Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Samuele 12:1-31

LITABA ZE MWAHALI

  • Natani unyaza Davida (1-15a)

  • Mwanaa Bati-sheba watokwahala (15b-23)

  • Bati-sheba upepa Salumoni (24, 25)

  • Muleneñi wa Maamoni wa Raba wahapiwa (26-31)

12  Cwale Jehova aluma Natani+ ku Davida. Natani ataha ku yena+ mi ato li: “Mwa muleneñi omuñwi, nekunani baana bababeli, yomuñwi neli mufumi mi yomuñwi neli mubotana.  Muuna wa mufumi naanani lingu ni likomu+ zeñata;  kono muuna wa mubotana yena naasina sesiñwi kwandaa ngunyana iliñwi yamusali, yanaalekile.+ Aibabalela, mi hane ihula, neili ni yena ni bana bahae. Neicanga kwa liconyana zahae mi neinwela mwa komoki yahae ni kulobala mwa mazoho ahae. Neiswana sina mwana wamusizana ku yena.  Nako yeñwi, muuna wa mufumi apotelwa ki muenyi, kono naasika nga kwa lingu zahae ni likomu zahae kuli alukise lico za muenyi yanaatile ku yena. Aanga ngunyana ya muuna wa mubotana mi ailukiseza muenyi yanaatile ku yena.”+  Davida kihaa halifa hahulu kabakala zaezize muuna wa mufumi, mi ali ku Natani: “Ka Jehova yapila,+ muuna yaezize cwalo ulukela kushwa!  Mi uswanela kulifa lingu zeene mwa sibaka sa ngunyana iliñwi yeo,+ bakeñisa zaezize ni kabakala kutokwa sishemo kwahae.”  Natani kihaa li ku Davida: “Mutu yo ki wena! Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Neni kutozize kuli ube mulena wa Isilaele,+ mi nikulamulezi mwa lizoho la Saule.+  Neni kufile ndu ya muñaa hao+ ni basali bahae,+ mi neni kufile ndu ya Isilaele ni ya Juda.+ Mi haiba zeo nelisa kulikani, nenitabela kukufa zeñwi zeñata.+  Kiñi haunyaziselize linzwi la Jehova ka kueza zemaswe mwa meeto ahae? Ubulaile Uria wa Muhiti ka mukwale!+ Kihona uunga musalaa hae kuli abe musalaa hao+ hamulaho wa kubulaya muunaa hae ka mukwale wa Maamoni.+ 10  Cwale mukwale hauna kuzwa mwa ndu yahao,+ kakuli unishwauzi ka kuunga musalaa Uria wa Muhiti kuli abe musalaa hao.’ 11  Jehova sabulela ki se, uli: ‘Nika kutahiseza kozi kuzwelela ku ba ndu yahao;+ mi nikaanga basali bahao ni kubafa ku muuna yomuñwi inze ubona,+ mi yena ukalobala ni basali bahao musihali fa nalela.*+ 12  Wena niha neuezize cwalo kwa mukunda,+ na nikatahisa kuli muuna yo aeze cwalo fapilaa Isilaele kaufela ka nako ya musihali fa nalela.’”* 13  Cwale Davida abulelela Natani, ali: “Nifoselize Jehova.”+ Natani ali ku Davida: “Jehova ni yena uswalezi sibi sahao.*+ Hauna kushwa.+ 14  Nihakulicwalo, bakeñisa kuli ushwauzi Jehova mwa taba ye, mwana yeusa zo pepelwa ukashwa luli.” 15  Hasamulaho, Natani aikela kwa ndu yahae. Mi Jehova anata mwana yanaapepilwe ki musalaa Uria ni Davida, mi mwana akalisa kukula. 16  Davida aitilelela ku Mulimu wa niti bakeñisa mwana yo. Davida aitima lico, akena mwa muzuzu wahae mi naalobalanga fafasi busihu kaufela.