Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Malena 6:1-33

LITABA ZE MWAHALI

  • Elisha utahisa kuli capu icimbuke (1-7)

  • Elisha ni Masiria (8-23)

    • Meeto a sikombwa sa Elisha aapulwa (16, 17)

    • Masiria bafoufazwa mwa munahano (18, 19)

  • Kuba ni lukupwe mwa muleneñi wa Samaria oambekilwe (24-33)

6  Bana ba bapolofita+ babulelela Elisha kuli: “Bona! Sibaka selupila ku sona ni wena seli sesinyinyani hahulu.  Lwakukupa, lulumeleze kuya kwa Jordani. Yomuñwi ni yomuñwi wa ku luna ayo lema musumo kwateñi mi luyo lukisa kwateñi sibaka moluka pila.” Elisha ali: “Hamuye.”  Yomuñwi wa ku bona ali: “Kana ukaya ni luna batanga bahao?” Yena ali: “Nikaya ni mina.”  Kihaa ya ni bona, bafita kwa Jordani mi bakala kulema likota.  Yomuñwi wa ku bona hanaalema kota, capu yakuleha ni kuwela mwa mezi, mi ahuwa, ali: “Mawe, muñaaka, neli ya kukalima!”  Muuna wa Mulimu wa niti ali: “Ki kai foiwezi?” Amusupeza foiwezi. Mi Elisha alema kota ni kuinepela fateñi mi capu yacimbuka.  Ali: “Icimbule.” Kihaa otolola lizoho lahae ni kuinopa.  Cwale mulena wa Siria aya kwa kulwanisa Isilaele.+ Alelisana ni batanga bahae, ali: “Lukayo tomela mafulo mwa sibaka sa kuli ni kuli.”  Mi muuna wa Mulimu wa niti+ alumela mulena wa Isilaele liñusa, ali: “Utokomele kuli usike wafita mwa sibaka seo, kakuli Masiria bakashetumukela mwateñi.” 10  Cwale mulena wa Isilaele azibisa batu ba kwa sibaka seo manzwi amulemusize muuna wa Mulimu wa niti. Azwelapili kumulemusa, mi mulena atokolomoha sibaka seo hañata.*+ 11  Taba yeo yahalifisa hahulu mulena* wa Siria, mi abiza batanga bahae, ali ku bona: “Hamu nitaluseze! Ki mañi mwahalaa luna yayemela mulena wa Isilaele?” 12  Yomuñwi wa batanga bahae ali ku yena: “Mulena muñaaka, hakuna yacwalo mwahalaa luna! Ki Elisha mupolofita wa mwa Isilaele yabulelelanga mulena wa Isilaele litaba zeubulelanga mwa musiyo wahao.”+ 13  Ali: “Hamuye muyo batisisa kwainzi, kuli nilume batu bayo muswala.” Hasamulaho, mulena abihelwa kuli: “U kwa Dotani.”+ 14  Honafo alumela kwateñi lipizi ni likoloi za ndwa hamoho ni mpi yetuna; baya kwa muleneñi wo busihu ni kuyo ubeya mwahali. 15  Sikombwa sa muuna wa Mulimu wa niti hasipakela kakusasana ni kuzwela kwande, sabona mpi yenani lipizi ni likoloi za ndwa yenepotolohile muleneñi. Honafo sikombwa seo sali ku yena: “Mawe, muñaaka! Lukaeza cwañi?” 16  Kono Elisha ali: “Usike wasaba!+ Kakuli babainzi ni luna ki babañata kufita babainzi ni bona.”+ 17  Mi Elisha akala kulapela, ali: “Nakukupa, Jehova, apula meeto ahae kuli abone.”+ Honafo Jehova aapula meeto a sikombwa mi sabona kuli mwa naha kaufela ya malundu nekutezi lipizi ni likoloi za ndwa za mulilo,+ kupotoloha Elisha!+ 18  Masiria habashetumukela ku yena, Elisha alapela ku Jehova, ali: “Nikupa kuli utahise kuli meeto a sicaba se asike abona.” Kihaa foufaza meeto abona,+ kulikana ni mwanaakupezi Elisha. 