Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Samuele 13:1-39

LITABA ZE MWAHALI

  • Amunoni uswala Tamare likalala (1-22)

  • Abisalomi ubulaya Amunoni (23-33)

  • Abisalomi ubalehela kwa Geshuri (34-39)

13  Cwale Abisalomi mwanaa Davida naanani kaizelaa hae yabuheha yabizwa Tamare,+ mi Amunoni+ mwanaa Davida amulata.  Amunoni aziyeleha hahulu kuli mane akula bakeñisa kaizelaa hae Tamare, kakuli Tamare neli mwalyanjo, mi nekubonahala kuli Amunoni naasina kolo ya kueza sesiñwi ku yena.  Amunoni naanani mulikani yabizwa Jehonadabi+ mwanaa Shimea+ mwanahabo Davida; mi Jehonadabi neli muuna yatalifile hahulu.  Jehonadabi ali ku Amunoni: “Kiñi wena mwanaa mulena haubonahalanga kulembwala zazi ni zazi? Haku nitaluseze.” Amunoni amualaba, ali: “Nilatile hahulu Tamare kaizelaa+ munyanaaka Abisalomi.”  Jehonadabi amualaba, ali: “Lobala fa mumbeta wahao mi uikulise. Mi ndataho hakato kulekula, umubulelele kuli: ‘Nakupa, ubulelele Tamare kaizelaaka kuli atahe ato nifa lico. Haiba alukisa lico zefiwanga mukuli* inze niiponela, nika licela mwa mazoho ahae.’”  Cwale Amunoni alobala, aipumisa kukula, mi mulena ato mulekula. Amunoni kihaa li ku mulena: “Nikupa kuli ubulelele Tamare kaizelaaka kuli atahe ato nibeseza mañende* amabeli inze nibona, kuli niacele mwa mazoho ahae.”  Davida kihaa lumela Tamare liñusa kwa ndu, ali: “Hakuye kwa ndu ya Amunoni kaizelaa hao uyo mulukiseza lico.”*  Cwale Tamare aya kwa ndu ya Amunoni kaizelaa hae, mi ayo mufumana inzaa lobezi. Aanga fulaulo yelubilwe, abupa mañende inze abona, mi abesa mañende ao.  Cwale aanga pani ni kufa Amunoni lico. Kono Amunoni ahana kuca, mi ali: “Bulelela batu kaufela bazwe mo!” Mi batu kaufela bamusiya. 10  Cwale Amunoni ali ku Tamare: “Tisa lico* kwa musiyo, kuli nito licela mwa mazoho ahao.” Tamare kihaa nga mañende* anaabesize ni kuaisa ku kaizelaa hae Amunoni kwa musiyo. 11  Hasaatisize mañende ao kuli Amunoni ato ca, Amunoni amulambela, mi ali: “Taha, kaizelaaka, ulobale ni na.” 12  Kono Tamare ali ku yena: “Batili, kaizelaaka! Usike wanishubula, kakuli hakuezwi cwalo mwa Isilaele.+ Usike waeza nto yeswabisa cwana.+ 13  Batu baka niinga cwañi hanika eza cwalo? Mi wena ukangiwa sina muuna yasina ngana mwa Isilaele. Cwale uyo ambola ni mulena, haana kuhana kunifa ku wena.” 14  Kono Amunoni ahana kuutwa zanaabulela Tamare, mi bakeñisa kuli Amunoni naamufita kwa maata, amushubula ka kumuswala likalala. 15  Hamulaho, Amunoni atoya hahulu Tamare, mane sitoyo seo saba sesituna hahulu kufita lilato lanaa mulatile ka lona. Amunoni ali ku Tamare: “Zuha; zwa mo!” 16  Tamare kihaa li ku yena: “Batili, kaizelaaka, kakuli kunileleka cwana kufosahalile hahulu kufita zeu niezize!” Kono Amunoni ahana kumuutwa. 17  Amunoni kihaa biza mutangaa hae wa mucaha, mi ali ku yena: “Zwisa mutu yo mo, ukwale sikwalo, mi upake kwateñi hasaazwile.” 18  (Cwale Tamare naapezi siapalo sesitelele, sesinde hahulu,* kakuli ki zona liapalo zene baapalanga bana ba mulena ba balyanjo.) Mutangaa Amunoni amuzwiseza fande, mi apaka kwa sikwalo Tamare hasaazwile. 19  Cwale Tamare aisukululela mufuse kwa toho,+ mi apazula siapalo sahae sesinde sesitelele sanaapezi; mi aiswala kwa toho ni kuikela inze alila. 20  Abisalomi+ kaizelaa Tamare amubuza, ali: “Kana ki kaizelaa hao Amunoni yaezize nto yemaswe cwana ku wena? Cwale kaizelaaka, usike wabulelela mutu taba ye. Kakuli ki kaizelaa hao.