Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Samuele 15:1-37

LITABA ZE MWAHALI

  • Mulelo wa Abisalomi wa bufetuheli ni petuhelo yahae (1-12)

  • Davida ubaleha mwa Jerusalema (13-30)

  • Akitofele uswalisana ni Abisalomi (31)

  • Hushai ulumiwa kuli ayo palelwisa kelezo ya Akitofele (32-37)

15  Zeo halifelile, Abisalomi aipumanela koloi ni lipizi ni baana ba 50 kuli bamatange fapilaa hae.+  Abisalomi naazuhanga isali kakusasana ni kuyema kwa nzila yeliba kwa munyako wa muleneñi.+ Mutu yanani taba hanaatahanga ku mulena kuli ato atulelwa taba yahae,+ Abisalomi naamubizanga ni kumubuza kuli: “Uzwa mwa muleneñi ufi?” Mi mutu yo naamualabanga kuli: “Mutangaa hao uzwa mwa lusika loluñwi lwa Isilaele.”  Abisalomi naamubulelelanga kuli: “Bona, taba yahao ilukile mi yautwahala, kono hakuna mutu yazwa ku mulena yakautwa taba yahao.”  Abisalomi naabulelanga kuli: “Lika nelika ba hande hane nikaketiwa kuba muatuli mwa naha! Mi fo, mutu kaufela yanani taba naakataha ku na, mi nenika bona teñi kuli waatulelwa hande taba yahae.”  Mi mutu hanaatahanga ku yena kuli ato mukubamela, Abisalomi naaotololanga lizoho lahae, naamuswalanga ni kumutubeta.+  Abisalomi naaezanga cwalo kwa Maisilaele kaufela bane batahanga ku mulena kuto atulelwa; mi ka mukwa wo, Abisalomi ahapa lipilu za Maisilaele.+  Hase kufitile lilimo zeene,* Abisalomi abulelela mulena, ali: “Nilumeleze kuya kwa Hebroni+ niyo taleleza buitamo bwaka ku Jehova.  Kakuli mutangaa hao naaezize buitamo+ bo hanaali mwa Geshuri+ kwa Siria, mi naaize: ‘Haiba Jehova anikutiseza kwa Jerusalema, nikafa nubu ku* Jehova.’”  Mulena kihaa li ku yena: “Zamaya ka kozo.” Mi Abisalomi ananuha ni kuya kwa Hebroni. 10  Cwale Abisalomi aluma matwela kwa masika kaufela a Isilaele, ali: “Musautwa feela mulumo wa lunaka, mushaele, muli: ‘Abisalomi seli yena mulena mwa Hebroni!’”+ 11  Cwale baana ba 200 babazwa mwa Jerusalema nebaile ni Abisalomi; nebamemilwe, mi baya ni yena, basazibi mulelo one bayela. 12  Hape, Abisalomi hasaafile matabelo, aluma mutu kuyo biza Akitofele+ wa Mugilo, yazwa mwa muleneñi wahabo wa Gilo,+ ili yena muelezi wa Davida.+ Mulelo wahae wa bufetuheli wazwelapili kutiya, mi palo ya batu bane baswalisana ni Abisalomi yazwelapili kuekezeha.+ 13  Hamulaho wa nako, kwataha mutu ku Davida, ato li ku yena: “Lipilu za Maisilaele lisikuluhezi ku Abisalomi.” 14  Honafo, Davida abulelela batanga bahae kaufela bane bali ni yena mwa Jerusalema, ali: “Halunanuheñi, lubalehe,+ kakuli hakuna nihaiba alimuñwi ku luna yakabanda fapilaa Abisalomi! Haluakufeñi, kakuli akasuhana aluswala kapili-pili ni kulubulaya, ni kunata muleneñi ka mukwale!”+ 15  Batanga ba mulena bali ku yena: “Luna batanga bahao luitukiselize kueza lika kaufela zabata mulena muñaa luna.”+ 16  Cwale mulena aya ni ba ndu yahae kaufela, kono asiya liendi+ baalishumi kuli bababalele ndu.* 17  Mi mulena aya cwalo ni batu kaufela bane bamulatelela, mi bayema mwa Beti-merihaki. 18  Batanga bahae kaufela bane baya ni yena* ni Makereti kaufela, Mapeleti,+ ni Magiti,+ ili baana ba 600 bane bamulatelela kuzwa mwa Gati,+ nebafita, mulena inzaa batatuba.