Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Malena 4:1-44

LITABA ZE MWAHALI

  • Elisha uatisa oli ya mbelwa (1-7)

  • Kamuhelo ya musali wa kwa Shunemi (8-16)

  • Musali ufuyolwa ka mwana wamushimani; mwana yo washwa (17-31)

  • Elisha uzusa kwa bafu mwana yashwile (32-37)

  • Elisha utahisa kuli lico likone kuciwa (38-41)

  • Elisha uatisa lico (42-44)

4  Cwale yomuñwi wa basali ba bana ba bapolofita+ aitilelela ku Elisha, ali: “Mutangaa hao, yena muunaaka, ushwile, mi waizibela hande kuli mutangaa hao naasaba Jehova kamita.+ Cwale kunani mukolotisi yatile kuto nga bana baka bababeli kuli babe batanga bahae.”  Elisha ali ku yena: “Nika kutusa cwañi? Nitaluseze, unani nto mañi mwa ndu yahao?” Musali yo aalaba kuli: “Mutangaa hao haana sesiñwi mwa ndu kwandaa nkwana* ya oli.”+  Elisha ali ku yena: “Zamaya kwande, uyo kupa linkwana za mukungulu ku beupila mabapa ni bona kaufela. Ukupe linkwana zeñata ka moukonela kaufela.  Mi ukene mwa ndu ni bana bahao, muikwalele mwateñi. Utaze linkwana zeo kaufela, mi ubeye zetezi kwatuko.”  Musali yo amusiya. Hasaaikwalezi mwa ndu ni bana bahae, bana bahae bamutambeka linkwana, mi aswalelela kusela oli mwateñi.+  Linkwana hase litezi, abulelela yomuñwi wa bana bahae, ali: “Nitiseze nkwana yeñwi.”+ Kono yena ali: “Hakusana linkwana zeñwi.” Mi honafo oli yafela.+  Cwale musali yo akena, ayo bulelela muuna wa Mulimu wa niti, mi yena ali: “Zamaya uyo lekisa oli yeo, ulife likoloti zahao, mi wena ni bana bahao mukaipilisa ka zesiyezi.”  Zazi leliñwi Elisha aya kwa Shunemi,+ kone kupila musali yakutekeha, mi musali yo amususueza kuca sico kwateñi.+ Nako kaufela hanaafitanga mwa sibaka seo, naayanga ku yena kuyo ca sico.  Cwale musali yo ali ku muunaa hae: “Naziba kuli muuna yatahanga kwanu kamita ki muuna yakenile wa Mulimu. 10  Nikupa kuli lueze muzuzunyana fa situwa+ mi lumubeele mwateñi mumbeta, tafule, sipula, ni matomelo a lilambi. Mi fatela kwanu kaufela, ukato inanga mwateñi.”+ 11  Zazi leliñwi ataha ku bona, mi aya mwa muzuzu wa fa situwa kuyo lobala mwateñi. 12  Cwale abulelela Gehazi+ sikombwa sahae, ali: “Biza musali yo wa Mushunami.”+ Amubiza, mi yena ato yema fapilaa hae. 13  Kihaa li ku Gehazi: “Mubulelele kuli: ‘Bona, uikatalize hahulu kulubabalela.+ Ubata kuezezwañi?+ Kana walata kuli nikuambolele ni mulena+ kamba muzamaisi wa mpi?’” Kono musali yo aalaba kuli: “Nipila mwahalaa sicaba sahesu.” 14  Elisha ali ku Gehazi: “Cwale ukaezezwañi?” Gehazi ali: “Haana mwana wamushimani,+ mi muunaa hae usupezi.” 15  Honafo ali: “Mubize.” Kihaa mubiza, mi ato yema mwa munyako. 16  Cwale ali ku yena: “Isaho ka yona nako ye, ukaswala mwana wamushimani mwa mazoho ahao.”+ Kono yena ali: “Batili, muñaaka, wena muuna wa Mulimu wa niti! Usike wabulelela mutangaa hao buhata.” 17  Nihakulicwalo, musali yo aitwala mi apepa mwana wamushimani ka yona nako yeswana mwa silimo sene sitatami, sina mwanaa mubulelezi Elisha. 18  Mwana yo ahula, mi zazi leliñwi aya ku ndatahe, yanaali hamoho ni bakutuli babañwi. 19  Aswalelela kubulelela ndatahe kuli: “Mawe toho yaka, toho yaka!” Ndatahe kihaa bulelela sikombwa sahae kuli: “Muise ku mahe.” 20  Amuisa ku mahe, mi ayo ina fa mahutu ahae kufitela musihali, mi ashwa.+ 21  Mahe akambama, ayo mulobaza fa mumbeta wa muuna wa Mulimu wa niti,+ mi azwa mwateñi ni kukwala sikwalo. 22  Abiza muunaa hae mi ali ku yena: “Nakupa, nilumele yomuñwi wa likombwa ni yeñwi ya limbongolo, niye kapili ku muuna wa Mulimu wa niti mi nikakuta.” 23  Kono ali ku yena: “Ubatelañi kuyo bona muuna wa Mulimu wa niti kacenu? Kweli haisika tasa+ mi haki la sabata.” Kono yena ali: “Lika kaufela lilukile.” 