Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Malena 17:1-41

LITABA ZE MWAHALI

  • Hoshea, mulena wa Isilaele (1-4)

  • Isilaele wahapiwa (5, 6)

  • Isilaele uisiwa mwa buhapiwa kabakala bukwenuheli (7-23)

  • Bazwahule batiswa mwa mileneñi ya Samaria (24-26)

  • Bulapeli bobuzwakani bwa batu ba mwa Samaria (27-41)

17  Ka silimo sabu 12 sa puso ya Mulena Akazi wa Juda, Hoshea+ mwanaa Ela aba mulena wa Isilaele mwa Samaria; abusa lilimo ze 9.  Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova, kono isiñi inge mone baezelize malena ba Isilaele bane babusize pili ku yena.  Mulena Shalimanezeri wa Asiria ato lwanisa Hoshea,+ mi Hoshea aba mutangaa hae, akala kumufanga ñamba.+  Kono mulena wa Asiria alemuha kuli Hoshea umufetuhezi, kakuli naalumile linumwana ku Mulena So wa Egepita+ mi naasika tiseza mulena wa Asiria ñamba sina mwanaaezezanga mwa lilimo za kwamulaho. Kabakaleo, mulena wa Asiria amukwalela mwa tolongo inzaa tamilwe.  Mulena wa Asiria ataseza naha kamukana, mi aya kwa Samaria, ayo ambeka muleneñi ka lilimo zetaalu.  Ka silimo sabu 9 sa puso ya Hoshea, mulena wa Asiria ahapa Samaria.+ Aisa sicaba sa Isilaele mwa buhapiwa+ kwa Asiria mi ababeya mwa Hala ni mwa Habori bukaufi ni nuka ya Gozani,+ ni mwa mileneñi ya Mamede.+  Kwaba cwalo kakuli Maisilaele nebafoselize Jehova Mulimu wabona, yanaa bazwisize mwa naha ya Egepita mone babusiwa ki Faro mulena wa Egepita.+ Balapela* milimu isili,+  balatelela lizo za macaba anaalelekilwe ki Jehova fapilaa Maisilaele, mi balatelela lizo zene batomile malena ba Isilaele.  Maisilaele bazwelapili kueza lika zesika luka mwa meeto a Jehova Mulimu wabona. Bazwelapili kuyaha libaka zelumbile mwa mileneñi yabona kaufela,+ kukalela kwa litawala za balibeleli kuisa kwa mileneñi yesilelelizwe.* 10  Bazwelapili kuitomela misumo ya macwe ya kulapela ni likota za kulapela,*+ fahalimwaa malundunyana amatelele kaufela ni mwatasaa likota kaufela za matali amañata;+ 11  mi nebatushanisezanga musi wa matabelo fa libaka zelumbile kaufela, sina mwanaaezeza macaba anaalelekilwe ki Jehova fapilaa bona.+ Bazwelapili kueza lika zemaswe, bafoseza Jehova. 12  Bazwelapili kusebeleza milimu ya maswaniso yenyenyisa,*+ yanaa babulelezi Jehova kuli: “Musike mwaeza cwalo!”+ 13  Jehova azwelapili kulemusa Isilaele ni Juda ka bapolofita bahae kaufela ni ka muboni wa lipono kaufela,+ ali: “Mutuhele mikwa yamina yemaswe!+ Mi mumamele milao yaka ni litaelo zaka, kulikana ni mulao kamukana one nilaezi bo kuku wamina ni one nimilumezi ka batanga baka ba bapolofita.” 14  Kono nebasika utwa, mi bazwelapili kuitatafaza lipilu sina* bo kuku wabona bane basika bonisa tumelo ku Jehova Mulimu wabona.+ 15  Bazwelapili kuhana litaelo zahae ni tumelelano yahae+ yanaaezize ni bo kuku wabona, ni likupuliso zahae zanaa balemusa ka zona,+ mi bazwelapili kusebeleza milimu ya maswaniso yesina tuso+ mi ni bona bafetuha babasina tuso,+ balikanyisa macaba anaa bapotolohile, anaa balaezi Jehova kuli basike baalikanyisa.+ 16  Batuhela kulatelela milao kaufela ya Jehova Mulimu wabona, mi baeza milimu ya sipi,* ya manamani amabeli,+ ni kota ya kulapela,*+ bakubamela mpi kaufela ya mahalimu+ mi basebeleza Baale.+ 17  Hape bacisa bana babona babashimani ni babasizana mwa mulilo,+ balaula+ ni kunuha za kwapili, mi baineela* kueza zemaswe mwa meeto a Jehova, bamufoseza. 18  Kabakaleo, Jehova ahalifiswa hahulu ki Maisilaele, mi abazwisa fapilaa hae.+ Naasika siya nihaiba alimuñwi kwandaa lusika lwa Juda lunosi. 19  Nihaiba ba lusika lwa Juda nebasika mamela milao ya Jehova Mulimu wabona;+ ni bona balatelela lizo zene balatelezi Maisilaele.+ 20  Jehova ahana ba lusika lwa Isilaele kaufela mi abakokobeza ni kubafa mwa mazoho a malengwami, kufitela abaleleka fapilaa hae. 21  Akauhanya Isilaele ku ba ndu ya Davida, mi babeya Jeroboami mwanaa Nebati fa bulena.