Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Malena 9:1-37

  • Jehu watoziwa kuli abe mulena wa Isilaele (1-13)

  • Jehu ubulaya Jorami ni Akazia (14-29)

  • Jezabele wabulaiwa; linja lica nama ya mubili wahae (30-37)

9  Cwale mupolofita Elisha abiza yomuñwi wa bana ba bapolofita, ali ku yena: “Tama liapalo zahao mwa teka, mi uunge tubana ye ya oli kapili, uye kwa Ramoti-giliadi.+  Hauka yo fita kwateñi, uyo bata Jehu+ mwanaa Josafati mwanaa Nimishi; ukene ni kuyo muunga mwahalaa banabahabo yena ni kumuisa mwa muzuzu wa mwahali hahulu.  Mi cwale uunge tubana ya oli, umusele oli fa toho mi ubulele kuli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Nikutoza kuba mulena wa Isilaele.”’+ Kihona ukakwalula sikwalo ni kubaleha kapili-pili.”  Mi sikombwa sa mupolofita saya kwa Ramoti-giliadi.  Hasifita, safumana bazamaisi ba mpi inze bainzi. Kiha sili: “Muñaaka, kunani taba yenibata kukutaluseza.” Jehu abuza, ali: “Ubata kutaluseza mañi ku luna?” Yena ali: “Kutaluseza wena, muñaaka.”  Jehu ayema ni kukena mwa ndu; sikombwa yo amusela oli fa toho mi ali ku yena: “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Nikutoza kuba mulena wa Isilaele, sona sicaba sa Jehova.+  Ubulaye ba ndu ya Akabe mulenaa hao, kuli nimukutiseze bumaswe kabakala mali anaasuluzi a batanga baka ba bapolofita ni mali a batanga ba Jehova kaufela banaabulaile Jezabele.+  Mi ba ndu ya Akabe kaufela bakayunda; nikafeza baana* kaufela ba ndu ya Akabe, kukopanyeleza ni babainyandela ni babafokola mwa Isilaele.+  Mi nikaeza ba ndu ya Akabe sina mone niezelize ba ndu ya Jeroboami+ mwanaa Nebati ni ba ndu ya Baasha+ mwanaa Akija. 10  Haili Jezabele, ukaciwa ki linja mwa simu ya mwa Jizireele,+ mi hakuna yaka mupumbeka.’” Hafelize kubulela cwalo, akwalula sikwalo ni kubaleha.+ 11  Jehu hakutela kwa batanga ba mulenaa hae, bamubuza, bali: “Kunani butata nji? Naateziñi ku wena muuna yani yasika iketa?” Abaalaba, ali: “Muuna yani mwamuziba ni lingambolo zahae mwaliziba.” 12  Kono bali: “Yeo haki niti! Haku lutaluseze.” Kihaa li ku bona: “Unibulelezi cwana ni cwana, mi saaekeza kuli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Nikutoza kuba mulena wa Isilaele.”’”+ 13  Habautwa cwalo, kapili-pili yomuñwi ni yomuñwi wa ku bona aanga siapalo sahae ni kusiyala fa mapahamelo a ndu kuli Jehu ahate fateñi,+ mi baliza lunaka ni kubulela kuli: “Jehu seli mulena!”+ 14  Mi Jehu+ mwanaa Josafati mwanaa Nimishi, alela kueza maswe Jorami. Jorami, hamoho ni Isilaele kaufela, nebalibelela kwa Ramoti-giliadi,+ kabakala Mulena Hazaele+ wa Siria. 15  Hamulaho, Mulena Jorami akutela kwa Jizireele+ kuyo alafiwa litombo zene bamutahiselize Masiria ka kumuholofaza, hanaalwanisa Mulena Hazaele wa Siria.+ Cwale Jehu ali: “Haiba mwalumela, musike mwalumeleza nihaiba mutu alimuñwi kubaleha mwa muleneñi kuli ayo biha taba ye mwa Jizireele.” 16  Mi Jehu akena mwa koloi yahae mi aya kwa Jizireele, kakuli Jorami naalobezi mwa Jizireele kabakala kuholofala, mi Mulena Akazia wa Juda naashetumukezi kwateñi kuyo mulekula. 17  Mulibeleli hanaayemi fa tawala mwa Jizireele, abona Jehu ni sikwata sahae sa baana, inze bataha. Honafo ali: “Nibona sikwata sa baana.” Jorami ali: “Luma lisole lelipahami pizi liyo bakatanyeza ni kubabuza kuli: ‘Kana mutaha ka kozo?’” 18  Mi mupahami wa pizi ayo katanyeza Jehu mi ali: “Mulena sabulela ki se, uli: ‘Kana mutaha ka kozo?’” Kono Jehu ali: “Ki ‘kozo’ mañi yeubulela? Nilatelele mwamulaho!” Cwale mulibeleli ali: “Numwana uizo fita ku bona, kono hasika kuta.” 19  Aluma mupahami wa pizi wabubeli, mi hayo bakatanyeza, ali ku bona: “Mulena sabulela ki se, uli: ‘Kana mutaha ka kozo?’” Kono Jehu ali: “Ki ‘kozo’ mañi yeubulela? Nilatelele mwamulaho!” 