Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Samuele 18:1-33

LITABA ZE MWAHALI

  • Kutulwa kwa Abisalomi ni lifu lahae (1-18)

  • Davida uzibiswa za lifu la Abisalomi (19-33)

18  Cwale Davida abala baana bane bali ni yena mi aketa bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000 ni bazamaisi ba litopa za masole ba 100 kuli bazamaise baana bao.+  Mi Davida aluma baana bao ka litopa zetaalu, sitopa sapili nesizamaiswa ki* Joabi,+ sitopa sabubeli nesizamaiswa ki muhabo Joabi, yena Abishai+ mwanaa Zeruya,+ mi sitopa sabulaalu nesizamaiswa ki Itai+ wa Mugiti. Mulena kihaa bulelela baana bao, ali: “Ni na, nikaya ni mina.”  Kono bona bali: “Usike waya ni luna,+ kakuli luna haiba lubaleha, baba lulwanisa habana kulumatisa;* mi haiba babaeza hafu ku luna bashwa, habana kubilaela, kono wena uswana ni ba 10,000 ku luna.+ Cwale ki hande hane ukaluma batu kuzwa mwa muleneñi kuli bato lutusa.”  Mulena ali ku bona: “Nikaeza lika kaufela zemubona kuli lilukile.” Mulena aina kwa munyako wa muleneñi, mi baana kaufela baya ka litopa za batu ba 100 ni ka litopa za batu ba 1,000.  Cwale mulena alaela Joabi ni Abishai ni Itai, ali: “Mubabalele mutangana Abisalomi kabakala ka.”+ Baana kaufela baikutwela mulena halaela manduna kaufela ka za Abisalomi.  Baana bao baya kuyo kopana ni Maisilaele mwa naheñi, mi ndwa yalwanelwa mwa mushitu wa Efraimi.+  Maisilaele+ batulwa ki batanga ba Davida,+ mi kwashwa Maisilaele babañata fa lizazi leo, ili baana ba 20,000.  Ndwa yahasanela mwa naha kaufela. Hape bane bashwezi mwa mushitu neli babañata hahulu kufita bane babulailwe ka mukwale fa lizazi leo.  Cwale Abisalomi ato kopana ni batanga ba Davida. Abisalomi naazulami mbongolo,* mi mbongolo yayo fita mwatasaa mitai yetitihani ya kota yetuna, mi toho yahae yaswaseha mwa kota yeo, alepelela mwahalimu* kono mbongolo yanaazulami yona yazwelapili kuya. 10  Mutu yomuñwi amubona mi ayo bulelela Joabi,+ ali: “Niboni Abisalomi inzaa lepelela kwa kota yetuna.” 11  Joabi aalaba muuna yo, ali: “Cwale haiba umuboni, kiñi hausika mubulaya ka yona nako yeo? Nenika kufa lishekele za silivera zelishumi ni lukanda.” 12  Kono muuna yo aalaba Joabi, ali: “Niha nenika fiwa* lishekele za silivera ze 1,000, nenisike naotolola lizoho laka kulwanisa mwanaa mulena, kakuli neluikutwezi mulena halaela wena ni Abishai ni Itai kuli: ‘Kusike kwaba ni yakaeza maswe mutangana Abisalomi.’+ 13  Hane nisike namamela taelo yeo ka kubulaya mwanaa mulena, taba yeo neisike yapatelwa mulena, mi wena neusike wanisileleza.” 14  Joabi ali: “Hanisana kusinya nako ni wena!” Kihaa nga masho* amalaalu mi ayo taba Abisalomi fa pilu ka nako yanaasa pila, inzaa lepelela kwa kota yetuna. 15  Batanga baalishumi bane balwezi lilwaniso za Joabi bataha mi bato bulaya Abisalomi ka lilwaniso zene balwezi.+ 16  Cwale Joabi aliza lunaka, mi batu bakuta kone baizo matisa Maisilaele; Joabi alaela kuli batuhele kulwana. 17  Baanga Abisalomi ni kumunepela mwa musima omutuna mwa mushitu, mi bamukwahela ka libunda lelituna la macwe.+ Mi Maisilaele kaufela babalehela kwa mandu abona. 18  Abisalomi hanaasa pila, naangile licwe ni kuitomela lona mwa Musindi* wa Mulena,+ mi naaize: “Hanina mwana wamushimani yakazwisezapili libizo laka.”