Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Samuele 14:1-33

LITABA ZE MWAHALI

  • Joabi ni musali wa kwa Tekoa (1-17)

  • Davida ushungula Joabi (18-20)

  • Abisalomi ulumelezwa kukuta (21-33)

14  Cwale Joabi mwanaa Zeruya+ alemuha kuli mulena naanyolezwi kubona Abisalomi.+  Joabi kihaa luma mutu kwa Tekoa+ kuyo nga kwateñi musali yatalifile, mi ato li ku yena: “Ueze inge yatahezwi ki maswabi, uapale liapalo za maswabi, mi usike watola mafula.+ Ueze inge u musali yasaangile nako yetelele inze ulila mutu yashwile.  Kihona ukaya ku mulena kuyo mubulelela cwana.” Mi Joabi amutaluseza za kuyo bulela.  Musali wa kwa Tekoa yo kihaa ya ku mulena, mi hafitile, akubama ni kuwiseza pata fafasi, mi ali: “Mulena, haku nituse!”  Mulena amubuza, ali: “Butata ki bufi?” Yena amualaba, ali: “Ni mbelwa; muunaaka utokwahalile.  Mi na, mutangaa hao, neninani bana babashimani bababeli, mi bubeli bwabona nebalwana mwa simu. Nekusina mutu wa kubalamulela, mi yomuñwi anata mwanahabo yena, amubulaya.  Cwale lubasi kaufela lunifetuhezi, na mutangaa hao, mi babulela kuli: ‘Ulufe yabulaile mwanahabo yena kuli lumubulaye, bakeñisa bupilo* bwa mwanahabo yena yaabulaile,+ lumubulaye nihaikaba kuli ki yena shwana!’ Babata kubulaya mwanaka yasiyezi anosi, kuli batime lishala la mulilo lenisiyalezwi ki lona,* mi kutokwe yakayola libizo la muunaaka kamba yakasiyala* fa lifasi.”  Mulena kihaa li ku musali: “Hakuye kwa ndu yahao, nikalaela kuli kuezwe sesiñwi ka za taba yahao.”  Musali wa kwa Tekoa abulelela mulena, ali: “Mawe, mulena muñaaka, mulatu ube fahalimwaa ka ni fahalimwaa ba ndu ya ndate, haili mulena ni lubona lwahae bona habana mulatu mwa taba ye.” 10  Mulena ali ku yena: “Haiba mutu akukataza, umutise ku na, mi haana kukukataza hape.” 11  Kono musali ali: “Haike mulena ahupule Jehova Mulimu wahae, kuli mulifisi wa mali+ asike atimeza mwanaka.” Mulena kihaa li: “Ka Jehova yapila,+ hakuna nihaiba mulili ulimuñwi wa mwanaa hao okawela fafasi.” 12  Cwale musali yo ali: “Na mutangaa hao niikupela kubulela taba yeñwi ku mulena muñaaka.” Mulena amualaba, ali: “Bulela!” 13  Musali yo ali: “Cwale kiñi hauhupuzi kufoseza sicaba sa Mulimu ka kueza nto yecwalo?+ Mulena habulela cwalo, uitumelela mulatu, kakuli hasika lumeleza mwanaa hae kuli akute kuzwa kwabalehezi.+ 14  Lukashwa luli mi lukaswana sina mezi asululezwi fafasi, asakoni kukiwa hape. Kono Mulimu haamuhangi mutu bupilo,* mi ubatanga nzila ya kukutisa ka yona mutu yalelekilwe kuli asike aba kwahule ni yena kamita. 15  Nitilo bulela taba ye ku mulena muñaaka, kakuli batu banisabisize. Mi mutangaa hao kiha sali: ‘Kashe niambole ni mulena. Mwendi mulena ukaeza saakupa mutangaa hae. 16  Mulena wakona kuutwa ni kulamulela mutangaa hae ku mutu yabata kunibulaya ni kuyundisa mwanaka anosi, kuli lusike lwaamuhela saanda saalufile Mulimu.’+ 17  Mi mutangaa hao ali: ‘Haike linzwi la mulena muñaaka liniimulule,’ kakuli mulena muñaaka uswana sina lingeloi la Mulimu wa niti ka kuziba shutano ye mwahalaa sesinde ni sesimaswe. Haike Jehova Mulimu wahao abe ni wena.” 18  Cwale mulena aalaba musali yo, ali: “Usike wanipatela sesiñwi kwa litaba zenika kubuza.” Musali yo aalaba, ali: “Hakubulele shangwe, mulena muñaaka.” 