20  Cwale mulibeleli ali: “Uizo fita ku bona, kono hasika kuta, mi mumatisezo wa mueteleli wabona uswana ni wa Jehu muikulyaa* Nimishi, kakuli umatisa inge sipulumuki.” 21  Jorami ali: “Hamulukise koloi!” Balukisa koloi yahae mi Mulena Jorami wa Isilaele ni Mulena Akazia+ wa Juda bafunduka, yomuñwi ni yomuñwi mwa koloi yahae ya ndwa, kuli bayo kopana ni Jehu. Bayo mufumana mwa simu ya Nabote+ wa kwa Jizireele. 22  Jorami asabona feela Jehu, ali: “Jehu, kana utaha ka kozo?” Kono yena ali: “Kukaba cwañi ni kozo, buhule bwa maho Jezabele+ ni buloi bwahae bobuñata inze lisali teñi?”+ 23  Honafo Jorami afetula koloi yahae kuli asabe, mi ali ku Akazia: “Balupumile, Akazia!” 24  Jehu aswala buta mwa lizoho lahae, ataba Jorami mwahalaa maheta, mi lisho layo zwela fa pilu, mi awela mwa koloi yahae ya ndwa. 25  Cwale Jehu ali ku Bidikara mutusi wahae: “Haku munope, umunepele mwa simu ya Nabote wa kwa Jizireele.+ Uhupule kuli na ni wena, neluzamaya hamoho ka likoloi,* mwamulaho wa Akabe, yena ndatahe, Jehova hanaaatuzi Akabe kuli+ 26  ‘“Sina mone nibonezi mali a Nabote+ ni mali a bana bahae mabani,” kubulela Jehova, “nika kukutiseza+ cwalo bumaswe mwa simu yona ye,” kubulela Jehova.’ Cwale haku munanule, umunepele mwa simu, kulikana ni mwanaabulelezi Jehova.”+ 27  Mulena Akazia+ wa Juda habona zeneezahala, abaleha ka nzila yefita kwa ndu ya kwa simu. (Jehu amundongwama mi ali: “Hamu mutabe ni yena!” Kiha bamutaba inzaa li mwa koloi hanaakambamela kwa Guri, ye fakaufi ni Ibileami.+ Kono azwelapili kusaba cwalo kuyo fita kwa Megido mi ayo shwela kwateñi. 28  Mi batanga bahae bamuisa kwa Jerusalema mwa koloi, mi bayo mubuluka mwa libita lahae mwa Muleneñi wa Davida+ kone babulukezwi bo kuku wahae. 29  Akazia+ naakalile kubusa Juda ka silimo sabu 11 sa puso ya Jorami mwanaa Akabe.) 30  Jehu hafita mwa Jizireele,+ Jezabele+ autwa. Kihaa ipenta kwa meeto ka penti yensu* mi aikabisa kwa toho, mi anangela fafasi mwa lihaulo. 31  Jehu hakena mwa munyako wa muleneñi, Jezabele ali: “Nekuezaheziñi ku Zimiri yanaabulaile mulenaa hae?”+ 32  Jehu atalimela kwa lihaulo mi ali: “Ki mañi ya kwa lineku laka? Ki mañi?”+ Honafo manduna ba kwa lapa la mulena bababeli kamba babalaalu batalimela Jehu fafasi. 33  Jehu ali: “Hamu munepele fafasi!” Kiha banepela Jezabele fafasi, mi mali ahae amañwi atabaukela fa limota ni fa lipizi, mi Jehu amuhatikela ka lipizi. 34  Hasamulaho, akena mwahali, mi aca, anwa. Kihona ali: “Shangwe, hamuunge musali yakutilwe yo, muyo mupumbeka. Kakuli ki mwanaa mulena.”+ 35  Kono habaya kuli bayo mupumbeka, nebasika fumana sesiñwi kwandaa katendele kahae ni mahutu ahae ni lingandi za mazoho ahae.+ 36  Habakutile, bazibisa Jehu, mi ali: “Taba yeo italeleza linzwi lanaabulezi Jehova+ ka mutangaa hae Elia wa kwa Tishibe, hanaaize: ‘Linja likaca nama ya mubili wa Jezabele mwa simu ya mwa Jizireele.+ 37  Mi situpu sa Jezabele sikafetuha musutelo mwa simu ya mwa Jizireele, kuli basike babulela kuli: “Yo ki yena Jezabele.”’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mutu kaufela yalutela kwa limota.” Yeo ki pulelo ya Siheberu ya kashwau yeama kwa baana.
Linzwi ka linzwi, “mwana wamushimani.”
Linzwi ka linzwi, “neluzamaya hamoho inze lupahami lipizi.”
Kamba “penti ya meeto.”