Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makorinte 1:1-24

LITABA ZE MWAHALI

  • Litumeliso (1, 2)

  • Kuomba-ombiwa ki Mulimu mwa liñalelwa kaufela (3-11)

  • Paulusi ucinca misipili yahae (12-24)

1  Na Paulusi, muapositola wa Kreste Jesu ka kuya ka tato ya Mulimu, ni Timotea+ muzwale waluna, niñolela puteho ya Mulimu ye mwa Korinte, hamoho ni babakenile kaufela ba ba mwa Akaya+ kaufela, nili:  Haike sishemo ni kozo yezwa ku Mulimu Ndataa luna ni Mulena Jesu Kreste libe ni mina.  Kulumbekwe Mulimu ni Ndatahe Mulenaa luna Jesu Kreste,+ yena Ndate sishemo+ ni Mulimu yaomba-omba mwa miinelo kaufela,+  yaluomba-omba* mwa manyando* aluna kaufela,+ kuli lukone kuomba-omba ni babañwi+ baba mwa manyando* a mufuta ufi kamba ufi ka kuomba-ombiwa koluamuhela ku Mulimu.+  Kakuli moluatezwi ki manyando a kunyandela Kreste,+ ki mona moluatelwa hape ki kuomba-ombiwa koluamuhela ka Kreste.  Cwale haiba lukopana ni manyando,* ki ka mulelo wa kuli muomba-ombiwe ni kupiliswa; mi haiba lwaomba-ombiwa, ki ka mulelo wa kuli muomba-ombiwe, kona kuomba-ombiwa kokumitusa kuli muitiise mwa manyando aswana ni elukopana ni ona.  Mi sepo yaluna ku mina haizikinyehi, ka kuziba kuli, sina momukopanela ni manyando aswana ni elukopana ni ona, ni mina mukaomba-ombiwa cwalo.+  Kakuli mizwale halulati kuli musike mwaziba za manyando ene lukopani ni ona mwa provinsi ya Asia.+ Neluimezwi hahulu kufita maata aluna, kuli mane lwafelelwa ki sepo ya kupila.+  Mane neluikutwile kuli neluatulezwi lifu. Zeo neliezahezi kuli lusike lwaisepa ili luna, kono kuli lusepe Mulimu+ yazusa babashwile. 10  Naalulamulezi kwa kozi yesabisa ya lifu mi uka lulamulela, mi lunani sepo ya kuli ukazwelapili kululamulela.+ 11  Ni mina mwakona kutusa ka kulukupela,+ ilikuli babañata bafitise buitumelo bakeñisa luna kabakala shemubo yeluamuhela sina kalabo kwa litapelo za babañata.+ 12  Kakuli seluitumba ka sona ki se, mazwalo aluna apaka kuli lupilile mwa lifasi, sihulu mwahalaa mina, ka bukeni ni buniti bobuzwa ku Mulimu,+ isiñi ka butali bwa nama, kono ka sishemo sa Mulimu. 13  Kakuli luli halu miñoleli sesiñwi kwandaa semukona kubala* ni kuutwisisa, mi nisepa kuli mukazwelapili kuutwisisa lika ze ka kutala,* 14  sina ni mina momuutwisiselize ka mukwa omuñwi, kuli semukona kuitumba ka sona ki luna, sina ni luna moluka itumbela ka mina mwa lizazi la Mulenaa luna Jesu. 15  Cwale ka kuikolwisa cwalo, nenilelile kutaha ku mina pili, kuli mukone kuba ni tabo hape lwabubeli;* 16  kakuli nenilelile kumibona haniya kwa Masedonia, ni kukutela ku mina hanizwa kwa Masedonia, mi kihona cwale hane muka nisindeketa sibakanyana haniya kwa Judea.+ 17  Cwale hane nilela cwalo, kana neninyaziselize taba yeo? Kamba kana nilelanga lika ka nzila ya butu, kuli hanibulela kuli “Eni, eni” hape nili “Awa, awa”? 18  Kono Mulimu wasepahala kuli selu mibulelela haki “eni” kono inge ili “awa.” 19  Kakuli Mwanaa Mulimu, Jesu Kreste, yanaakutalizwe mwahalaa mina ka luna, fo kikuli ka na, ni Silvano,* ni Timotea,+ naasika ba “eni” hape ni kuba “awa,” kono “eni” ibile “eni” ku yena. 20  Kakuli lisepiso za Mulimu libe buñata limane, libile “eni” ka yena.+ Ka mukwa ocwalo, hape ki ka yena halubulela “Ameni” ku Mulimu,+ kuli lumutahiseze kanya. 21  Kono yatiisa kuli mina ni luna lu ba Kreste ni yanaa lutozize ki Mulimu.+ 22  Hape ubeile liswayo lahae ku luna+ mi ulufile swalele ya zetaha, fo kikuli, moya,+ o mwa lipilu zaluna. 23  Cwale nibiza Mulimu sina paki yanilwanisa kuli senisika tahela kale kwa Korinte ki kubata kuli nisike namiutwisa bumaswe. 24  Isiñi kuli lubusa tumelo yamina,+ kono lubeleka hamoho ni mina kuli mube ni tabo, kakuli ki ka tumelo yamina hamuyemi.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yalutiisa.”
Kamba “ñalelwa.”
Kamba “ñalelwa.”
Kamba “ñalelwa.”
Kamba mwendi, “semuziba hande ni kale.”
Linzwi ka linzwi, “kuisa kwa mafelelezo.”
Kamba mwendi, “kuli mukone kutuseha habeli.”
Hape ubizwa Silasi.