19  Cwale mulena amubuza, ali: “Kana ki Joabi yakulumile kuli uto nibulelela litaba ze kaufela?”+ Musali aalaba, ali: “Ka wena yapila, mulena muñaaka, kuezahezi honacwalo* moubulelela mulena muñaaka, kakuli ki mutangaa hao Joabi yanilaezi ni yabulelezi na mutangaa hao litaba ze kaufela. 20  Mutangaa hao Joabi uezize cwalo kuli ucince moungela taba ye, kono muñaaka unani butali bobuswana ni bwa lingeloi la Mulimu wa niti mi uziba lika kaufela zeezahala mwa naha.” 21  Mulena kihaa li ku Joabi: “Kulukile, nikaeza seukupile.+ Hakuye uyo nga mutangana Abisalomi.”+ 22  Joabi hautwa cwalo, akubama ni kuwiseza pata fafasi mi alumbeka mulena. Joabi ali: “Kacenu mutangaa hao uzibile kuli ushemubilwe ki wena, mulena muñaaka, kakuli mulena uezize kulikana ni mwakupezi mutangaa hae.” 23  Joabi kihaa funduka, aya kwa Geshuri+ kuyo nga Abisalomi ni kumutisa mwa Jerusalema. 24  Kono mulena ali: “Akutele kwa ndu yahae, kono asike abona pata yaka.” Abisalomi akutela kwa ndu yahae, mi naasika bonana ni mulena. 25  Cwale mwa Isilaele kaufela, nekusina muuna yanaalumbiwa hahulu kabakala bunde bwa ponahalo yahae sina Abisalomi. Naasina fanyazahala, kukalela kwa mahutu ahae kuisa kwa toho yahae. 26  Hanaakutanga milili ya kwa toho yahae (ili yanaakutanga kwa mafelelezo a silimo ni silimo kabakala kuli nei muimelanga), neieza bukiti bobulikana ni lishekele ze 200,* ka kuya ka bukiti bwa licwe la silena.* 27  Abisalomi naanani bana babashimani babalaalu+ ni mwana wamusizana alimuñwi, yabizwa Tamare. Tamare neli musali yabuheha luli. 28  Mi Abisalomi azwelapili kupila mwa Jerusalema lilimo zepeli, kono naasika bona pata ya mulena.+ 29  Cwale Abisalomi aluma liñusa la kuyo biza Joabi kuli ato muluma ku mulena, kono Joabi ahana kutaha. Kihaa luma batu hape lwabubeli, kono hape ahana kutaha. 30  Cwale Abisalomi ali kwa batanga bahae: “Simu ya Joabi ibapani ni yaka, mi kunani mabele mwateñi. Muye muyo icisa.” Mi batanga ba Abisalomi bayo cisa simu yeo. 31  Joabi kihaa nanuha, ataha kwa ndu ya Abisalomi mi ato li ku yena: “Kiñi batanga bahao habacisize simu yaka?” 32  Abisalomi aalaba Joabi, ali: “Bona! Neni kulumezi liñusa le, kuli: ‘Taha, nikulume ku mulena, uyo mubuza kuli: “Nizweziñi kwa Geshuri?+ Nekuka ba hande hane nikaina hona kwani. Cwale senikupa kikuli nibonane ni mulena, mi haiba ninani mulatu, anibulaye.”’” 33  Joabi aya ku mulena mi ayo mutaluseza zabulezi Abisalomi. Mulena abiza Abisalomi, mi Abisalomi ataha fapilaa mulena, ato kubama ni kuwiseza pata yahae fafasi. Mi mulena atubeta Abisalomi.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “moyo.”
Fo kikuli, sepo yenisiyalezwi ki yona ya kuba ni baikulu.
Linzwi ka linzwi, “masiyaleti.”
Kamba “moyo.”
Kamba “hakuna yakona kukeluhela ku la nzohoto kamba ku la bulyo kusiya.”
Ibato ba makilogilamu aeza 2.3. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Licwe leo mwendi ki lona lene liitusiswanga kwa kulikanyeza lika, lene libulukiwa kwa ndu ya mulena kamba neli shekele ya “silena” yeneshutana ni shekele yeneitusiswangwa kamita.