Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Malena 5:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Naamani ufoliswa mbingwa ki Elisha (1-19)

  • Gehazi wa mukwañuli unatwa ka mbingwa (20-27)

5  Cwale Naamani, muzamaisi wa mpi ya mulena wa Siria, neli muuna yakutekeha yanaalatwa hahulu ki muñaa hae, kakuli Jehova naatusize Masiria kutula lila zabona ka yena. Neli ndwalume yamaata, nihaike naakula mbingwa.*  Ka nako yeñwi Masiria hane baizo lwanisa lila, nebahapile musizana yomunyinyani mwa naha ya Isilaele, yanaa tilo ba mutangaa musalaa Naamani.  Musizana yo ali ku muñaa hae: “Kambe mulenaaka naakayo potela mupolofita+ ya mwa Samaria, naakayo mufolisa mbingwa yahae.”+  Kihaa ya* kuyo taluseza muñaa hae zabulezi musizana yazwa kwa Isilaele.  Cwale mulena wa Siria ali: “Funduka! Mi nikalumela mulena wa Isilaele liñolo.” Kihaa ya, ashimba litalenta* zelishumi za silivera, lishekele za gauda ze 6,000, ni liapalo zelishumi.  Atiseza mulena wa Isilaele liñolo leo, lene libala kuli: “Nikulumela liñolo le, ni Naamani sikombwa saka, kuli umufolise mbingwa yahae.”  Mulena wa Isilaele hasabalile liñolo leo, honafo apazula liapalo zahae fahali mi ali: “Kana ni Mulimu, yakona kubulaya ni kupilisa?+ Kakuli unilumezi muuna yo mi uli nimufolise mbingwa yahae! Esi mwaiponela kuli ubata feela likomano.”  Kono Elisha muuna wa Mulimu wa niti hautwa kuli mulena wa Isilaele upazuzi liapalo zahae, honafo alumela mulena liñusa, ali: “Upazuleziñi liapalo zahao? Mubulelele atahe kwanu kuli azibe kuli kunani mupolofita mwa Isilaele.”+  Mi Naamani aya ni lipizi zahae ni likoloi zahae za ndwa mi ayo yema fa munyako wa ndu ya Elisha. 10  Kono Elisha aluma numwana kuyo mubulelela kuli: “Zamaya uyo tapa mwa Jordani+ ha 7,+ mi nama yahao ikaiketa, mi ukakena.” 11  Naamani hautwa cwalo, ahalifa mi akalisa kufunduka, ali: “Nenihupula kuli: ‘Ukataha ku na ni kuto yema fa, abize libizo la Jehova Mulimu wahae, ni kufitisa lizoho lahae fokunani mbingwa kuifolisa.’ 12  Hanili linuka za Abana ni Paripara za mwa Damaseka,+ ki zende hahulu kufita mezi kaufela a mwa Isilaele? Kikuli nenisike nayo tapa ku zona kuli nikene?” Honafo afetuha mi aikela ahalifile maswe. 13  Likombwa zahae zamuatumela ni kumubulelela kuli: “Ndate, mupolofita hanaaka kubulelela kueza nto yetaata, kana neusike waieza? Kono kucwañi hakubulelezi feela kuli: ‘Yotapa kuli ukene’?” 14  Kihaa shetumuka ni kuyo nwela* mwa Jordani ha 7, kulikana ni mwanaabulelezi muuna wa Mulimu wa niti.+ Mi nama yahae yaiketa, yaba inge ya mushimani yomunyinyani,+ mi akena.+ 15  Hasaaezize cwalo akutela ku muuna wa Mulimu wa niti, hamoho ni batu* kaufela banaazamaya ni bona, mi ayo yema fapilaa hae, ali: “Cwale naziba kuli mwa lifasi kaufela hakuna Mulimu konji feela mwa Isilaele.+ Cwale nakupa, hakuamuhele mpo* yakufa mutangaa hao.” 16  Kono Elisha ali: “Ka Jehova yapila, yena yenisebeleza,* hanina kuiamuhela.”+ Amutundamena kuli aiamuhele, kono ahana. 17  Kwa mafelelezo, Naamani ali: “Haiba usaamuheli mpo yaka, nakupa, lumeleza mutangaa hao kuunga mubu wa mwa naha ye, olikana ni sesikona kulwaliwa ki limbongolo* zepeli, kakuli mutangaa hao haasana kuezeza milimu isili nubu ya kucisa kamba sitabelo, haisi feela Jehova. 18  Kono Jehova aswalele mutangaa hao kabakala nto iliñwi ye: Muñaaka hakenanga mwa ndu* ya Rimoni kuyo kubama, utiyelanga fa lizoho laka; kabakaleo ninani kukubamanga mwa ndu ya Rimoni. Haike Jehova aswalele na mutangaa hao, hanika kubamanga mwa ndu ya Rimoni.” 19  Kihaa li ku yena: “Uzamaye ka kozo.” Hasaafundukile ni kuzamaya sibakanyana, 20  Gehazi+ sikombwa sa Elisha muuna wa Mulimu wa niti,+ aipulelisa, ali: ‘Muñaaka utuhelezi Naamani,+ muuna yani wa Musiria, kuikela, asaamuheli mpo yanaatisize. Ka Jehova yapila, nika mumatela niyo nga sesiñwi ku yena.’ 21  Mi Gehazi amatela Naamani. Naamani habona mutu yamumatela, atuluka mwa koloi yahae kumukatanyeza, mi ali: “Kunani sesifosahalile nji?” 22  Mi yena ali: “Batili, lika kaufela liiketile. Muñaaka unilumile, uli: ‘Bona! Kunani mitangana bababeli babatile ku na honafa, babazwa kwa naha ya malundu ya Efraimi kwa bana ba bapolofita. Nakupa, haku bafe talenta iliñwi ya silivera ni liapalo zepeli.’”+ 23  Naamani ali: “Eza cwalo, uunge litalenta zepeli.” Amutundamena,+ mi amuputela litalenta zepeli za silivera mwa mikotana yemibeli, hamoho ni liapalo zepeli, mi alifa likombwa zahae zepeli, bane balilwezi fapilaa hae. 24  Hafita fa Ofele,* aliinga mwa mazoho a baana bao ni kuyo libeya mwa ndu mi abafundula. Hase baile, 25  akena ku muñaa hae ni kuyo yema kwatuko ni yena. Mi cwale Elisha ali ku yena: “Uzwa kakai, Gehazi?” Kono yena ali: “Mutangaa hao hakuna kwanaaile.”+ 26  Elisha ali ku yena: “Kikuli pilu yaka neisiyo ni wena, muuna yani hatuluka mwa koloi yahae, kukukatanyeza? Kana ye ki nako ya kuamuhela silivera kamba kuamuhela liapalo kamba likota za olive kamba masimu a likota za veine kamba lingu kamba likomu kamba batanga babaana kamba babasali? 27  Cwale mbingwa ya Naamani+ ika kukumalela ni baikulu bahao kuya kuile.” Honafo azwa fapilaa hae anani mbingwa, ali twaa sina litwa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “naatahezwi ki butuku bwa fa litalo.”
Mwendi ili kutalusa Naamani.
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “kuyo mbwambwama.”
Linzwi ka linzwi, “mafulo.”
Linzwi ka linzwi, “mbuyoti.”
Linzwi ka linzwi, “yeniyemi fapilaa hae.”
Fo kikuli, mambema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.
Kamba “tempele.”
Sibaka sesili mwa Samaria, mwendi ili lilundunyana kamba sibaka sesisilelelizwe.