Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Samuele 17:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Hushai upalelwisa kelezo ya Akitofele (1-14)

  • Davida walemuswa; ubaleha ku Abisalomi (15-29)

    • Barizilai ni babañwi bafa Davida lika za kuitusisa (27-29)

17  Akitofele kihaa li ku Abisalomi: “Nilumeleze nikete baana ba 12,000 kuli lufunduke mi lulatelele Davida kacenu busihu.  Nikayo mukwacisa ka nako yakatezi inzaa tokwile maata,*+ mi ukaziyeleha; batu kaufela babainzi ni yena bakabaleha, mi nikabulaya feela kwateñi mulena.+  Kihona nikakutisa batu kaufela ku wena. Kukuta kwa batu kaufela kuitingile ku sesika ezahala ku mutu yeubata. Mi batu kaufela bakapila ka kozo.”  Abisalomi ni baana-bahulu kaufela ba Maisilaele batabela taba yeo.  Nihakulicwalo, Abisalomi ali: “Hamubize ni Hushai+ wa Muariki, luto utwa zakato bulela.”  Hushai ataha ku Abisalomi. Mi Abisalomi ali ku yena: “Ye ki yona kelezo yalufile Akitofele. Kana lwaswanela kuilatelela? Haiba haluswaneli, lubulelele.”  Hushai kihaa li ku Abisalomi: “Kelezo yafile Akitofele ka nako ye haki yende!”+  Hushai azwelapili, ali: “Waziba hande kuli ndataho ni baana bahae bamaata,+ mi babifile, sina bere yelatehezwi ki bana bayona mwa naheñi.+ Mi hape ndataho ki ndwalume,+ mi busihu haana kuina ni batu bahae.  Halubulela cwana, uipatile mwa mukoti* kamba mwa sibaka sesiñwi;+ mi haiba yena akala kulwanisa batu bahao, babaka utwa taba yeo bakabulela kuli: ‘Batu bane balatelela Abisalomi batuzwi!’ 10  Nihaiba muuna yabundume yanani pilu yeswana ni ya tau+ ukasaba hahulu, kakuli Maisilaele kaufela baziba kuli ndataho ki muuna yamaata+ ni kuli baana babali ni yena banani bundume. 11  Ki ye kelezo yeni kufa: Ukopanye Maisilaele kaufela, kuzwa kwa Dani kuisa kwa Beere-sheba,+ ili batu babañata sina lishabati leli fa likamba la liwate,+ mi wena ubaetelele mwa ndwa. 12  Lukayo mulwanisa koluka mufumana kaufela, mi luka muambeka sina puka moiwelanga fafasi; mi hakuna niyomukana ku bona yakabanduka, ibe yena kamba baana babali ni yena. 13  Haiba akena mwa muleneñi, Maisilaele kaufela bakashimba mihala kuliba kwa muleneñi wo, mi baka uhohela mwa musindi kufitela kutokwa nihaiba licwe lelika siyala.” 14  Cwale Abisalomi ni baana kaufela ba Isilaele bali: “Kelezo yafile Hushai wa Muariki ki yende+ kufita yafile Akitofele!”+ Kakuli Jehova naabata* kuli batu basike balatelela kelezo ya Akitofele, ilikuli Jehova atahiseze Abisalomi kozi.+ 15  Hasamulaho, Hushai ali ku Zadoki ni Abiatare,+ bona baprisita: “Ye ki yona kelezo yafile Akitofele ku Abisalomi ni kwa baana-bahulu ba Isilaele, mi ye ki yona kelezo yenifile na. 16  Cwale ulumele liñusa kapili-pili ku Davida kuyo mulemusa kuli: ‘Usike waina kwa mipao* yeli bukaufi ni lihalaupa busihu bwa kacenu, kono usilele mwabuse, kakuli mulena ni batu kaufela bakasuhana babulaiwa.’”*+ 17  Jonatani+ ni Akimaazi+ nebali kwa Eni-rogeli;+ ka mukwa ocwalo, mutanga wamusizana aya kwateñi kuyo babulelela, mi bona baya kuyo bulelela Mulena Davida, kakuli nebasa bati kuli babonwe habakena mwa muleneñi. 18  Kono mutangana yomuñwi ababona mi azibisa Abisalomi. Cwale baana bao bafunduka kapili kutaha kwa ndu ya muuna wa mwa Bahurimi+ yanaanani lisima mwa lapa lahae. Bakena mwa lisima leo, 19  mi musalaa hae akwahela lisila fahalimwaa lisima mi abeya fateñi bubeke bobucokozwi; mi hakuna yanaazibile za taba yeo. 20  Batanga ba Abisalomi bataha ku musali yo, kwa ndu yahae, mi bamubuza kuli: “Akimaazi ni Jonatani bakai?” Musali abaalaba, ali: “Bafitile hona mo kuliba kwa nuka.”+ Mi baana bao bayo babata, kono nebasika bafumana, mi bakutela kwa Jerusalema. 21  Batanga ba Abisalomi hase baile, baana bao bazwa mwa lisima mi bayo zibisa Mulena Davida. Bamubulelela kuli: “Funduka, usile nuka kapili-pili, kakuli Akitofele ufile kelezo ya kumilwanisa.”+ 22  Honafo Davida ni batu kaufela bane bali ni yena bafunduka ni kusila Jordani. Kakusasana, batu kaufela nese basilile Jordani. 23  Akitofele habona kuli kelezo yahae haisika latelelwa, azulama mbongolo ni kuya kwa ndu yahae, habo yena.+ Hamulaho wa kufa litaelo ku ba ndu yahae,+ aiponda.+ Ashwa mi abulukiwa mwa sibaka mone kubulukezwi bo kuku wahae. 24  Zeo halili cwalo, Davida aya kwa Mahanaimi,+ mi Abisalomi asila Jordani ni baana kaufela ba Maisilaele. 25  Abisalomi aketa Amasa+ kuli azamaise mpi mwa sibaka sa Joabi;+ Amasa neli mwanaa muuna wa Muisilaele yabizwa Itira, yanaalobezi ni Abigaili+ mwanaa Nahashi, muhabo Zeruya, mahe Joabi. 26  Maisilaele ni Abisalomi batibelela mwa naha ya Giliadi.+ 27  Davida asafita feela mwa Mahanaimi, Shobi mwanaa Nahashi wa kwa Raba+ ya Maamoni, ni Makiri+ mwanaa Amiele wa kwa Lo-debari, ni Barizilai+ wa Mugiliadi wa kwa Rogelimi, 28  batisa mimbeta, mikeke, lipiza za lizupa, buloto, mabele, fulaulo, bubeke bobubesizwe, manawa, bubeke bobuomile, 29  linosi, mbata, lingu, ni mafi.* Batisa zeo kaufela ku Davida ni batu bane bali ni yena kuli bace,+ kakuli nebaize: “Batu bashwile tala, bakatezi mi bashwile linyolwa mwa lihalaupa.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mazoho ahae inzaa fokozi.”
Kamba “musima; musindi.”
Kamba “naalaezi.”
Kamba mwendi, “lihalaupa.”
Linzwi ka linzwi, “bamiziwa.”
Linzwi ka linzwi, “mafi a likomu.”