Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Baatuli 1:1-36

1  Hamulaho wa lifu la Joshua,+ Maisilaele* babuza Jehova,+ bali: “Ki mañi ku luna yakakala kukambama kuyo lwanisa Makanana?”  Jehova aalaba, ali: “Juda ki yena yakakambama.+ Hamubone! Nifa* naha mwa lizoho lahae.”  Cwale Juda ali ku muhulwanaa hae Simioni: “Halukambame hamoho mwa naha yenifilwe,*+ luyo lwanisa Makanana. Mi ni na, nikaya ni wena mwa naha yeufilwe.” Mi Simioni aya ni yena.  Juda akambama, mi Jehova abafa Makanana ni Maperizi mwa mazoho abona,+ mi batula baana babaeza 10,000 mwa Bezeki.  Bafumana Adoni-bezeki mwa Bezeki, mi bamulwaniseza mwateñi, batula Makanana+ ni Maperizi.+  Adoni-bezeki hamata, bamumatisa ni kuyo muswala, mi bamupuma minwana yemituna ya kwa mazoho ni ya kwa mahutu.  Adoni-bezeki kihaa li: “Kunani malena ba 70 babapumilwe minwana yemituna ya kwa mazoho ni ya kwa mahutu, babanopelela lico mwatasaa tafule yaka. Mulimu unikutiselize kulikana ni moniezelize.” Hamulaho wa fo, bamuisa kwa Jerusalema,+ mi ayo shwela kwateñi.  Hape baana ba Juda balwanisa muleneñi wa Jerusalema+ mi bauhapa; babulaya batu baona ka mukwale mi bacisa muleneñi.  Hasamulaho, baana ba Juda bashetumuka kuyo lwanisa Makanana babapila mwa naha ya malundu ni mwa Negebe ni mwa Shefela.*+ 10  Mi Juda ayo lwanisa Makanana bane bapila mwa Hebroni (sapili muleneñi wa Hebroni neubizwa Kiriati-ariba), mi babulaya Sheshai, Akimani, ni Talimai.+ 11  Habazwile mo, bayo lwanisa babayahile mwa Debiri.+ (Sapili Debiri neibizwanga Kiriati-seferi.)+ 12  Cwale Kalebu+ ali: “Muuna yakalwanisa muleneñi wa Kiriati-seferi ni kuuhapa, nika mufa mwanaka wamusizana Akisa kuli abe musalaa hae.”+ 13  Mi Otiniele+ mwanaa Kenazi+ munyanaa Kalebu, ahapa muleneñi wo. Mi Kalebu amufa Akisa mwanaa hae wamusizana kuli abe musalaa hae. 14  Akisa hanaaya kwa ndu, asusueza Otiniele kuli akupe simu ku ndatahe Akisa. Akisa kihaa tuluka fa mbongolo yahae.* Kalebu amubuza, ali: “Ubatañi?” 15  Akisa ali: “Nikupa kuli unifuyole, kakuli unifile mubu kwa mboela;* unife ni Guloti-maimi.”* Kalebu kihaa mufa Guloti wa Kwahalimu ni Guloti wa Kwatasi. 16  Mi babasimuluha ku muuna wa Mukeni,+ yena mukwenyanaa Mushe,+ bazwa mwa muleneñi wa likota za nzalu+ hamoho ni batu ba Juda mi baya kwa lihalaupa la Juda leli kwa mboela wa Aradi.+ Baya kwateñi mi bayo yaha mwahalaa batu ba kwateñi.+ 17  Kono Juda azwelapili hamoho ni Simioni muhulwanaa hae, mi bayo lwanisa Makanana bane bayahile mwa Zefati mi basinya muleneñi wo.+ Kiha baubeya libizo la Horoma.*+ 18  Hamulaho wa fo, Juda ahapa Gaza+ ni libaka zayona, Ashikeloni+ ni libaka zayona, ni Ekroni+ ni libaka zayona. 19  Jehova naali ni ba lusika lwa Juda, mi bahapa naha ya malundu, kono nebasika kona kulundula bane bayahile mwa libala, kakuli nebanani likoloi za ndwa zenani lisipi zeshengile kwa mawili.*+ 20  Kalebu bamufa Hebroni, sina Mushe mwanaasepiselize,+ mi alundula mwateñi bana ba Anaki babalaalu.