heshiboni, mi Isilaele ali ku yena: “Lwakupa, lulumeleze kufita mwa naha yahao, luye kwa naha yaluna.”+ 20  Kono Sihoni naasika sepa Isilaele kuli akone kumulumeleza kufita mwa naha yahae, mi Sihoni akopanya sicaba sahae kaufela, atoma mafulo mwa Jahazi, mi alwanisa Isilaele.+ 21  Mi Jehova Mulimu wa Isilaele afa Sihoni ni sicaba sahae kaufela mwa lizoho la Isilaele, kuli mane abatula mi Isilaele aikungela naha kaufela ya Maamori, bona bane bayahile mwa naha yeo.+ 22  Ka mukwa ocwalo, Maisilaele bahapa naha kaufela ya Maamori kuzwa kwa Arinoni kuisa kwa Jaboki, ni kuzwa kwa lihalaupa kuisa kwa Jordani.+ 23  “‘Jehova Mulimu wa Isilaele ki yena yanaalelekile Maamori fapilaa Isilaele, sona sicaba sahae,+ mi cwale wena ukakona kubaleleka nji? 24  Kana hauipulukelangi nto kaufela yeufiwa ki Kemoshi+ mulimu wahao? Cwale ni luna lukaleleka mutu kaufela yalelekilwe ki Jehova Mulimu waluna fapilaa luna.+ 25  Kana wena ufita Balaki+ mwanaa Zipori, yena mulena wa Moabi? Kana Balaki naalikile kukananisa Maisilaele kamba kubalwanisa? 26  Isilaele hanaapilile lilimo ze 300 mwa Heshiboni ni mwa litoloponyana ze mwa matuko ayona,+ mwa Aroere ni mwa litoloponyana ze mwa matuko ayona, ni mwa mileneñi kaufela ye kwa munanga wa Arinoni, ki kabakalañi hane usika lika kuunga libaka zeo ka yona nako yeo kuli likutele ku wena?+ 27  Hakuna seni kufoselize, kono ki wena yafosa ka kunilwanisa. Haike Jehova yena Muatuli,+ aatule kacenu mwahalaa sicaba sa Isilaele ni sicaba sa Amoni.’” 28  Kono mulena wa Maamoni naasika isa pilu kwa manzwi anaa mulumezi Jefita. 29  Moya wa Jehova wataha ku Jefita+ mi apazula mwa naha ya Giliadi ni ya Manase kuya kwa Mizipe wa Giliadi,+ mi hazwa mwa Mizipe wa Giliadi azwelapili cwalo kufitela ayo punya kwa Maamoni. 30  Cwale Jefita aitama+ ku Jehova, ali: “Haiba unifa Maamoni kuli nibatule, 31  fohe, mutu ufi kamba ufi yakazwa mwa munyako wa ndu yaka kuto nikatanyeza hanika kuta ka kozo kuzwa kwa Maamoni, yena yo ukaba wa Jehova,+ mi nika kufa yena sina nubu ya kucisa.”+ 32  Cwale Jefita ayo lwanisa Maamoni, mi Jehova amufa bona. 33  Ababulaya ka buñata kuzwa kwa Aroere kuisa kwa Miniti—ili mileneñi ye 20—mane ni kuyo fita kwa Abele-keramimi. Maamoni batulwa cwalo ki Maisilaele. 34  Kwa mafelelezo, Jefita akutela kwa ndu yahae kwa Mizipa,+ mi cwale mwanaa hae wamusizana ataha kuto mukatanyeza, inzaa liza kalupanyana ni kubina. Yo neli yena mwanaa hae anosi. Kwandaa hae, naasina mwana yomuñwi hape, ibe wamushimani kamba wamusizana. 35  Jefita hamubona, apazula liapalo zahae mi ali: “Mawe, mwanaka! Unilobile pilu,* kakuli ki wena yenilelekile. Niitamile ku Jehova, mi hanikoni kucinca.”+ 36  Kono mwanaa hae ali ku yena: “Ndate, haiba uitamile ku Jehova, unieze mousepiselize,+ kakuli Jehova ukutusize ka kukutiseza bumaswe lila zahao, bona Maamoni.” 37  Kihona ali ku ndatahe: “Unieze cwana: Nilumeleze kuyo ina ninosi ka likweli zepeli, niye kwa malundu, niyo lila bwalyanjo bwaka ninze nili ni balikani baka babasizana.”* 38  Ndatahe ali: “Zamaya!” Amulumeleza kuya ka likweli zepeli, mi aya kwa malundu ni balikani bahae kuyo lila bwalyanjo bwahae. 39  Likweli zepeli halifelile, akutela ku ndatahe, mi ndatahe amueza mwanaaitamezi ku Mulimu.+ Alikuba alobale ni muuna mwa bupilo bwahae. Mi mwa Isilaele kwaba ni mukwa* wa kuli: 40  Ka silimo ni silimo, likalibe za Isilaele neliyanga kuyo lumba mwanaa Jefita wa Mugiliadi, mazazi amane ka silimo.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “yena yautwa.”
Linzwi ka linzwi, “Ki taba mañi ye mwahalaa ka ni wena?”
Linzwi ka linzwi, “Unikokobelize hahulu.”
Kamba “niyo lila ni balikani baka kakuli hanina kunyalwa.”
Kamba “taelo.”