Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Samuele 19:1-43

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida ulila Abisalomi (1-4)

  • Joabi unyaza Davida (5-8a)

  • Davida ukutela kwa Jerusalema (8b-15)

  • Shimei uikupela swalelo (16-23)

  • Mefibosheti ufumanwa kuli haa­na mulatu (24-30)

  • Barizilai wabubekwa (31-40)

  • Kañi mwahalaa masika (41-43)

19  Cwale Joabi abihelwa kuli: “Mulena usweli walila, ulila Abisalomi.”+  Mi lizazi la kutula* leo lafetuha lizazi la sililo kwa batu kaufela, kakuli nebautwile kuli mulena ulila mwanaa hae.  Zazi leo, batu bakutela kwa muleneñi+ sina batu babaswabile hamulaho wa kubaleha kwa ndwa.  Mulena aikwahela kwa pata mi azwelapili kulila ka linzwi lelituna, ali: “Mwanaka Abisalomi! Abisalomi mwanaka, mwanaka!”+  Joabi kihaa ya ku mulena kwa ndu yahae, mi ali: “Kacenu uswabisize batanga bahao kaufela, baba kupilisize kacenu, ni babapilisize bana bahao babashimani,+ ni bana bahao babasizana,+ ni basali bahao, ni liendi+ zahao.  Ulata baba kutoile mi utoile baba kulata, kakuli kacenu ubonisize hande kuli manduna ni batanga bahao habana tuso ku wena, kakuli ninani niti ya kuli kambe Abisalomi ki yena yapila kacenu mi kambe luna kaufela lushwile, neusike wabilaela.  Cwale zamaya, uyo omba-omba* batanga bahao, kakuli nikonka ka Jehova kuli haiba usayi, hakuna mutu yakasiyala ni wena busihu bo. Zekaezahala ku wena likaba zemaswe hahulu kufita zekutahezi mwa bupilo bwahao kaufela kuzwa kwa bucaha bwahao.”  Mulena kihaa zuha, ayo ina mwa munyako wa muleneñi, mi batu kaufela bazibiswa kuli: “Mulena uinzi mwa munyako wa muleneñi.” Mi batu kaufela bataha fapilaa mulena. Kono Maisilaele nebabalehile, mañi ni mañi naaile kwa ndu yahae.+  Batu ba masika kaufela a Isilaele bakananisana, bali: “Mulena naalupunyusize kwa lila zaluna,+ mi naalulamulezi kwa Mafilisita; kono cwale ubalehile mwa naha bakeñisa Abisalomi.+ 10  Mi Abisalomi yene lutozize kuli abe mulenaa luna+ ushwile mwa ndwa.+ Cwale kiñi hamusa kutisi mulena?” 11  Mulena Davida alumela liñusa ku Zadoki+ ni Abiatare,+ bona baprisita, ali: “Muyo bulelela baana-bahulu ba mwa Juda+ kuli: ‘Ki kabakalañi hamuliyeha kukutisa mulena kwa ndu yahae, hailifo Maisilaele kaufela balumile manzwi abona ku mulena kwa inzi? 12  Mina mu banabahesu; mu lisapo laka ni nama yaka.* Kiñi hamuliyeha kukutisa mulena?’ 13  Mi muyo bulelela Amasa+ kuli: ‘Kana hau lisapo laka ni nama yaka? Cwale haike Mulimu anife koto mi aniekeleze kwateñi haiba usabi muzamaisi wa mpi yaka kuzwa cwale, ili kuyola Joabi.’”+ 14  Cwale akolwisa* lipilu za baana ba Juda kaufela sina pilu ya mutu alimuñwi, mi balumela liñusa ku mulena, bali: “Kuta, wena ni batanga bahao kaufela.” 15  Mulena akuta, ato fita kwa Jordani, mi batu ba mwa Juda bataha kwa Giligali+ kuto kopana ni mulena ni kuto musindeketa hanzaa sila Jordani. 16  Cwale Shimei+ mwanaa Gera, Mubenjamine wa kwa Bahurimi, aakufa ni baana ba Juda kuyo kopana ni Mulena Davida, 17  mi naali ni baana ba Mabenjamine ba 1,000. Mi Ziba+ sikombwa sa ba ndu ya Saule, ni bana bahae ba 15 ni batanga bahae ba 20, baakufela kwa Jordani, mi bayo fita kwateñi pili mulena asika fita kale. 18  Asilela* fa mupao, ili kuisa ba ndu ya mulena mwabuse ni kueza kaufela zanaalata mulena. Kono Shimei mwanaa Gera ainamela fapilaa mulena, mulena hanaatuha asila Jordani. 19  Ali ku mulena: “Mulena asike anifa mulatu, mi asike ahupula bumaswe bwanaaezize mutangaa hae+ fa lizazi lanaazwile mulena muñaaka mwa Jerusalema. Haike mulena asike aiseza pilu taba ye, 20  kakuli na mutangaa hao naziba hande kuli niezize sibi; ki lona libaka hanibile wapili ku ba ndu kaufela ya Josefa kutaha kwanu kacenu kuli nito kopana ni mulena muñaaka.” 21  Honafo Abishai+ mwanaa Zeruya+ ali: “Kana Shimei haswaneli kubulaiwa kabakala zanaaezize, kakuli naanyefuzi mutoziwa wa Jehova?”+ 22  Kono Davida ali: “Taba ye imiama cwañi mina bana ba Zeruya,+ kuli munilwanise kacenu? Kana kunani mutu yaswanela kubulaiwa mwa Isilaele kacenu? Kana hanizibi kuli ni mulena wa Isilaele kacenu?” 