Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Samuele 3:1-39

LITABA ZE MWAHALI

  • Ba ndu ya Davida bazwelapili kuba ni maa­ta (1)

  • Bana ba Davida babashimani (2-5)

  • Abinere ukalisa kuswalisana ni Davida (6-21)

  • Joabi ubulaya Abinere (22-30)

  • Davida ulila Abinere (31-39)

3  Ndwa yazwelapili mwahalaa ba ndu ya Saule ni ba ndu ya Davida; mi Davida azwelapili kuba yamaata,+ kono ba ndu ya Saule nebanze bafokola.+  Mwahalaa nako yeo, Davida aba ni bana babashimani bane bapepezwi mwa Hebroni.+ Mwanaa hae wa mweli neli Amunoni+ yanaapepilwe ku Akinoami+ wa kwa Jizireele.  Wabubeli neli Kiliabi yanaapepilwe ku Abigaili,+ mbelwa wa Nabali wa kwa Karmele; mi wabulaalu neli Abisalomi+ mwanaa Maaka, mwanaa Talimai+ mulena wa Geshuri.  Wabune neli Adonija+ mwanaa Hagiti, mi wabuketalizoho neli Shefatia mwanaa Abitali.  Wabu 6 neli Itireami yanaapepilwe ku Egila musalaa Davida. Bao ki bona bana ba Davida bane bapepezwi mwa Hebroni.  Ndwa yeneli mwahalaa ba ndu ya Saule ni ba ndu ya Davida hane inze izwelapili cwalo, Abinere+ naazwelapili kuba ni maata mwa lubasi lwa Saule.  Cwale Saule naabanga ni musali wa siendi yabizwa Rizipa,+ mwanaa Aiya. Nako yeñwi Ishi-bosheti+ ali ku Abinere: “Kiñi haulobezi ni siendi sa ndate?”+  Abinere ahalifa hahulu hautwa manzwi a Ishi-bosheti, mi ali: “Kana ni nja yesina tuso ya mwa Juda nji? Kuzwa lili ko, nizwezipili kubonisa lilato lelisa feli ku ba ndu ya Saule ndataho ni kwa banabahabo yena, ni kwa balikani bahae, mi hanisika kubeteka ku Davida; kono kacenu unifa mulatu wa kulobala ni musali.  Haike Mulimu afe Abinere koto mi amuekeleze kwateñi, haiba nisaezezi Davida kulikana ni mwanaa musepiselize Jehova hanaakonkile kuli:+ 10  ukashimbulula mubuso kuuzwisa ku ba ndu ya Saule ni kutiisa lubona lwa Davida mwa Isilaele ni mwa Juda, kukalela kwa Dani kuyo fita kwa Beere-sheba.”+ 11  Ishi-bosheti naasika alaba Abinere hape, kakuli naamusaba.+ 12  Kapili-pili Abinere aluma linumwana kuyo buza Davida kuli: “Naha ye ki ya mañi?” Hape ali: “Ueze tumelelano ni na, mi nikaeza monikonela kaufela* kuli Maisilaele kaufela baswalisane ni wena.”+ 13  Davida amualaba, ali: “Kulukile! Nikaeza tumelelano ni wena. Senikupa feela ku wena kikuli usike walika kuto nibona kufitela unitiseza Mikali+ mwanaa Saule hautaha ku na.” 14  Cwale Davida aluma batu ku Ishi-bosheti+ mwanaa Saule, ali: “Nife musalaaka Mikali, yene niondile ka matalo a kwa buuna a 100, a Mafilisita.”+ 15  Ishi-bosheti kihaa luma batu kuyo muunga ku muunaa hae Palitiele+ mwanaa Laishi. 16  Kono muunaa hae aya ni yena, amuzamaya mwamulaho inzaa lila nzila kaufela, mane kuyo fita ni kwa Bahurimi.+ Cwale Abinere ali ku yena: “Kuta kwa hae!” Mi akuta. 17  Ka nako yeo, Abinere naalumile batu kwa baana-bahulu ba Isilaele kuyo bulela kuli: “Semubatile ka nako yetelele kuli Davida abe mulenaa mina. 18  Cwale ye ki yona nako yamina, kakuli Jehova uize ku Davida: ‘Nikaitusisa Davida+ mutangaaka kulamulela sicaba saka sa Isilaele kwa Mafilisita ni kwa lila zabona kaufela.’” 19  Abinere kihaa bulela ni ba lusika lwa Benjamine.+ Hape Abinere aya kwa Hebroni, kuyo ambola ni Davida kwa mukunda, kuli amuzibise taba yebalumelelani Maisilaele ni ba ndu kaufela ya Benjamine. 20  Abinere hasaafitile ku Davida mwa Hebroni inzaa li ni baana ba 20, Davida aezeza Abinere ni baana bane bali ni yena mukiti. 