19  Cwale Elisha ali ku bona: “Ye haki yona nzila, mi wo haki ona muleneñi. Hamu nilatelele, nimiise ku muuna yemubata.” Kono abaisa mwa Samaria.+ 20  Habafitile mwa Samaria, Elisha ali: “Jehova, hakuapule meeto abona kuli babone.” Jehova kihaa apula meeto abona mi baipumana kuli ba mwahalaa muleneñi wa Samaria. 21  Mulena wa Isilaele hababona, abuza Elisha kuli: “Ndate, nibabulaye nji, nibabulaye?” 22  Kono yena ali: “Usike wababulaya. Kana wabulayanga batu beuhapile ka mukwale wahao ni ka buta bwahao? Bafe linkwa ni mezi kuli bace ni kunwa,+ kihona bakakutela ku mulenaa bona.” 23  Mulena kihaa baezeza mukiti omutuna, mi baca ni kunwa, kihona abafundula kuli bakutele ku mulenaa bona. Mi kuzwa fo, bahapi ba kwa Siria+ habasika to hata hape mwa naha ya Isilaele. 24  Hasamulaho, Beni-hadadi mulena wa Siria akopanya mpi* yahae kaufela mi bakambama ni kuyo ambeka muleneñi wa Samaria.+ 25  Kabakaleo, kwaba ni lukupwe lolutuna+ mwa Samaria, mi Masiria baambeka cwalo muleneñi kufitela toho ya mbongolo+ ileka lishekele za silivera ze 80, ni tikanyo ya musutelo wa liiba yeya hane mwa kabi* ileka lishekele za silivera zeketalizoho. 26  Mulena wa Isilaele hanaazamaya fahalimwaa lukwakwa, musali yomuñwi amuhuweleza, ali: “Haku lutuse, mulena muñaaka!” 27  Mulena ali: “Haiba Jehova asa kutusi, ki kai konika kufumanela tuso? Kwa mapulelo nji? Kamba kwa silubelo sa waine kamba sa oli?” 28  Mulena amubuza kuli: “Butata bwahao ki bufi?” Yena amulalaba, ali: “Musali yo naaize ku na: ‘Tisa mwanaa hao, lumuce kacenu, mi kamuso lukaca mwanaka.’+ 29  Kiha luapeha mwanaka mi lwamuca.+ Lizazi lelitatama nali ku yena: ‘Tisa mwanaa hao lumuce.’ Kono yena apata mwanaa hae.” 30  Mulena hautwa manzwi a musali yo, honafo apazula liapalo zahae fahali.+ Hanaazamaya fahalimwaa lukwakwa, batu babona kuli uapezi lisila la saka mwahali.* 31  Cwale ali: “Mulimu anife koto mi aniekeleze kwateñi, haiba toho ya Elisha mwanaa Shafati isapumiwi kacenu!”+ 32  Elisha naainzi mwa ndu yahae hamoho ni baana-bahulu. Mulena aluma mutu kuitangeta ku yena, kono numwana yo asika fita kale, Elisha abulelela baana-bahulu kuli: “Kana muboni kuli mwanaa mubulai+ yo ulumile mutu kuli ato nipuma toho? Mubone teñi kuli mwakwala sikwalo numwana yo hakafita, mi musisikatele kuli asike akena. Kana musindo outwahala mwamulaho wahae haki wa mahutu a muñaa hae?” 33  Hanaasa bulela ni bona cwalo, numwana afita ku yena, mi mulena ali: “Ziyezi ye izwa ku Jehova. Ki kabakalañi haniswanela kulibelela Jehova hape?”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “isiñi feela hañwi kamba habeli.”
Linzwi ka linzwi, “pilu ya mulena.”
Linzwi ka linzwi, “mafulo.”
Kabi ki tikanyezo mone kukwana malita a 1.22. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “fa litalo lahae.”