+ Usike waisa pilu kwa taba ye.” Tamare ayo ina mwa ndu ya kaizelaa hae Abisalomi mi naasabonahalangi kwa batu. 21  Mulena Davida hautwile litaba zeo kaufela, ahalifa hahulu.+ Kono naasalati kuutwisa butuku pilu ya Amunoni mwanaa hae, bakeñisa kuli naamulata, kakuli neli yena mweli wahae. 22  Mi Abisalomi naasika bulela sesiñwi ku Amunoni, ibe sesinde kamba sesimaswe; kakuli Abisalomi naatoile+ Amunoni bakeñisa kuli naashubuzi kaizelaa hae Tamare.+ 23  Hamulaho wa lilimo zepeli, Abisalomi aba ni batu bane bakutanga lingu zahae kwa Baale-hazori, bukaufi ni Efraimi,+ mi Abisalomi amemela bana kaufela ba mulena kwateñi.+ 24  Abisalomi ataha ku mulena, mi ato li ku yena: “Mutangaa hao usweli wakuta lingu zahae. Nikupa kuli mulena ni batanga bahae baye ni na.” 25  Kono mulena ali ku Abisalomi: “Batili, mwanaka. Haiba kaufelaa luna luya, luka kuimeza.” Nihaike kuli Abisalomi naatundamezi, mulena naasika lumela kuya ni yena, kono amufuyola. 26  Cwale Abisalomi ali: “Haiba wena hauyi, lumeleza Amunoni muhulwanaaka aye ni luna.”+ Mulena amualaba, ali: “Kiñi saakayela ni wena?” 27  Kono Abisalomi amutundamena, mi mulena alumeleza Amunoni ni bana kaufela ba mulena kuli baye ni yena. 28  Cwale Abisalomi alaela batanga bahae, ali: “Mutalime Amunoni ka tokomelo kufitela akolwa waine, mi hanika mibulelela kuli: ‘Hamubulaye Amunoni!’ Muswanela kumubulaya. Musike mwasaba. Kakuli ki na yamilaela kueza cwalo. Mutiye mi mube ni bundume.” 29  Cwale batanga ba Abisalomi baeza ku Amunoni kulikana ni mwanaa balaelezi Abisalomi; mi bana babañwi kaufela ba mulena bananuha, mi yomuñwi ni yomuñwi wabona azulama mbongolo* yahae ni kubaleha. 30  Hane basali mwa nzila, Davida ato zibiswa kuli: “Abisalomi ubulaile bana kaufela ba mulena, mi hakuna nihaiba alimuñwi yabandukile.” 31  Mulena hautwile cwalo, ayema mi apazula liapalo zahae ni kulobala fafasi, mi batanga bahae kaufela bayema bukaufi ni yena inze bapazuzi liapalo zabona. 32  Kono Jehonadabi+ mwanaa Shimea,+ mwanahabo Davida, ali: “Mulena asike anahana kuli ki bana kaufela ba mulena bababulailwe, kakuli ki Amunoni feela yashwile.+ Mi ubulailwe ka taelo ya Abisalomi, yanaalelile kueza cwalo+ kuzwa feela Amunoni fashubulela Tamare,+ kaizelaa hae.+ 33  Cwale mulena asike aisa pilu kwa taba yazibisizwe ya kuli: ‘Bana kaufela ba mulena babulailwe’; kakuli ki Amunoni feela yashwile.” 34  Kono Abisalomi yena abaleha.+ Hasamulaho, mulibeleli hatalima, abona batu babañata bane bataha ka nzila yeneli kwamulaho wahae, bukaufi ni lilundu. 35  Jehonadabi+ kihaa li ku mulena: “Bona! Bana ba mulena ki kale bakuta. Kuezahezi sina feela mwanaabulelezi mutangaa hao.” 36  Haanze afeleleza kubulela, bana ba mulena bafita, banze balila hahulu; mi mulena hamohocwalo ni batanga bahae kaufela balila hahulu. 37  Kono Abisalomi abalehela ku Talimai+ mwanaa Amihudi mulena wa Geshuri. Davida alila mwanaa hae ka mazazi amañata. 38  Abisalomi abalehela kwa Geshuri,+ ayo ina kwateñi lilimo zetaalu. 39  Hamulaho wa nako, Mulena Davida anyolelwa kuyo bona Abisalomi, kakuli naasalibezi* za lifu la Amunoni.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sinkwa sa kuomba-ombisa mutu.”
Linzwi ka linzwi, “mañende abupehile inge pilu.”
Kamba “sinkwa sa kuomba-ombisa mutu.”
Kamba “sinkwa sa kuomba-ombisa mutu.”
Linzwi ka linzwi, “mañende abupehile inge pilu.”
Kamba “sesikabisizwe.”
Fo kikuli, limbema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.
Kamba “naasaomba-ombilwe.”