Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Malena 10:1-36

LITABA ZE MWAHALI

  • Jehu ubulaya ba ndu ya Akabe (1-17)

    • Jonadabi uswalisana ni Jehu (15-17)

  • Balapeli ba Baale babulaiwa ki Jehu (18-27)

  • Litaba za puso ya Jehu ka bukuswani (28-36)

10  Cwale Akabe+ naanani bana babashimani ba 70 mwa Samaria. Mi Jehu añola mañolo ni kualumela kwa Samaria kwa manduna ba Jizireele, kwa baana-bahulu,+ ni kwa bababaleli ba bana ba Akabe,* ali:  “Cwale liñolo le halika fita ku mina, bana ba mulenaa mina mukaba ni bona, mi munani likoloi za ndwa, ni lipizi, ni muleneñi osilelelizwe, ni lilwaniso.  Mukete muuna yafita babañwi kaufela, yaswanela* hahulu, mwahalaa bana ba mulenaa mina, mumuyolise fa lubona lwa ndatahe. Mi mulwanele ba ndu ya mulenaa mina.”  Kono basaba maswe mi bali: “Hamubone! Haiba malena bababeli bapalezwi kuyema fapilaa hae,+ luna lukakona cwañi kuyema fapilaa hae?”  Kabakaleo muokameli wa ndu ya mulena,* ni mubusisi wa muleneñi, ni baana-bahulu, ni bababaleli ba bana ba mulena, balumela Jehu liñusa, bali: “Lu batanga bahao, mi lukaeza zeu lubulelela kaufela. Haluna kuketa mutu ufi kamba ufi kuba mulena. Ueze moubonela.”  Kihaa bañolela liñolo labubeli, ali: “Haiba mu kwa lineku laka mi mwalata kuniutwa, mutise litoho za bana ba mulenaa mina, mi kamuso mutahe ku na kwa Jizireele ka yona nako ye.” Cwale bana ba mulena babashimani ba 70 nebali ni baana babakutekeha mwa muleneñi bane babauta.  Basaamuhela feela liñolo leo, baanga bana ba mulena ni kubabulaya, ili baana ba 70,+ mi babeya litoho zabona mwa lizuma ni kumulumela zona kwa Jizireele.  Numwana ato kena ni kumuzibisa kuli: “Batisize litoho za bana ba mulena.” Kihaa li: “Hamu lieze mabunda amabeli kwa munyako wa muleneñi mi mulisiye kwateñi kuisa kakusasana.”  Kakusasana hazwa, ayo yema fapilaa sicaba kaufela, mi ali: “Mina hamuna mulatu.* Ki niti, na nenifetuhezi mulenaaka, mi nimubulaile,+ kono cwale ki mañi yabulaile ba kaufela? 10  Cwale muzibe kuli hakuna linzwi nihaiba lililiñwi lelisike latalelezwa*+ kwa manzwi a Jehova, anaabulezi Jehova ka za ba ndu ya Akabe, mi Jehova uezize zanaabulezi ka Elia mutangaa hae.”+ 11  Hape Jehu abulaya bane basiyezi kaufela ku ba ndu ya Akabe mwa Jizireele, ni baana bahae babakutekeha, ni balikani bahae, ni baprisita bahae,+ mi naasika siya nihaiba alimuñwi yanaapilile.+ 12  Kihaa funduka ni kuya kwa Samaria. Mi mwa nzila nekunani ndu fone batamelanga* lingu balisana. 13  Jehu hafita fa sibaka seo, akatana banabahabo Mulena Akazia+ wa Juda, mi ali ku bona: “Ki mina bo mañi?” Bamualaba, bali: “Lu banabahabo Akazia, mi lu mwa musipili wa kuyo lekula bana ba mulena ni bana ba mahe mulena.”* 14  Honafo ali: “Hamu baswale inze bapila!” Kiha babaswala inze bapila mi bababulaela kwa lisima la ndu fone bakutelanga lingu balisana; neli baana ba 42. Naasika siya nihaiba alimuñwi yanaapilile.+ 15  Hazwa fo, akatana Jonadabi+ mwanaa Rekabi,+ yanaa mumbatoka. Hamulumelisa,* Jehu ali ku yena: “Kana pilu yahao iinzi ni na ka kutala,* sina pilu yaka moiinezi ni yahao?” Jonadabi amualaba, ali: “Iinzi ni wena.” “Haiba ki cwalo, nitambeke lizoho lahao.” Amutambeka lizoho lahae, mi Jehu amuhohela mwa koloi mwanaainzi. 16  Mi ali: “Haluye hamoho, uyo iponela monitukufalezwi* kuyemela Jehova ka kusatuhelela batu baba mulwanisa.”+ Kiha bazamaelela ni yena mwa koloi ya Jehu ya ndwa. 17  Cwale afita mwa Samaria, mi abulaya batu kaufela bane basiyezi ku ba ndu ya Akabe mwa Samaria, kufitela abafeza kaufelaa bona,+ kulikana ni mwanaabulelezi Jehova ku Elia.+ 18  Mi Jehu akopanya sicaba kaufela mi ali ku sona: “Akabe naalapezi Baale hanyinyani,+ kono Jehu yena uka mulapela hahulu nikufita. 