+ 21  Kono ba lusika lwa Benjamine nebasika lundula Majebusi babayahile mwa Jerusalema, Majebusi basayahile hamoho ni ba lusika lwa Benjamine mwa Jerusalema kufitela ni la kacenu le.+ 22  Ka nako yeo, ba ndu ya Josefa+ bakambama kuyo lwanisa Betele, mi Jehova naali ni bona.+ 23  Ba ndu ya Josefa nebanze batwela Betele (mi sapili muleneñi wo neubizwa Luzi),+ 24  mi matwela babona muuna yanaazwa mwa muleneñi. Kiha bali ku yena: “Haku lubonise nzila yekena mwa muleneñi, mi luka kueza hande.”* 25  Mi muuna yo ababonisa nzila yekena mwa muleneñi, mi bayo bulaya batu ba mwa muleneñi ka mukwale, kono bapilisa muuna yo ni lubasi lwahae kaufela.+ 26  Muuna yo aya kwa naha ya Mahiti, ayo yaha muleneñi kwateñi mi aubiza Luzi, mi leo ki lona libizo laona kufitela ni la kacenu le. 27  Manase naasika hapa Beti-sheani ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, Taanaki+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, babayahile mwa Doro ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, babayahile mwa Ibileami ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, ni babayahile mwa Megido ni litoloponyana ze mwa matuko ayona.+ Makanana batundamena kupila mwa naha ye. 28  Maisilaele hase banani maata amatuna, bahapeleza Makanana kubasebeleza,+ kono nebasika baleleka kaufelaa bona.+ 29  Efraimi ni yena naasika leleka Makanana bane bapila mwa Gezeri. Makanana bao bazwelapili kupila mwahalaa bona mwa Gezeri.+ 30  Zabuloni naasika leleka bane bayahile mwa Kitironi ni bane bayahile mwa Nahalole.+ Makanana bazwelapili kupila mwahalaa bona mi bahapelezwa kubasebeleza.+ 31  Asere naasika leleka bane bayahile mwa Ako ni bane bayahile mwa Sidoni,+ Akilabi, Akizibi,+ Heliba, Afiki,+ ni Rehobo.+ 32  Mi ba lusika lwa Asere bazwelapili kupila mwahalaa Makanana bao bane bayahile mwa naha; nebasika baleleka. 33  Nafetali naasika leleka bane bapila mwa Beti-shemeshi ni bane bayahile mwa Beti-anati,+ kono azwelapili kupila mwahalaa Makanana bao bane bayahile mwa naha.+ Batu ba mwa Beti-shemeshi ni mwa Beti-anati bahapelezwa kumusebeleza. 34  Maamori nebatibezi ba lusika lwa Dani mwa naha ya malundu; nebasika balumeleza kushetumukela mwa libala.+ 35  Kabakaleo Maamori batundamena kupila kwa Lilundu la Heresi, kwa Aijaloni,+ ni kwa Shaalabimi.+ Kono ba ndu ya Josefa hase banani maata* amatuna,* bahapeleza Maamori kubasebeleza ka taata. 36  Naha ya Maamori neikalela fa ñambamo ya Akarabimi,+ kuzwa kwa Sela ni kuya cwalo kwahalimu.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Kamba “Nifile.”
Linzwi ka linzwi, “saanda saka.”
Kamba “sibaka sesipatami.”
Kamba mwendi, “akambela inzaa li fa mbongolo.”
Kamba “kwa Negebe.”
Yetalusa “Mikeke (Yakwiti) ya Mezi.”
Lelitalusa “Kusinya.”
Linzwi ka linzwi, “likoloi za sipi.”
Linzwi ka linzwi, “luka kubonisa lilato lelisa feli.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Linzwi ka linzwi, “hase babile bababukiti.”