Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Malena 18:1-37

LITABA ZE MWAHALI

  • Ezekiasi, mulena wa Juda (1-8)

  • Litaba za kuhapiwa kwa Isilaele zakutelwa (9-12)

  • Senakeribi ulwanisa Juda (13-18)

  • Rabishake unyefula Jehova (19-37)

18  Ka silimo sabulaalu sa puso ya Hoshea+ mwanaa Ela mulena wa Isilaele, Ezekiasi+ mwanaa Mulena Akazi+ wa Juda akala kubusa.  Naanani lilimo ze 25 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 29 inzaa li mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Abi* mwanaa Zakaria.+  Azwelapili kueza zelukile mwa meeto a Jehova,+ sina mwanaaezelize Davida kuku wahae.+  Ki yena yanaazwisize libaka zelumbile,+ ni kutuba misumo ya macwe ya kulapela,+ ni kulema likota za kulapela.* Hape naatubile noha ya kopa yanaaezize Mushe;+ kakuli ni ka nako yeo, Maisilaele nebasa itushanisezanga musi wa matabelo, mi neibizwa mulimu wa siswaniso sa noha ya kopa.*  Asepa Jehova+ Mulimu wa Isilaele; kwa malena kaufela ba Juda, nekusina yanaaswana ni yena, ibe ku bane bapilile mwamulaho wahae kamba ku bane baliteñi pili ku yena.  Akumalela Jehova.+ Naasika tuhela kumulatelela; naazwezipili kumamela milao yanaafilwe Mushe ki Jehova.  Mi Jehova naali ni yena. Naaeza ka butali kwanaaya kaufela. Afetuhela mulena wa Asiria mi ahana kumusebeleza.+  Hape naatuzi Mafilisita+ kuyo fita kwa Gaza ni libaka za mwa matuko ayona, kukalela kwa litawala za balibeleli kuisa kwa mileneñi yesilelelizwe.*  Ka silimo sabune sa puso ya Mulena Ezekiasi, ili sona silimo sabu 7 sa puso ya Hoshea+ mwanaa Ela mulena wa Isilaele, Mulena Shalimanezeri wa Asiria ato lwanisa muleneñi wa Samaria mi auambeka.+ 10  Bauhapa+ kwa mafelelezo a lilimo zetaalu; ka silimo sabu 6 sa puso ya Ezekiasi, sona silimo sabu 9 sa puso ya Mulena Hoshea wa Isilaele, muleneñi wa Samaria wahapiwa. 11  Mi mulena wa Asiria aisa Maisilaele mwa buhapiwa+ kwa Asiria mi ababeya mwa Hala ni mwa Habori bukaufi ni nuka ya Gozani, ni mwa mileneñi ya Mamede.+ 12  Nekuezahezi cwalo bakeñisa kuli nebasika utwa linzwi la Jehova Mulimu wabona, kono bazwelapili kuhana tumelelano yahae, zona litaba kaufela zanaa balaezi Mushe mutangaa Jehova.+ Nebasika liutwa kamba kulimamela. 13  Ka silimo sabu 14 sa puso ya Mulena Ezekiasi, Senakeribi mulena wa Asiria+ ato lwanisa mileneñi yesilelelizwe kaufela ya Juda mi aihapa.+ 14  Kabakaleo, Mulena Ezekiasi wa Juda alumela mulena wa Asiria liñusa kwa Lakishi, ali: “Nifosize. Tuhela kunilwanisa, mi nika kufa zeuka nitomela kaufela.” Mulena wa Asiria atomela Mulena Ezekiasi wa Juda kuli alife litalenta* za silivera ze 300 ni litalenta za gauda ze 30. 15  Ezekiasi kihaa mufa silivera kaufela yeneli kwa ndu ya Jehova ni mwa mabulukelo a bufumu a ndu ya mulena.+ 16  Ka nako yeo, Ezekiasi azwisa* likwalo za tempele+ ya Jehova ni misumo ya munyako yanaakabisize*+ Mulena Ezekiasi wa Juda, mi alifa mulena wa Asiria. 17  Mulena wa Asiria kihaa luma Taritani,* Rabisarisi,* ni Rabishake* hamoho ni mpi yetuna, kuzwa kwa Lakishi+ kuya ku Mulena Ezekiasi mwa Jerusalema.+ Bakambamela kwa Jerusalema ni kuyo yema kwatuko ni liabwa la kasa ka kwahalimu, leli kwa nzila yeya kwa simu ya mutapisi wa liapalo.+ 18  Habahuweleza kuli mulena azwele kwande, Eliakimi+ mwanaa Hilikia, yena sikombwa sa ndu ya mulena, ni Shebina+ muñoli, ni Joa mwanaa Asafi muñoli wa litaba, bazwela ku bona. 19  Cwale Rabishake ali ku bona: “Mubulelele Ezekiasi kuli: ‘Mulena yomutuna, yena mulena wa Asiria, sabulela ki se, uli: “Ki nto mañi yekufa sepo yecwalo?+ 20  Ubulela kuli: ‘Ninani nzila ya kulwana ka yona ni maata a kueza cwalo,’ kono ao ki manzwi feela. Ki mañi yeusepile, hau nifetuhezi?