21  Mi Abinere abulelela Davida kuli: “Kashe niyo kopanya Maisilaele kaufela, nibatise ku mulena muñaaka, kuli baeze tumelelano ni wena, mi ukaba mulena fahalimwaa zeulata kaufela.” Davida kihaa fundula Abinere, mi Abinere aikela ka kozo. 22  Hasamulahonyana, batanga ba Davida bapunya ni Joabi kuzwa kone baizo hapa, mi bataha ni lika zeñata zene bahapile. Ka nako yeo, Abinere naasaazwile ku Davida mwa Hebroni, kakuli Davida naasaa mufunduzi kale ka kozo. 23  Joabi+ hapunya ni mpi kaufela yanaali ni yona, atalusezwa kuli: “Abinere+ mwanaa Nere+ naatile ku mulena, mi mulena umufunduzi, mi uile ka kozo.” 24  Joabi kihaa ya ku mulena mi ayo li ku yena: “Uezizeñi? Hakubone, Abinere naatile ku wena. Kiñi hau mufunduzi kuli aikele ka kozo? 25  Waziba hande mwainezi Abinere mwanaa Nere! Naatile kwanu kuto kukwasheka feela ni kubata kuziba lika kaufela zeueza ni zeulela kueza.” 26  Joabi kihaa zwa ku Davida mi aluma batu kuli balatelele Abinere, mi bayo mukutiseza fa siliba sa Sira; kono Davida naasazibi taba yeo. 27  Abinere hakutezi kwa Hebroni,+ Joabi amuisa kwatuko mwa sibaka sesi kwa munyako, kueza inge yabata kuyo bulela ni yena kwa mukunda. Kono honafo amutaba mwa mba, mi ashwa;+ amubulaya bakeñisa kuli naabulaile* muhabo yena Azaele.+ 28  Hasamulaho, Davida autwa taba yeo mi ali: “Na ni mubuso waka haluna kuba ni mulatu fapilaa Jehova kuya kuile mwa taba ya kusulula mali+ a Abinere mwanaa Nere. 29  Haike mulatu wo ukutele ku Joabi+ ni ba ndu kaufela ya ndatahe. Ku ba ndu ya Joabi kamita kusike kwatondahala mutu yakula butuku bwa muzwetela,+ kamba wa mbingwa,+ kamba muuna yaluka ka sela,* kamba yabulaiwa ka mukwale, kamba yasina lico!”+ 30  Joabi ni muhabo yena Abishai+ babulaya Abinere cwalo kabakala kuli Abinere+ naabulaile mwanahabo bona Azaele mwa ndwa+ kwa Gibioni. 31  Cwale Davida abulelela Joabi ni batu kaufela bane bali ni yena, ali: “Mupazule liapalo zamina mi muapale masila a saka, mulile Abinere.” Mulena Davida naazamaya mwamulaho wa bane balwezi saala sa mufu. 32  Babuluka Abinere mwa Hebroni; mi mulena alila hahulu kwa libita la Abinere, mi sicaba kaufela ni sona salila. 33  Mulena alila Abinere ka pina ye, ali: “Kana kwaswanela kuli Abinere ashwe cwana sina mutu yasina ngana? 34  Mazoho ahao naasika tamiwa, Mi mahutu ahao naasiyo mwa mawenge.* Uwile sina mutu yabulailwe ki likebenga.”*+ Mi sicaba kaufela salila hape. 35  Hasamulaho, ka nako ya musihali, batu kaufela batiseza Davida sinkwa kuli bamuomba-ombe,* kono Davida akonka, ali: “Haike Mulimu anife koto mi aniekeleze kwa koto yeo haiba nica sinkwa kamba sico sifi kamba sifi lizazi lisika likela kale!”+ 36  Batu kaufela habautwa cwalo, bataba. Nto kaufela yanaaeza mulena neitabisa batu. 37  Mi fa lizazi leo, batu ba Davida kaufela ni Maisilaele kaufela baziba kuli mulena nesi yena yanaatahisize kuli Abinere mwanaa Nere abulaiwe.+ 38  Cwale mulena ali kwa batanga bahae: “Kana hamuzibi kuli kacenu kushwile nduna ni muuna yamaata mwa Isilaele?+ 39  Kacenu nifokozi, niha nitozizwe sina mulena,+ mi baana ba, bana ba Zeruya,+ baniezize ka lunya.+ Haike Jehova afe koto sifosi bakeñisa bumaswe bwahae.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mi bona! lizoho laka liinzi ni wena.”
Linzwi ka linzwi, “bakeñisa mali a.”
Pulelo ye mwendi iama ku muuna wa sihole yakona kueza feela misebezi ya sisali.
Linzwi ka linzwi, “kopa.”
Linzwi ka linzwi, “bana ba kusaluka.”
Kamba “sinkwa sesiciwa ka nako ya sililo.”