19  Cwale munibizeze bapolofita kaufela ba Baale,+ ni balapeli bahae kaufela, ni baprisita bahae kaufela.+ Mubone teñi kuli kusike kwatondahala nihaiba alimuñwi, kakuli nibata kuezeza Baale sitabelo sesituna. Yakatondahala kaufela haana kupila.” Kono Jehu naabakwasheka feela kuli abulaye balapeli ba Baale. 20  Jehu aekeza kubulela kuli: “Muzibahaze kuli kukaba ni* mukopano oipitezi wa Baale.” Kiha bazibahaza taba yeo. 21  Mi Jehu alumela liñusa mwa Isilaele kaufela, mi balapeli kaufela ba Baale bataha. Hakuna nihaiba alimuñwi yanaasika taha. Bakena mwa ndu* ya Baale,+ mi ndu ya Baale yatala, yafufula. 22  Jehu abulelela yanaababalela mabulukelo a liapalo, ali: “Tiseza balapeli kaufela ba Baale liapalo.” Kihaa batiseza liapalo. 23  Mi Jehu ni Jonadabi+ mwanaa Rekabi bakena mwa ndu ya Baale. Cwale Jehu abulelela balapeli ba Baale, ali: “Mubatisise, mubone kuli hakuna balapeli ba Jehova mo, konji feela balapeli ba Baale.” 24  Kwa mafelelezo, bakena kuto eza matabelo ni linubu za kucisa. Jehu naabeile baana ba 80 kwande mi naababulelezi kuli: “Haiba yomuñwi wamina atuhelela yomuñwi wa baana benibeya mwa mazoho amina kubaleha, mutu yo ukashwa mwa sibaka sa yabalehile.”* 25  Asafeza feela kufa nubu ya kucisa, Jehu abulelela balibeleli* ni batusi bahae kuli: “Hamukene, mubabulaye! Musike mwatuhelela mutu kubaleha!”+ Mi balibeleli ni batusi bahae babulaya balapeli ba Baale ka mukwale ni kubalatela kwande, mi bazwelapili mane kuyo fita mwa sibaka sesikenile* sa mwa ndu ya Baale. 26  Bazwisa misumo ya macwe ya kulapela+ ya mwa ndu ya Baale mi baicisa kaufelaa yona.+ 27  Bawisa musumo wa licwe wa kulapela+ Baale ni kuwisa ndu ya Baale,+ mi baifetula sibaka sa mutabani, sina mokuinezi ni la kacenu le. 28  Jehu ayundisa cwalo bulapeli bwa Baale mwa Isilaele. 29  Kono Jehu naasika tuhela libi za Jeroboami mwanaa Nebati zanaatahiselize Maisilaele kuli balieze, kuamana ni manamani a gauda anaali mwa Betele ni mwa Dani.+ 30  Jehova kihaa li ku Jehu: “Bakeñisa kuli uezize hande mi uezize sesilukile mwa meeto aka, ka kueza ba ndu ya Akabe+ lika kaufela zeneli mwa pilu yaka, masika amane a bana bahao babashimani akaina mwa lubona lwa Isilaele.”+ 31  Kono Jehu naasika latelela Mulao wa Jehova Mulimu wa Isilaele ka pilu yahae kaufela.+ Naasika tuhela libi zeo Jeroboami naatahiselize Maisilaele kuli balieze.+ 32  Mwa mazazi ao, Jehova akala kufukuza naha ya Maisilaele. Hazaele azwelapili kubalwanisa mwa naha kaufela ya Isilaele,+ 33  kukalela kwa Jordani kwa neku la kwa upa, ili naha kaufela ya Giliadi, mokupila ba lusika lwa Gadi, ba lusika lwa Rubeni, ni ba lusika lwa Manase.+ Naha yeo neingelela sibaka sesikalela kwa Aroere, ye fakaufi ni Musindi wa Arinoni,* kuyo fita kwa Giliadi ni Bashani.+ 34  Mi litaba zeñwi za Jehu, zona lika kaufela zanaaezize, ni maata ahae kaufela, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele? 35  Mi Jehu ashwa, abulukiwa sina bo kuku wahae, apumbekwa mwa Samaria; mi Joakazi+ mwanaa hae amuyola fa bulena. 36  Jehu naabusize Isilaele ka lilimo ze 28 inzaa li mwa Samaria.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bababaleli ba Akabe.”
Kamba “yanani niti.”
Linzwi ka linzwi, “ndu.”
Kamba “mu babalukile.”
Linzwi ka linzwi, “lelika wela fafasi.”
Kubonahala kuli seo neli sibaka fone litamelwanga lingu kuli likutiwe.
Kamba “mufumahali.”
Kamba “Hamufuyola.”
Linzwi ka linzwi, “ka niti.”
Kamba “cisehelo yaka ya.”
Linzwi ka linzwi, “Mukenise.”
Kamba “tempele.”
Kamba “moyo wahao ukabulaiwa mwa sibaka sa moyo wahae.”
Linzwi ka linzwi, “bamati.”
Linzwi ka linzwi, “muleneñi,” mwendi ili kutalusa sibaka sesiswana sina sibaka sa silelezo.
Kamba “Mulapo wa Arinoni.”