+ 21  Bona! Usepile kutusiwa ki lutaka lolufunyukile lo, yena Egepita,+ lolueza kuli mutu hakatiyela ku lona, lwamutaba mwa lizoho ni kulipunya. Ki mona mwainezi Faro mulena wa Egepita ku baba musepile kaufela. 22  Mi haiba munibulelela kuli: ‘Luna lusepile Jehova Mulimu waluna,’+ kana haki yena muñaa libaka zelumbile ni lialetare zazwisize Ezekiasi,+ inzaa bulelela Juda ni Jerusalema kuli: ‘Muswanela kukubama fapilaa aletare ye, ye mwa Jerusalema’?”’+ 23  Cwale hakueze tumelelano ni muñaaka mulena wa Asiria: Nika kufa lipizi ze 2,000, lubone nji wakona kufumana batu babaka lipahama ba palo yekuma fo.+ 24  Kono cwale ukakona cwañi kulelekisa nihaiba mubusisi alimuñwi yali yomunyinyani kwa batanga ba mulenaaka, hailifo usepile Egepita kuli akufe likoloi ni bapahami ba lipizi? 25  Kana nitile kuto lwanisa sibaka se kuli nisisinye, nisika lumelezwa ki Jehova? Ki Jehova kasibili yanaa nibulelezi kuli: ‘Kambama uyo lwanisa naha ye mi uisinye.’” 26  Eliakimi mwanaa Hilikia, ni Shebina,+ ni Joa, habautwa cwalo, bali ku Rabishake+ “Hakubulele ni batanga bahao ka puo ya Siarami,*+ kakuli lwautwa Siarami; usike wabulela ku luna ka puo ya Majuda, batu babainzi fa lukwakwa inze baikutwela.”+ 27  Kono Rabishake abaalaba, ali: “Kana muñaaka unilumile feela ku mulenaa mina ni ku mina kuto mibulelela manzwi a? Kana hasika niluma kuli nito bulelela ni baana babainanga fa lukwakwa, bona babaka ca ñanda yabona ni kunwa mushamo wabona sina momuka ezeza ni mina?” 28  Rabishake kihaa yema mi ahuweleza ka linzwi lelituna mwa puo ya Majuda, ali: “Hamuutwe manzwi a mulena yomutuna, yena mulena wa Asiria.+ 29  Mulena sabulela ki se, uli: ‘Musike mwapumiwa ki Ezekiasi, kakuli hakoni kumilamulela mwa lizoho laka.+ 30  Mi musike mwalumeleza Ezekiasi kumikolwisa kuli musepe Jehova ka kumibulelela kuli: “Kaniti Jehova uka lulamulela, mi muleneñi wo hauna kufiwa mwa mazoho a mulena wa Asiria.”+ 31  Musike mwateeleza Ezekiasi, kakuli mulena wa Asiria sabulela ki se, uli: “Mueze tumelelano ya kozo ni na mi mukoze,* mi yomuñwi ni yomuñwi wa ku mina ukaca miselo yahae ya veine ni ya kota yahae ya feiga, mi ukanwa mezi a mwa siliba sahae, 32  kufitela nitaha ni kuto miisa kwa naha yeswana ni yamina,+ ili naha ya bubeke ni ya waine yenca, naha ya sinkwa ni ya masimu a veine, naha ya likota za olive ni ya linosi. Mi fo, mukapila, hamuna kushwa. Musike mwateeleza ku Ezekiasi kakuli wamipuma, ka kumibulelela kuli: ‘Jehova uka lulamulela.’ 33  Kana kwa milimu ya macaba kunani mulimu okonile kulamulela naha yaona mwa lizoho la mulena wa Asiria? 34  Ikai milimu ya Hamati+ ni ya Aripadi? Ikai milimu ya Sefaravaimi,+ ya Hena, ni ya Iva? Kana ikonile kulamulela Samaria mwa lizoho laka?+ 35  Ki ifi kwa milimu kaufela ya linaha yekonile kulamulela naha yayona mwa lizoho laka, kuli cwale Jehova akone kulamulela Jerusalema mwa lizoho laka?”’”+ 36  Kono batu bakuza feela mi nebasika mualaba nihaiba linzwi lililiñwi, kakuli mulena naabalaezi kuli: “Musike mwamualaba.”+ 37  Kono Eliakimi mwanaa Hilikia, yena sikombwa sa ndu ya mulena, ni Shebina muñoli, ni Joa mwanaa Asafi muñoli wa litaba, baya ku Ezekiasi inze bapazuzi liapalo zabona fahali mi bayo mubulelela manzwi a Rabishake.

Litaluso ze kwatasi

Ki kupumela libizo la Abija.
Kamba “neibizwa Nehushitani.”
Fo kikuli, mwa libaka kaufela, ibe mone kuyahile batu babanyinyani kamba babañata.
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “apumaka.”
Fo kikuli, yanaakwahezi ka gauda.
Kamba “muzamaisi wa mpi.”
Kamba “yomuhulu wa manduna ba kwa lapa la mulena.”
Kamba “yomuhulu wa balwali ba likomoki.”
Kamba “ya Sisiria.”
Linzwi ka linzwi, “Mueze mbuyoti ni na mi mutahe ku na.”