Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Liñolo Labubeli ku Timotea 2:1-26

LITABA ZE MWAHALI

  • Mufe taba ye kwa baana babakwanisize zetokwahala (1-7)

  • Kuitiisa mwa manyando kabakala taba yende (8-13)

  • Mulute ni kutalusa linzwi la Mulimu ka mukwa olukile (14-19)

  • Musabe kwa litakazo za kwa bunca (20-22)

  • Mwakupilisanela ni balwanisi (23-26)

2  Hakulicwalo wena mwanaka,+ uzwelepili kufumana maata ka sishemo sa Mulimu sesi ku Kreste Jesu;  mi lika zene uutwile ku na zeneyemezwi ki lipaki zeñata+ ulife kwa batu babasepahala, ili babaka kona hande kuliluta babañwi hape.  Ka kuba lisole lelinde+ la Kreste Jesu, uitukiseze kunyanda.+  Hakuna mutu yali lisole yaikenya* mwa lipisinisi za bupilo,* kakuli ubata kulumelelwa ki yena yamubeile fa musebezi wa busole.  Mi nihaiba mona mwa lipapali, mutu yakangisana ni babañwi haapeswi kuwani ya kuwina konji haiba naakangisana ka kuya ka milao.+  Mulimi yasebeza ka taata ulukela kuba yena wapili kuca kwa miselo.  Uzwelepili kunahanisisa senibulela; Mulena uka kufa kutwisiso* mwa lika kaufela.  Uhupule kuli Jesu Kreste naazusizwe kwa bafu+ mi neli mwanaa Davida,*+ kulikana ni taba yende yenikutaza,+  yona yeninyandela ni yenikenyelizwe mwa tolongo sina sikebenga.+ Nihakulicwalo, linzwi la Mulimu halisika tamwa.+ 10  Ka lona libaka leo, nizwelapili kutiyela lika kaufela bakeñisa baketiwa,+ kuli ni bona bafumane puluso yetaha ka Kreste Jesu, hamohocwalo ni kanya yesafeli. 11  Taba ye ki ya niti: Kaniti haiba nelushwile hamoho ni yena, lukapila hape hamoho ni yena;+ 12  haiba luzwelapili kuitiisa, ni luna lukabusa hamoho ni yena sina malena;+ haiba lumulatula, ni yena uka lulatula;+ 13  haiba lusasepahali, yena uzwelapili kusepahala, kakuli hakoni kuitatula ili yena. 14  Uzwelepili kubahupulisa lika ze, inze ubalaela* fapilaa Mulimu kuli basike bakananisana fa manzwi, ili nto yesatusi nihanyinyani kakuli ifokolisa* tumelo ya babateeleza. 15  Ueze moukonela kaufela kuli ube yalumelelwa ku Mulimu, uli mubeleki yasaswabeli sesiñwi, yaluta ni kutalusa linzwi la niti ka mukwa olukile.+ 16  Kono uhane lipulelo zesina tuso zesilafaza lika zekenile,+ kakuli bunyefuli bwa bababulela lipulelo zeo bukana buekezeha feela, 17  mi linzwi labona likayamba sina sitombo sesiyepa. Imenea ni Fileto ki babañwi babona.+ 18  Baana ba bakeluhile mwa niti, inze bali zuho ya bafu iezahezi kale,+ mi basweli kufokolisa tumelo ya babañwi. 19  Kwandaa zeo, mutomo wa Mulimu otiile uzwelapili kutiya, mi unani manzwi a, aswana sina liswayo, ali: “Jehova* waziba babali bahae,”+ ni kuli: “Mutu kaufela yabiza libizo la Jehova*+ atuhele bumaswe.” 20  Cwale mwa ndu yetuna hakuna feela lipiza* za gauda ni za silivera kono kunani hape ni za kota ni za lizupa, mi zeñwi liezelizwe mulelo okutekeha kono zeñwi zona liezelizwe mulelo osakutekehi. 21  Cwale haiba mutu aikauhanya kwa lipiza zeezelizwe mulelo osakutekehi, ukaba siitusiso* sesiezelizwe mulelo okutekeha, sesikenisizwe, sesinani tuso ku muñaa sona, sesilukiselizwe musebezi kaufela omunde. 22  Ka mukwa ocwalo, usabe kwa litakazo za kwa bunca, kono ubate kuluka, tumelo, lilato, kozo, hamoho ni batu bababiza ku Mulena ka pilu yekenile. 23  Kuzwa fo, uhane likañi la butoto ni la kutokwa zibo,+ ka kuziba kuli lika zeo litahisa lindwa. 24  Kakuli mutangaa Mulena haalukeli kulwana, kono ulukela kuba yabunolo* kwa batu kaufela,+ yakona kuluta, yaiswala hafoselizwe,+ 25  yaluta balwanisi ka mukwa obunolo.+ Mwendi Mulimu uka batusa kuli babake,* ilikuli babe ni zibo yenepahezi ya niti,+ 26  mi bakutelwe ki ngana mi babalehe mwa lilaba la Diabulosi, haubona ubaswasize kale inze bapila, kuli baeze tato yahae.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “yaitateza.”
Kamba mwendi, “misebezi yeezwa ka zazi ni zazi.”
Kamba “temuho.”
Linzwi ka linzwi, “peu ya Davida.”
Linzwi ka linzwi, “upaka ka kutala ku bona.”
Kamba “isinya.”
Kamba “lisebeliso.”
Kamba “sisebeliso; piza.”
Kamba “kuba ni maseme.”
Kamba “bacince munahano.”