24  Cwale musali yo abeya saale fa mbongolo mi abulelela sikombwa sahae, ali: “Zamaya kapili. Usike wazamaisa mbongolo ka bunya kabakala ka, konji hanika kubulelela cwalo.” 25  Cwale aya ku muuna wa Mulimu wa niti kwa Lilundu la Karmele. Muuna wa Mulimu wa niti hamubona asali kwahule, honafo abulelela Gehazi sikombwa sahae, ali: “Bona! Musali wa Mushunami ki yale wataha. 26  Mata uyo mukatanyeza, umubuze kuli: ‘Kana uiketile? Kana muunaa hao uiketile? Kana mwanaa hao uiketile?’” Mi musali aalaba kuli: “Lika kaufela liiketile.” 27  Hafita ku muuna wa Mulimu wa niti kwa lilundu, honafo aswala kwa mahutu ahae.+ Gehazi habona cwalo, asutelela kuli amuzwise kwateñi, kono muuna wa Mulimu wa niti ali ku yena: “Mutuhele, kakuli u mwa maswabi amatuna, mi Jehova unipatezi, hasika nibulelela sesiñwi.” 28  Cwale musali ali: “Kana nenikupile muñaaka kuli anife mwana wamushimani? Kana nenisika bulela kuli: ‘Usike wanisepisa nto ya buhata’?”+ 29  Honafo Elisha abulelela Gehazi, ali: “Itame liapalo zahao mwa teka+ mi ushimbe mulamu waka, uzamaye. Haiba ukatana mutu, usike wamulumelisa; mi haiba mutu akulumelisa, usike wamualaba. Zamaya uyo beya mulamu waka fa pata ya mushimani.” 30  Mahe mushimani yena ali: “Ka Jehova yapila ni ka wena yapila, hanina kukusiya.”+ Kihaa nanuha mi aya ni yena. 31  Gehazi aitangeta mi ayo beya mulamu fa pata ya mushimani, kono nekusika utwahala linzwi mi mushimani naasika nyanganya.+ Akuta kuyo katanyeza Elisha mi ali ku yena: “Mushimani hasika zuha.” 32  Elisha hafita mwa ndu, afumana mushimani alobezi fa mumbeta wahae, inzaa shwile.+ 33  Akena, aikwalela mwahali ni mushimani yo mi akala kulapela ku Jehova.+ 34  Apahama fa mumbeta mi apatama fahalimwaa mwana, abeya mulomo wahae fa mulomo wa mushimani, ni meeto ahae fa meeto a mushimani, ni mazoho ahae mwa mazoho a mushimani, apatama cwalo fahalimwaa hae, mi mubili wa mwana wakala kufutumala.+ 35  Azamaya-zamaya mwa ndu, mi apahama fa mumbeta ni kupatama fahalimwaa hae hape. Mushimani aitimula ha 7, mi hamulaho mushimani atona.+ 36  Cwale Elisha abiza Gehazi mi ali ku yena: “Biza musali yo wa Mushunami.” Amubiza, mi ataha ku yena. Elisha ali: “Nanula mwanaa hao.”+ 37  Musali akena, awela kwa mahutu ahae mi akubama fapilaa hae, kihona ananula mwanaa hae mi azwela kwande. 38  Elisha hakutela kwa Giligali, nekunani lukupwe mwa naha.+ Bana ba bapolofita+ nebainzi fapilaa hae, mi abulelela sikombwa sahae,+ ali: “Toma poto yetuna mi uapehele bana ba bapolofita sico.” 39  Cwale yomuñwi wabona aya mwa naheñi kuyo yanga miloho, mi ayo fumana kota ya veine ya mwa naheñi mi akoyola kwateñi miselo, ataza siapalo sahae. Kihaa kuta mi ayo ipumakela mwa poto, asazibi kuli neli miselo mañi. 40  Hasamulaho, bafa batu kuli bace; kono hase bakalile kuca sico seo, bahuwa bali: “Wena muuna wa Mulimu wa niti, kunani sifanu mwa poto.” Mi bapalelwa kuca sico seo. 41  Cwale ali: “Hamutise fulaulo.” Hasaabeile fulaulo mwa poto, ali: “Musulele batu, bace.” Mi sifanu safela mwa poto.+ 42  Kwataha muuna yanaazwa kwa Baale-shalisha,+ atiseza muuna wa Mulimu wa niti linkwa ze 20 zeneezizwe fa mabele+ a mutamuno, hamoho ni saka ya bubeke bobusa zo kutulwa.+ Mi Elisha ali: “Life batu, bace.” 43  Kono sikombwa sahae sali: “Nikafa cwañi batu ba 100 lico ze?”+ Elisha ali ku yena: “Life batu, bace, kakuli Jehova sabulela ki se, uli: ‘Bakaca mi bakasiya zeñwi.’”+ 44  Kihaa batomela lico zeo, baca, mi basiya zeñwi,+ kulikana ni linzwi la Jehova.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “nkwana yenani mulala omutelele.”