Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Samuele 2:1-32

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida uba mulena wa Juda (1-7)

  • Ishi-bosheti uba mulena wa Isilaele (8-11)

  • Ndwa mwahalaa ba ndu ya Davida ni ba ndu ya Saule (12-32)

2  Hasamulaho, Davida abuza Jehova,+ ali: “Kana nakona kuya ku omuñwi wa mileneñi ya Juda?” Jehova ali ku yena: “Zamaya.” Davida kihaa mubuza, ali: “Niye ku ufi?” Amualaba, ali: “Uye kwa Hebroni.”+  Davida kihaa ya kwateñi hamoho ni basali bahae bababeli, bo Akinoami+ wa kwa Jizireele ni Abigaili+ mbelwa wa Nabali wa kwa Karmele.  Davida hape aya ni baana bane bali ni yena,+ mi mañi ni mañi wabona aya ni lubasi lwahae, mi bayaha mwa mileneñi ya mwa Hebroni.  Baana ba mwa Juda kiha bataha, mi kwateñi batoza Davida kuli abe mulena wa ba ndu ya Juda.+ Babulelela Davida, bali: “Baana ba mwa Jabeshi-giliadi ki bona bane babulukile Saule.”  Davida kihaa luma linumwana kwa baana ba mwa Jabeshi-giliadi mi ali ku bona: “Jehova amifuyole, kakuli mubonisize lilato lelisa feli ku mulenaa mina Saule ka kumubuluka.+  Haike Jehova amibonise lilato lelisa feli mi asepahale ku mina. Ni na nika mibonisa sishemo kakuli muezize cwalo.+  Cwale hamutiise mazoho amina mi mube baana babanani bundume, kakuli mulenaa mina Saule ushwile, mi ba ndu ya Juda banitozize ku ba mulenaa bona.”  Kono Abinere+ mwanaa Nere, yena nduna wa mpi ya Saule, naangile Ishi-bosheti+ mwanaa Saule ni kumutisa mwa Mahanaimi+  mi amubeya kuba mulena wa Giliadi,+ wa Maashure, wa Jizireele,+ wa Efraimi,+ wa Benjamine, ni wa Isilaele kaufela. 10  Ishi-bosheti mwanaa Saule, naanani lilimo ze 40 haba mulena wa Isilaele, mi abusa lilimo zepeli. Kono ba ndu ya Juda bayema kwa lineku la Davida.+ 11  Nako* yanaabusize Davida sina mulena fahalimwaa ba ndu ya Juda mwa Hebroni neli lilimo ze 7 ni likweli ze 6.+ 12  Hamulaho wa nako, Abinere mwanaa Nere ni batanga ba Ishi-bosheti mwanaa Saule, bazwa mwa Mahanaimi+ kuya kwa Gibioni.+ 13  Joabi+ mwanaa Zeruya+ ni batanga ba Davida ni bona baya mi bayo kopana ni bona kwa lisa la Gibioni; mi sikwata sesiñwi saba kwabuse bo bwa lisa, mi sesiñwi saba kwabuse bobuñwi bwa lisa. 14  Cwale Abinere ali ku Joabi: “Mitangana habayeme, balwane* fapilaa luna.” Joabi kihaa li: “Habayeme.” 15  Kiha bayema mi basila ka kuya ka palo yabona, ku Benjamine ni Ishi-bosheti mwanaa Saule, kwazwa mitangana ba 12, mi kwa batanga ba Davida ni kona kwazwa mitangana ba 12. 16  Baswalana kwa litoho, mi yomuñwi ni yomuñwi ataba wahabo mwa lubaci ka mukwale, mi kaufelaa bona bawela fafasi. Mi sibaka seo sesi mwa Gibioni sato bizwa Helikati-hazurimi. 17  Kwaba ni ndwa yetuna ka lizazi leo, mi kwa mafelelezo Abinere ni baana ba Isilaele batulwa ki batanga ba Davida. 18  Cwale bana babalaalu ba Zeruya+ neba liteñi kwateñi—bo Joabi,+ Abishai,+ ni Azaele;+ mi Azaele naanani lubilo sina kamunda. 19  Azaele amatisa Abinere, mi naasakeluheli ku la bulyo kamba ku la nzohoto hanaanzaa matisa Abinere cwalo. 20  Abinere aitemuna, mi abuza kuli: “Kana ki wena, Azaele?” Mi yena aalaba, ali: “Ki cwalo, ki na.” 21  Cwale Abinere ali ku yena: “Keluhela ku la bulyo kamba ku la nzohoto, uswale yomuñwi wa mitangana, mi uikungele zeuka muamuha kaufela.” Kono Azaele naasalati kutuhela kumumatisa. 22  Abinere hape abulelela Azaele, ali: “Tuhela kunimatisa. Kiñi haubata kuli nikubulaye? Mi nikatalimana cwañi ni mwanahabo wena Joabi haiba nieza cwalo?” 23  Kono ahana kutuhela kumumatisa, mi cwale Abinere amutaba mwa mba ka teku ya lilumo,+ mi lilumo layo zwela kwa mukokoto wahae; mi awa ni kushwela honafo. Mutu kaufela yanaafita fa sibaka seo fanaawezi ni kushwela Azaele, naayema fateñi. 24  Joabi ni Abishai kiha bamatisa Abinere. Lizazi halilikela, bafita kwa lilundu la Ama, lelitalimani ni Giya mwa nzila yeliba kwa lihalaupa la Gibioni. 25  Teñi ko, ba lusika lwa Benjamine bakubukanela hamoho ku Abinere, baba sikwata silisiñwi mi bayo yema fa ngo ya lilundu leliñwi. 26  Cwale Abinere ahuweleza ku Joabi, ali: “Kana mukwale hauna kutuhela kubulaya? Kana hauzibi kuli zekazwa mwateñi ikaba zemaswe? Cwale ukaanga nako yekuma kai usabuleleli sicaba kuli batuhele kumatisa banabahabo bona?” 27  Joabi kihaa li: “Ka Mulimu wa niti yapila, hane usike wabulela cwalo, batu nebaka zwelapili kumatisa banabahabo bona kuisa kakusasana.” 28  Cwale Joabi aliza lunaka, mi baana bahae batuhela kumatisa Maisilaele mi ndwa yafela. 29  Abinere ni baana bahae bapazula mwa sibaka sa Araba+ busihu bo kaufela, mi basila Jordani ni kupazula mwa musindi kaufela* mi bayo fita kwa Mahanaimi.+ 30  Joabi hasaakutile kwa kumatisa Abinere, akubukanya batu kaufela. Kwa batanga ba Davida nekutondahala ba 19, hamohocwalo ni Azaele. 31  Kono batanga ba Davida nebabitile ba lusika lwa Benjamine ni baana bane bali ni Abinere, mi baana ba 360 ku bona nebashwile. 32  Baanga Azaele+ ni kumubuluka mwa libita la ndatahe, leli kwa Betelehema.+ Mi Joabi ni baana bahae bazamaya busihu kaufela, mi bayo punya kwa Hebroni+ hakupatalala.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Palo ya mazazi.”
Kamba “bakangisane.”
Kamba mwendi, “mwa Bitironi kaufela.”