+ 17  Cwale baana-bahulu ba ndu yahae bamuyemelela mi balika kumuzusa, kono yena ahana mi naasalati nihaiba kuca lico ni bona. 18  Ka lizazi labu 7, mwana atokwahala, kono batanga ba Davida nebasaba kumubulelela kuli mwana ushwile. Nebali: “Mwana hanaasa pila neluambozi ni mulena, mi naasika luutwa. Cwale fa kiha luka mubulelela cwañi kuli mwana utokwahalile? Akasuhana aeza nto yemaswe nikufita.” 19  Davida habona batanga bahae inze bashobotelana, alemuha kuli mwana utokwahalile. Davida ali kwa batanga bahae: “Kikuli mwana utokwahalile?” Bamualaba, bali: “Utokwahalile.” 20  Cwale Davida azuha fafasi. Atapa, atola mafula,+ ni kuapala liapalo lisili, mi aya kwa ndu+ ya Jehova, ayo kubama ni kuwiseza pata yahae fafasi. Hasamulaho, aya kwa ndu* yahae, ayo kupa kuli afiwe lico, mi aca. 21  Batanga bahae bamubuza, bali: “Kiñi hauezize cwana? Mwana hanaasa pila, neuitimile lico mi neunze ulila; kono mwana asashwa feela, wazuha fafasi ni kuca lico.” 22  Yena abaalaba, ali: “Mwana hanaasa pila, neniitimanga lico+ mi neninze nilila, kakuli neniipulelisa, nili: ‘Kuziba mañi? Mwendi Jehova uka nishemuba ni kupilisa mwana.’+ 23  Cwale haubona mwana ushwile, nikaitimelañi lico hape? Kana nakona kumuzusa kwa bafu nji?+ Nikayo ba ni yena mwa libita,+ kono yena haana kukutela ku na.”+ 24  Hasamulaho, Davida aomba-omba Bati-sheba+ musalaa hae. Aya ku yena mi ayo lobala ni yena. Hamulaho wa nako, apepa mwana wamushimani, mi amubeya libizo la Salumoni.*+ Jehova naalata mwana yo,+ 25  mi aluma mupolofita Natani+ kuyo mubeya libizo la Jedidia,* kabakala kuli naalatwa ki Jehova. 26  Joabi azwelapili kulwanisa muleneñi wa Maamoni+ wa Raba,+ mi ahapa muleneñi* wo.+ 27  Ka mukwa ocwalo, Joabi aluma linumwana ku Davida mi bayo li ku yena: “Nilwanisize muleneñi wa Raba,+ mi nihapile muleneñi wa mezi.* 28  Cwale kopanya masole babañwi kaufela, ulwanise muleneñi wo mi uuhape. Hakusicwalo, na ki na yaka uhapa mi batu bakalumba na.”* 29  Davida kihaa kopanya masole kaufela, aya kwa Raba mi ayo lwanisa muleneñi wo ni kuuhapa. 30  Cwale atubula Malukami* kuwani ya bulena. Neinani buima bobueza talenta* iliñwi ya gauda, aanga ni macwe a butokwa, mi kuwani yeo yaapeswa Davida kwa toho. Hape ahapa lika zeñwi zeñata+ mwa muleneñi.+ 31  Mi azwiseza kwande batu bane bali mwateñi, abafa musebezi wa kusaha macwe ni wa kuitusisa lisebeliso za sipi zelozizwe ni licapu za sipi, ni wa kueza masitina. Aeza cwalo kwa mileneñi kaufela ya Maamoni. Mi Davida ni masole bane bali ni yena kaufela bakutela kwa Jerusalema.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mwa meeto a lizazi.”
Linzwi ka linzwi, “fapilaa lizazi.”
Kamba “utuhelezi kuli sibi sahao sifele.”
Kamba “ndu ya bulena.”
Libizo le, lisimuluha fa linzwi la Siheberu lelitalusa “Kozo.”
Lelitalusa “Yalatwa ki Jah.”
Kamba “muleneñi wa mubuso.”
Mwendi ili kutalusa kokuzwelela mezi a muleneñi.
Linzwi ka linzwi, “mi ukabizwa ka libizo laka.”
Mwendi neli mulimu wa siswaniso wa Maamoni, obizwa hape kuli Moleke kamba Milikomo.
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.