* 19  Cwale mulena abulelela Itai+ wa Mugiti, ali: “Kiñi seuka yela ni luna? Kuta uyo pila ni mulena yomunca, kakuli u muzwahule mi neubalehile mwa naha yahabo wena. 20  Mabani kihona upunya, cwale kacenu luyambaele ni wena, ni kuya ni wena koniya kaufela? Kuta, uye ni banabahabo wena, mi haike Jehova azwelepili kukubonisa lilato lelisa feli ni busepahali!”+ 21  Kono Itai aalaba mulena, ali: “Ka Jehova yapila, ni ka wena mulena muñaaka yapila, kwakaya mulena muñaaka kaufela, ibe kuli ukayo shwela kwateñi kamba ukapila, mutangaa hao ni yena ukaba kwateñi!”+ 22  Davida kihaa li ku Itai:+ “Zamaya mi usile.” Itai wa Mugiti asila, hamoho ni baana bahae kaufela, ni bana bahae. 23  Batu kaufela ba mwa naha balila hahulu ka nako yene basila batu bao, mi mulena naayemi bukaufi ni Musindi wa Kidroni;+ batu kaufela basila kuya mwa mukwakwa oliba kwa lihalaupa. 24  Zadoki+ ni yena naaliteñi kwa sibaka seo hamoho ni Malivi+ kaufela babalwezi aleka+ ya tumelelano ya Mulimu wa niti;+ mi balula Aleka ya Mulimu wa niti fafasi; mi Abiatare+ naaliteñi, sicaba kaufela hane sinze sisila kuzwa mwa muleneñi. 25  Kono mulena ali ku Zadoki: “Kutiseza Aleka ya Mulimu wa niti kwa muleneñi.+ Haiba Jehova anishemuba, uka nikutisa mi uka nibonisa yona ni sibaka moibulukelwanga.+ 26  Kono haiba anibulelela kuli: ‘Hani kutabeli,’ aeze ku na sabona kuli silukile mwa meeto ahae.” 27  Mulena ali ku muprisita Zadoki: “Kikuli hau muboni?+ Kutela kwa muleneñi ka kozo, mi muye ni bana bamina bababeli, Akimaazi mwanaa hao, ni Jonatani+ mwanaa Abiatare. 28  Hakubone, nikayo libelela kwa mipao yeli bukaufi ni lihalaupa kufitela kutaha mutu yazwa ku wena kuto nizibisa.”+ 29  Zadoki ni Abiatare kiha baanga Aleka ya Mulimu wa niti ni kuikutisa kwa Jerusalema, mi bazwelapili kuina kwateñi. 30  Davida hanaakambama fa Lilundu* la Likota za Olive,+ naasweli kulila; naaikwahezi kwa toho, mi naazamaya asika tina sesiñwi kwa mahutu. Batu kaufela bane bali ni yena ni bona baikwahela kwa litoho, mi nebalila habanze bakambama cwalo. 31  Cwale Davida abulelelwa kuli: “Akitofele ni yena ki yomuñwi wa babaswalisani ni Abisalomi+ kufetuhela mulena.”+ Davida kihaa li: “Mawe Jehova,+ hakufetule kelezo ya Akitofele kuba yesina tuso!”+ 32  Davida hafita fa ngo ya lilundu fone balapelelanga Mulimu batu, Hushai+ wa Muariki+ ato mukatanyeza, inzaa pazuzi siapalo sahae sesitelele mi naaisukululezi liluli kwa toho. 33  Kono Davida ali ku yena: “Haiba usila ni na, uka niimeza. 34  Kono haiba ukutela kwa muleneñi mi uyo li ku Abisalomi: ‘Shangwe mulena, ni mutangaa hao. Nenili mutangaa ndataho kwamulaho, kono cwale ni mutangaa hao,’+ fo, ukatahisa kuli kelezo ya Akitofele isike yamamelwa, ili kunitusa.+ 35  Hanili Zadoki ni Abiatare, bona baprisita, bainzi ni wena? Zeuka utwa kaufela mwa ndu ya mulena ulizibise baprisita bo Zadoki ni Abiatare.+ 36  Bona! Bainzi ni bana babona bababeli, Akimaazi+ mwanaa Zadoki ni Jonatani+ mwanaa Abiatare, mi ubalume kuto nitaluseza lika kaufela zeuka utwa.” 37  Hushai mulikanaa* Davida+ kihaa ya mwa muleneñi ka nako yanaakena Abisalomi mwa Jerusalema.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “lilimo ze 40.”
Kamba “nikalapela.” Linzwi ka linzwi, “nikasebeleza.”
Kamba “ndu ya mulena.”
Kamba “bane basila ni yena.”
Kamba “nebasila fapilaa mulena.”
Kamba “ñambamo.”
Kamba “wa makunutu a.”