23  Cwale mulena ali ku Shimei: “Hauna kushwa.” Mi mulena akonka fapilaa hae.+ 24  Mefibosheti+ muikulyaa Saule ni yena ataha kuto kopana ni mulena. Kuzwa feela fa lizazi labaleha mulena, Mefibosheti naasakenisangi mahutu ahae kamba kukuta milelu yahae nihaiba kutapisa liapalo zahae, kufitela lizazi lakuta mulena ka kozo. 25  Hanaatile kwa* Jerusalema kuto kopana ni mulena, mulena ali ku yena: “Mefibosheti, kiñi hane usika ya ni na?” 26  Yena aalaba, ali: “Mulena muñaaka, mutangaaka+ naanipumile. Kakuli na mutangaa hao neniize: ‘Nilukisezwe mbongolo yaka kuli niitusise yona, mi niye ni mulena,’ kakuli na mutangaa hao ni sihole sa mahutu.+ 27  Kono mutangaaka anisinya libizo ku wena mulena muñaaka.+ Nihakulicwalo, wena mulena muñaaka uswana sina lingeloi la Mulimu wa niti, cwale ueze kaufela zeubona kuli lilukile ku wena. 28  Ba ndu kaufela ya ndate nebaka be baatulezwi lifu ki mulena muñaaka, kono wena ubeile mutangaa hao mwahalaa batu babacela kwa tafule yahao.+ Cwale ninani tukelo mañi ya kuzwelapili kuitilelela ku mulena?” 29  Kono mulena ali ku yena: “Kiñi hauzwelapili kubulela cwana? Niatuzi kuli wena ni Ziba muikabele simu.”+ 30  Cwale Mefibosheti ali ku mulena: “Mane Ziba wakona kuungelela simu, haubona mulena muñaaka ukutezi kwa ndu yahae ka kozo.” 31  Cwale Barizilai+ wa Mugiliadi azwa kwa Rogelimi kutaha mwa sibaka sa Jordani kuli ato sindeketa mulena kwa nuka ya Jordani. 32  Barizilai naasupezi hahulu, naanani lilimo ze 80, mi mulena hanaasa li mwa Mahanaimi, naafiwanga lico ki yena,+ kakuli neli muuna yafumile hahulu. 33  Cwale mulena ali ku Barizilai: “Hakusile ni na, mi nikayo kufanga lico mwa Jerusalema.”+ 34  Kono Barizilai ali ku mulena: “Nisiyalezwi ki mazazi* a bupilo akuma kai kuli niye ni mulena kwa Jerusalema? 35  Ninani lilimo ze 80 cwale.+ Kana nisakona kutaluhanya zende ku zemaswe? Kana na, mutangaa hao, nisakona kuutwa munati wa lika zenica kamba kunwa? Kana nisakona kuteeleza kwa manzwi a baopeli babaana ni babasali?+ Cwale kiñi mutangaa hao sakaekeleza kwa mushimbo wa mulena muñaaka? 36  Kulikani mutangaa hao hasindeketile mulena kuto fita kwa Jordani. Kiñi mulena habata kunifa mupuzo wo? 37  Nakupa, unilumeleze na mutangaa hao nikute, niyo shwela mwa muleneñi waka bukaufi ni mokubulukezwi bo ndate ni bo ma.+ Kono ki yo mutangaa hao Kimihami.+ Yena asile ni wena mulena muñaaka, mi ueze ku yena zeubona kuli lilukile ku wena.” 38  Mulena kihaa li: “Kimihami ukasila ni na, mi nikaeza ku yena zeubona kuli lilukile ku wena; nika kuezeza zeuka nikupa kaufela.” 39  Cwale batu kaufela bakalisa kusila Jordani, mi mulena hasila, atubeta Barizilai+ ni kumufuyaula; mi Barizilai akutela kwa ndu yahae. 40  Mulena hasila kuliba kwa Giligali,+ Kimihami naali ni yena. Majuda kaufela ni Maisilaele babañwi batusa mulena kusila.+ 41  Mi baana kaufela ba Maisilaele bataha ku mulena, bato li ku yena: “Kiñi banabahabo luna Majuda hane bakuungile luna lusazibi ni kusilisa wena mulena ni ba ndu yahao nuka ya Jordani, hamoho ni baana kaufela ba Davida?”+ 42  Baana ba Juda kaufela baalaba baana ba Maisilaele kuli: “Luezize cwalo bakeñisa kuli mulena ki wahabo luna.+ Kiñi hamu lunyemela? Kana kunani zelucile za mulena, kamba kana lufilwe mpo?” 43  Nihakulicwalo, baana ba Maisilaele baalaba baana ba Juda kuli: “Mulena ki wahabo luna hahulu kufita mina, kakuli luna lunani likabelo zelishumi mwa mubuso wa Davida. Cwale kiñi hamu lushwauzi cwalo? Kana haki luna bane baswanela kuba bapili kukutisa mulena?” Kono manzwi a baana ba Juda akoma* a baana ba Maisilaele.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “puluso.”
Linzwi ka linzwi, “uyo bulela kwa pilu ya.”
Kamba “banabahesu ka sipepo.”
Linzwi ka linzwi, “asikululela ku yena.”
Kamba mwendi, “Basilela.”
Kamba mwendi, “kuzwa kwa.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi a lilimo.”
Kamba “naanani maata kufita.”