Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Samuele 23:1-39

LITABA ZE MWAHALI

  • Manzwi a mafelelezo anaabulezi Davida (1-7)

  • Lika zetuna zebapetile lindwalume zemaa­ta za Davida (8-39)

23  Ki a manzwi a mafelelezo anaabulezi Davida:+ “Manzwi a Davida mwanaa Jese,+Ni manzwi a mutu yanaapahamisizwe,+Yatozizwe+ wa Mulimu wa Jakobo,Muopeli wa sikwala* wa lipina+ za Isilaele.   Moya wa Jehova neubulezi ka na;+Manzwi ahae naali fa lulimi lwaka.+   Mulimu wa Isilaele abulela;Licwe la Isilaele+ lali ku na: ‘Mubusi haali yalukile,+Haabusa ka kusaba Mulimu,+   Puso yahae iswana sina liseli la kakusasana ka nako yelipazula lizazi,+Sina nako yekusina malu kakusasana. Iswana sina liseli lelibenya hamulaho wa kunela kwa pula,Lelimelisa bucwañi mwa lifasi.’+   Kana Mulimu haki mona mwaangela ndu yaka cwalo? Kakuli uezize ni na tumelelano ya kamita,+Uilukisize hande ni kuitiisa. Kakuli ki yona yeka nipilisa ni kunifa tabo,Ki lona libaka haitiisa.+   Kono batu kaufela babasina tuso banepelwa kwahule+ sina macacani a miutwa,Kakuli habakoni kuswalwa ka lizoho.   Mutu yaswala macacani ao,Aeze cwalo ka sipi ni ka teku ya lilumo, Mi macacani ao aswanela kuyongiswa mwa mulilo, fona foainzi.”  Ki a mabizo a lindwalume zemaata za Davida:+ Joshebu-bashebeti wa Mutakemoni, yanaali nduna kwa lindwalume zetaalu.+ Ka lilumo lahae, naabulaile batu babafitelela 800 ka nako iliñwi.  Yamutatama neli Eliazare+ mwanaa Dodo+ mwanaa Akoka, mi neli yomuñwi wa lindwalume zemaata zetaalu zeneli hamoho ni Davida habashemaeta Mafilisita. Nebakopani kuitukiseza ndwa, mi Maisilaele hane babalehile, 10  yena asiyala mi abulaya Mafilisita kufitela lizoho lahae likatala, mi lizoho lahae nelisika tuhela mukwale.+ Ka mukwa ocwalo, Jehova atahisa tulo* yetuna fa lizazi leo;+ mi batu bakuta, balatelela Eliazare inze batubula litupu liapalo ni kuunga lilwaniso. 11  Yamutatama neli Shamaha mwanaa Agee wa Muharari. Mafilisita nebakopani hamoho mwa Lehi, kone kunani simu yetezi manawa; mi batu babaleha kusaba Mafilisita. 12  Kono yena ayo yema fahalaa simu, kusileleza simu yeo, abulaya Mafilisita, mi Jehova atahisa tulo* yetuna.+ 13  Babalaalu kwa manduna ba 30 bashetumukela ku Davida kwa mukoti wa Adulami+ ka nako ya kutulo, mi mpi* ya Mafilisita neitibelezi mwa Musindi* wa Refaimi.+ 14  Ka nako yeo, Davida naali mwa sibaka sa silelezo,+ mi mpi ya balibeleli ya Mafilisita neili mwa Betelehema. 15  Cwale Davida abulela nto yanaashukelwa, ali: “Ninyolezwi hahulu kunwa mezi a mwa lisima leli kwatuko ni munyako wa Betelehema!” 16  Honafo lindwalume babalaalu babamaata, bayo kena mwa mafulo a Mafilisita mi baka mezi mwa lisima leli kwa munyako wa Betelehema ni kuatiseza Davida; kono yena ahana kuanwa, aasululela fafasi fapilaa Jehova.+ 17  Abulela, ali: “Jehova, hanikoni kunwa mezi a! Kana naswanela kunwa mali+ a baana babatobohile bupilo* bwabona ka kuyo ka mezi a?” Kabakaleo, ahana kunwa mezi ao. Zeo ki zona zene liezize lindwalume zahae zetaalu zemaata. 18  Abishai+ mwanahabo Joabi mwanaa Zeruya,+ ki yena yanaazamaisa lindwalume zeñwi zetaalu; ka lilumo lahae, naabulaile batu babafitelela 300, mi ni yena naatumile sina lindwalume zetaalu zeo.+ 19  Nihaike kuli naatumile hahulu kufita lindwalume zeñwi zetaalu zeo, mi naali ndunaa zona, naasika fita fa situlo sa lindwalume zetaalu zapili. 20  Benaya+ mwanaa Jehoyada neli muuna yabundume* yanaaezize zetuna zeñata mwa Kabizeele.+ Naabulaile bana bababeli ba Ariele wa Mumoabi, mi zazi leliñwi hane kunela litwa, naakeni mwa mukoti wa mezi mwanaaizo bulaya tau.+ 21  Hape naabulaile singangalume sa Muegepita. Nihaike kuli Muegepita yo naasweli lilumo mwa lizoho, Benaya amulwanisa ka mulamu, amuamuha lilumo lahae ni kumubulaisa lona. 22  Zeo ki zona zanaaezize Benaya mwanaa Jehoyada, mi ni yena naatumile sina mone litumezi lindwalume zetaalu zemaata. 23  Nihaike kuli naakutekeha hahulu kufita nihaiba manduna ba 30, naasika fita fa situlo sa lindwalume zetaalu zemaata. Kono Davida amuketa kuzamaisa balibeleli bahae. 24  Azaele+ muhabo Joabi neli yomuñwi wa manduna ba 30; mi babañwi neli Elikanani mwanaa Dodo wa kwa Betelehema,+ 25  Shamaha wa kwa Harodi, Elika wa kwa Harodi, 26  Helezi+ wa kwa Palati,+ Ira mwanaa Ikeshi wa kwa Tekoa, 27  Abi-ezere+ wa kwa Anatota,+ Mebunai wa kwa Husha, 28  Zalumoni wa Muakoka, Maharai+ wa Munetofa, 29  Helebi mwanaa Baana wa Munetofa, Itai mwanaa Ribai wa kwa Gibea wa Mabenjamine, 30  Benaya+ wa kwa Piratoni, Hidai wa mwa milapo* ya Gaashi,+ 31  Abi-aliboni wa kwa Beti-araba, Azimaveti wa kwa Barihumi, 32  Eliaba wa kwa Shaalabimi, bana ba Jasheni, Jonatani, 33  Shamaha wa Muharari, Akiami mwanaa Sharari wa Muharari, 34  Elifeleti mwanaa Akasibai mwanaa Mumaakati, Eliami mwanaa Akitofele+ wa Mugilo, 35  Heziro wa kwa Karmele, Paarai wa kwa Aribi, 36  Igali mwanaa Natani wa kwa Zoba, Bani wa kwa Gadi, 37  Zeleki wa Muamoni, Naharai wa kwa Beeroti, yanaali mulwali wa lilwaniso za Joabi mwanaa Zeruya, 38  Ira wa Muitiri, Garebi wa Muitiri,+ 39  ni Uria+ wa Muhiti—kaufelaa bona neli ba 37.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Yomunde.”
Kamba “puluso.”
Kamba “puluso.”
Kamba “munzi wa litende.”
Kamba “Libala.”
Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “mwanaa muuna yabundume.”