+ Kabakaleo abeya licwe leo libizo lahae, mi lisabizwa Licwe la Abisalomi ni kacenu le. 19  Akimaazi+ mwanaa Zadoki ali: “Nilumeleze kuli nimate niyo zibisa mulena taba ye, kakuli Jehova umulamulezi kwa lila zahae.”+ 20  Kono Joabi ali ku yena: “Isike yaba wena yaka muzibisa taba ye kacenu. Wena wakona kuyo muzibisa lizazi leliñwi, kono kacenu usike wamuzibisa taba ye, kakuli mwanaa mulena ushwile.”+ 21  Hasamulaho, Joabi abulelela muuna wa Mukushi,+ ali: “Zamaya uyo bulelela mulena zeuboni.” Muuna yo kihaa inama fapilaa Joabi, mi amata. 22  Akimaazi mwanaa Zadoki abulelela Joabi hape, ali: “Kusina taba ni zekayo ezahala, nakupa, unilumeleze nimate mwamulaho wa muuna wa Mukushi.” Kono Joabi ali: “Kiñi seuka matela mwanaka, hailifo hakuna taba yeuka yo zibisa?” 23  Kono yena ali: “Kusina taba ni zekayo ezahala, nilumeleze feela nimate.” Joabi kihaa li ku yena: “Mata!” Mi Akimaazi amata mwa nzila yeliba kwa sikiliti sa Jordani,* mane ayo siya muuna wa Mukushi. 24  Cwale Davida naainzi mwahalaa minyako yemibeli ya muleneñi,+ mi mulibeleli+ aya fa situwa sa munyako bukaufi ni lukwakwa. Mulibeleli hatalima, abona muuna yataha inzaa mata anosi. 25  Mulibeleli ahuweleza mi azibisa mulena. Mulena ali: “Haiba mutu yo utaha anosi, uzibe unani taba yabata kuzibisa.” Muuna yo hanaanzaa atumela, 26  mulibeleli abona muuna yomuñwi yataha inzaa mata. Mulibeleli yo ahuweleza mulibeleli wa munyako, ali: “Kunani muuna yomuñwi yataha inzaa mata anosi!” Mulena ali: “Ni yena unani taba yabata kuzibisa.” 27  Mulibeleli ali: “Muuna yenibona yataha inzaa mata ubonahala inge Akimaazi+ mwanaa Zadoki,” mi mulena ali: “Ki mutu yomunde, mi utisa taba yende.” 28  Cwale Akimaazi ahuweleza ku mulena, ali: “Lika kaufela lilukile!” Ato kubama fapilaa mulena ni kuwiseza pata yahae fafasi. Kihona ali: “Haike Jehova Mulimu wahao alumbekwe, yafile mwa mazoho ahao batu bane bakufetuhezi,* wena mulena muñaaka!”+ 29  Kono mulena ali: “Kana mutangana Abisalomi uiketile?” Akimaazi ali: “Joabi haluma yomuñwi wa batanga ba mulena ni mutangaa hao, neniboni mufilifili omutuna, kono nenisa zibi kuli ki wañi.”+ 30  Cwale mulena ali: “Kuta kwatuko, yema fani.” Akimaazi kihaa kuta kwatuko mi ayo yema hona fo. 31  Muuna wa Mukushi ni yena apunya,+ mi ato li: “Haike mulena muñaaka aamuhele taba ye: Kacenu Jehova uezize ka katulo yelukile ka kukulukulula mwa mazoho a batu kaufela baba kufetuhezi.”+ 32  Kono mulena abuza muuna wa Mukushi, ali: “Kana mutangana Abisalomi uiketile?” Muuna wa Mukushi amualaba, ali: “Haike lila kaufela za mulena muñaaka ni batu kaufela baba kufetuhezi kuli bakueze maswe, babe sina mutangana yo!”+ 33  Mulena aswaba hahulu hautwa cwalo, mi akambamela kwa muzuzu wa kwahalimu o fahalimwaa munyako mi alila, inze azamaya, ali: “Mwanaka Abisalomi, mwanaka, mwanaka Abisalomi! Kambe ki na yashwile, isiñi wena, Abisalomi mwanaka, mwanaka!”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “nesili mwa lizoho la.”
Linzwi ka linzwi, “kuluisa pilu.”
Fo kikuli, limbema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa mahalimu ni lifasi.”
Linzwi ka linzwi, “nenika swala mwa mazoho aka.”
Kamba mwendi, “malumo.” Linzwi ka linzwi, “milamu.”
Kamba “Libala.”
Linzwi ka linzwi, “sikiliti.”
Linzwi ka linzwi, “bane baotolozi lizoho labona kulwanisa.”