Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Malena 3:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Jorami, mulena wa Isilaele (1-3)

  • Mamoabi bakwenuhela Maisilaele (4-25)

  • Mamoabi batulwa (26, 27)

3  Ka silimo sabu 18 sa puso ya Mulena Josafati wa Juda, Jorami+ mwanaa Akabe aba mulena wa Isilaele mi abusa lilimo ze 12 inzaa li mwa Samaria.  Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova, kono naasika eza hahulu bumaswe inge ndatahe kamba mahe, kakuli naazwisize musumo wa licwe wa kulapela wa Baale wanaaezize ndatahe.+  Nihakulicwalo, atundamena kueza libi za Jeroboami mwanaa Nebati zanaatahiselize Isilaele kuli alieze.+ Naasika lituhela.  Cwale Mesha mulena wa Moabi naautanga lingu, mi naafanga mulena wa Isilaele ñamba ya lingunyana ze 100,000 ni lingu zabaana ze 100,000 zesika kutiwa boya.  Akabe hasaashwile,+ honafo mulena wa Moabi afetuhela mulena wa Isilaele.+  Kabakaleo, Mulena Jorami azwa mwa Samaria ka nako yeo mi akopanya Maisilaele kaufela.  Hape alumela Mulena Josafati wa Juda liñusa, ali: “Mulena wa Moabi unifetuhezi. Kana ukaya ni na kuyo lwanisa Moabi?” Yena ali: “Nikaya.+ Na ni wena lu batu balibañwi. Sicaba saka ni sicaba sahao ki sicaba silisiñwi. Mi lipizi zaka isali lipizi zahao.”+  Cwale abuza kuli: “Lukakambama ka nzila ifi?” Amualaba kuli: “Lukaya ka nzila ya lihalaupa la Edomo.”  Mulena wa Isilaele kihaa ya hamoho ni mulena wa Juda ni mulena wa Edomo.+ Hase bazamaile ka nzila yengonjoloka, ka mazazi a 7, nekusina mezi a mpi ni a limunanu zenezamaya mwamulaho wabona. 10  Mulena wa Isilaele ali: “Ki bumai! Jehova ukopanyize malena babalaalu ba, kuli abafe feela mwa mazoho a Mamoabi!” 11  Josafati kihaa li: “Kana hakuna mupolofita wa Jehova kwanu yelukona kubuza Jehova ka yena?”+ Yomuñwi wa likombwa za mulena wa Isilaele aalaba, ali: “Kunani Elisha+ mwanaa Shafati, yanaaselanga Elia* mezi kwa mazoho.”+ 12  Cwale Josafati ali: “Linzwi la Jehova li ku yena.” Ka mukwa ocwalo, mulena wa Isilaele ni Josafati ni mulena wa Edomo bashetumukela ku yena. 13  Elisha abulelela mulena wa Isilaele, ali: “Ninani taba mañi ni wena?*+ Uye kwa bapolofita ba ndataho ni kwa bapolofita ba maho.”+ Kono mulena wa Isilaele ali ku yena: “Batili, kakuli Jehova ki yena yakopanyize malena babalaalu ba, kuli abafe mwa mazoho a Mamoabi.” 14  Elisha amualaba kuli: “Ka Jehova wa limpi yapila, yena yenisebeleza,* kambesi Mulena Josafati+ wa Juda yenikuteka, kambe nenisike nakutalima kamba kukuiseza pilu.+ 15  Cwale hamu nitiseze mulizi wa harepa.”*+ Mulizi wa harepa hakala kuliza, honafo lizoho la Jehova lataha fahalimwaa Elisha.+ 16  Ali: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Muyepe mikokolombwa mwa musindi* wo, 17  kakuli Jehova sabulela ki se, uli: “Hamuna kubona moya, mi hamuna kubona pula; kono musindi* wo ukatala mezi,+ mi mukanwa mezi ao, mina, limunanu zamina, ni lifolofolo zamina zeñwi.”’ 18  Mane taba ye, ibunolo mwa meeto a Jehova,+ kakuli hape ukafa Mamoabi mwa mazoho amina.+ 19  Muswanela kusinya muleneñi kaufela osilelelizwe+ ni muleneñi kaufela omunde, muleme likota kaufela zende, muselele maweluwelu kaufela a mezi, mi musinye masimu kaufela amande ka macwe.”+ 20  Mi kakusasana, ka nako yekufiwanga nubu ya bubeke+ ya kakusasana, mezi abuba ka sipundumukela kuzwa kwa neku la Edomo, mi naha yatala mezi. 21  Mamoabi kaufela bautwa kuli kunani malena babatile kuto balwanisa, mi bakopanya baana kaufela babakona kulwana,* mi bato yema fa mululwani. 22  Habapakela kakusasana, lizazi nelibenya fa mezi, mi kwa Mamoabi bane bali kwa lineku leliñwi, mezi ao naabonahala bufubelu inge mali. 23  Bali: “Ki mali a! Kaniti, malena babulayani ka mukwale. Cwale mina Mamoabi, hamuyo ikungela tutu!”+ 24  Habataha mwa mafulo a Isilaele, Maisilaele bananuha mi bakala kubulaya Mamoabi, mi Mamoabi babaleha fapilaa bona.+ Balelekisa Mamoabi inze bababulaya kuyo fita ni mwa Moabi. 25  Basinya mileneñi, mi mutu ni mutu anepela licwe mwa simu yende kaufela, bataza masimu ka macwe; baselela maweluwelu kaufela a mezi,+ mi balema likota kaufela zende.+ Kwa mafelelezo, neli feela mamota a macwe a mwa Kiri-hareseti+ anaasa yemi, mi babalwana ka tufwililo babeya muleneñi wo mwahali mi baulwanisa. 26  Mulena wa Moabi habona kuli utuzwi, aya ni baana ba 700 bane balwezi mikwale kuli apunye kuyo fita ku mulena wa Edomo;+ kono bapalelwa. 27  Cwale aanga mwanaa hae wamushimani wa mweli yanaaka muyola fa bulena, mi amueza sitabelo sa kucisa+ fa limota. Mi buhali bobutuna bwatukela Maisilaele, mi batuhela kumulwanisa, bakutela kwa naha yabona.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yanaali mutangaa Elia.”
Linzwi ka linzwi, “Ki taba mañi ye mwahalaa ka ni wena?”
Linzwi ka linzwi, “yeniyemi fapilaa hae.”
Kamba “muopeli.”
Kamba “mulapo.”
Kamba “mulapo.”
Kamba “kaufela bane baitamile lukanda.”