+ Kono Jeroboami akelusa Maisilaele ku Jehova, mi atahisa kuli baeze sibi sesituna. 22  Mi sicaba sa Isilaele sazwelapili kueza libi kaufela zanaaezize Jeroboami.+ Nebasika lituhela 23  kufitela Jehova azwisa Isilaele fapilaa hae sina mwanaabulelezi ka batanga bahae kaufela ba bapolofita.+ Ka mukwa ocwalo, Maisilaele bazwisiwa mwa naha yabona, baisiwa mwa buhapiwa kwa Asiria,+ kobasa inzi ni kacenu le. 24  Cwale mulena wa Asiria atisa batu babazwa kwa Babilona, kwa Kuta, kwa Ava, kwa Hamati, ni kwa Sefaravaimi,+ mi ababeya mwa mileneñi ya Samaria mwa sibaka sa Maisilaele; bayaha mwa Samaria mi bapila mwa mileneñi ya mwateñi. 25  Habakala kupila mwateñi, nebasa sabi* Jehova. Jehova kihaa balumela litau,+ mi zabulaya babañwi ku bona. 26  Mulena wa Asiria abihelwa kuli: “Macaba euisize mwa buhapiwa ni kuyo babeya mwa mileneñi ya Samaria, hazibi bulapeli* bwa Mulimu wa naha yeo. Cwale ubalumela litau, zesweli kubabulaya, kakuli mwahalaa bona hakuna yaziba bulapeli bwa Mulimu wa naha yeo.” 27  Mulena wa Asiria hautwa cwalo, alaela, ali: “Mukutise yomuñwi wa baprisita bane muzwisize mwateñi kubaisa mwa buhapiwa, kuli akute, ayo pila kwateñi ni kubaluta bulapeli bwa Mulimu wa naha yeo.” 28  Cwale yomuñwi wa baprisita bane baisizwe mwa buhapiwa kuzwa mwa Samaria, akuta ni kuto pila mwa Betele,+ mi akala kubaluta mobaswanela kusabela* Jehova. 29  Kono sicaba ni sicaba saikezeza mulimu* wasona, one babeile mwa mandu a malapelelo fa libaka zelumbile zene baezize Masamaria; sicaba ni sicaba saeza cwalo mwa mileneñi yabona mone bapila. 30  Batu ba mwa Babilona kiha baeza Sukoti-benoti, batu ba kwa Kuta baeza Nerigali, batu ba kwa Hamati+ baeza Ashima, 31  mi batu ba kwa Ava baeza Nibahazi ni Tarataka. Batu ba kwa Sefaravaimi nebacisanga bana babona mwa mulilo, kuezeza sitabelo Adrameleki ni Anameleki, yona milimu ya Sefaravaimi.+ 32  Niha nebasaba Jehova, nebaketile baprisita ba libaka zelumbile mwahalaa batu-tu feela, mi baprisita bao nebasebeleza sicaba kwa mandu a kulapelela fa libaka zelumbile.+ 33  Ka mukwa ocwalo, basaba Jehova, kono nebalapela milimu yabona, kulikana ni bulapeli* bwa macaba kone bazwisizwe.+ 34  Ni kacenu le, basalatelela bulapeli* bwabona bwakale. Hakuna ku bona yalapela* Jehova, mi hakuna yalatelela litaelo zahae, likatulo zahae, Mulao, ni taelo ya Jehova yanaafile bana ba Jakobo, yena yanaacincizwe libizo, ka kumubeya libizo la Isilaele.+ 35  Jehova hanaaeza tumelelano ni bona,+ naabalaezi kuli: “Musike mwasaba milimu isili, mi musike mwaikubamela kamba kuisebeleza kamba kuiezeza matabelo.+ 36  Kono Jehova, yena yamizwisize mwa naha ya Egepita ka maata amatuna ni ka lizoho leliotolohile,+ ki Yena yemuswanela kusaba,+ mi ki Yena yemuswanela kukubamela, ni yemuswanela kuezeza matabelo. 37  Mi kamita mulatelele ka tokomelo litaelo, likatulo, Mulao, ni taelo yanaa miñolezi,+ mi musike mwasaba milimu isili. 38  Musike mwalibala tumelelano yene niezize ni mina,+ mi musike mwasaba milimu isili. 39  Kono musabe Jehova Mulimu wamina, kakuli ki yena yaka milamulela mwa mazoho alila zamina kaufela.” 40  Nihakulicwalo, nebasika utwa, kono balatelela bulapeli* bwabona bwakale.+ 41  Ka mukwa ocwalo, macaba ao asaba Jehova,+ kono hape naalapela ni maswaniso aona a kupanga. Bana babona ni baikulu babona baezize sina mone baezelize bo kuku wabona, kufitela ni kacenu le.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Basaba.”
Fo kikuli, mwa libaka kaufela, ibe mone kuyahile batu babanyinyani kamba babañata.
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Linzwi ka linzwi, “baomeleza milala yabona sina milala ya.”
Kamba “maswaniso a sipi yeshengunuzwi.”
Linzwi ka linzwi, “baitekisa.”
Kamba “nebasa lapeli.”
Kamba “lizo za bulapeli.”
Kamba “kulapelela.”
Kamba “milimu.”
Kamba “lizo za bulapeli.”
Kamba “lizo za bulapeli.”
Linzwi ka linzwi, “yasaba.”
Kamba “lizo za bulapeli.”