Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 9:1-31

LITABA ZE MWAHALI

  • Mulena wamusali wa kwa Sheba upotela Salumoni (1-12)

  • Sifumu sa Salumoni (13-28)

  • Lifu la Salumoni (29-31)

9  Cwale mulena wamusali wa kwa Sheba+ autwa za libubo la Salumoni, mi ataha kwa Jerusalema kuto lika Salumoni ka lipuzo zezinga.* Ataha ni sikwata sesituna hahulu sa batu, ni likamele zeshimbile oli ya balusamu ni gauda yeñata-ñata+ ni macwe a butokwa amañata hahulu. Akena ku Salumoni mi amubulelela litaba kaufela zeneli mwa pilu yahae.+  Salumoni kihaa alaba lipuzo zahae kaufela. Hakuna taba niyekana yeo Salumoni naapalezwi* kumutaluseza.  Mulena wamusali wa kwa Sheba habona butali bwa Salumoni,+ ndu yanaayahile,+  lico za fa tafule yahae,+ mone liinela likombwa zahae, mubelekelo wa maweta bahae kwa litafule ni liapalo zabona, balwali ba likomoki zahae, ni liapalo zabona, ni matabelo a kucisa ahae anaafa kamita kwa ndu ya Jehova,+ akomoka hahulu.*  Cwale ali ku mulena: “Litaba zene niutwile hane nili mwa naha yaka, ka za lika zeupetile* ni ka za butali bwahao ki za niti.  Kono nenisika lumela litaba zeo kufitela nitaha ni kuto iponela zona ka meeto aka.+ Kanti mane nenisika bulelelwa litaba kaufela za butali bwahao bobutuna!+ Ufitela kwahule hahulu litaba zene niutwile.+  Batu bahao banani tohonolo, mi batanga bahao babayema fapilaa hao kamita kuteeleza kwa butali bwahao, ni bona banani tohonolo!  Kulumbekwe Jehova Mulimu wahao, yakulatile ka kukubeya fa lubona lwahae kuba mulena yayemela Jehova Mulimu wahao. Kabakala kuli Mulimu wahao ulatile Isilaele,+ kuli amuinise kuya kuile, ukuketile kuba mulena wa Isilaele kuli ubuse ka mulao ni ka kuluka.”  Cwale afa mulena gauda yeeza litalenta* ze 120+ ni oli ya balusamu yeñata-ñata ni macwe a butokwa amañata hahulu. Nekusika tiswa hape oli ya balusamu yeñata cwalo yelikana ni yeo mulena wamusali wa kwa Sheba naafile Mulena Salumoni.+ 10  Hape batanga ba Hiramu ni batanga ba Salumoni bane bayo nganga gauda kwa Ofiri+ batisa ni likota za sandala ni macwe a butokwa.+ 11  Mulena aitusisa likota za sandala kueza mapahamelo a ndu ya Jehova+ ni a ndu ya mulena,+ mi aitusisa zona kueza ni liharepa ni zelizwa za mihala za baopeli.+ Nekusika bonwa kale lika zecwalo mwa naha ya Juda. 12  Hape Mulena Salumoni afa mulena wamusali wa kwa Sheba lika kaufela zanaabata ni zanaakupile, amufa zeñata hahulu kufita* zanaatiselize mulena. Kihona afunduka ni kukutela kwa naha yahae, hamoho ni batanga bahae.+ 13  Mi gauda yanaatisezwa Salumoni ka silimo ni silimo neiweita litalenta ze 666,+ 14  kwandaa yenetiswa ki bafundoti ni balekisi ni malena kaufela ba Maarabe ni babusisi ba mwa naha bane batisezanga Salumoni gauda ni silivera.+ 15  Mulena Salumoni aeza litebe zetuna ze 200 za gauda yezwakilwe ni sipi yeñwi+ (tebe yeñwi ni yeñwi neiezizwe ka lishekele* za gauda ze 600)+ 16  ni litebe zenyinyani* ze 300 za gauda yezwakilwe ni sipi yeñwi (tebe yeñwi ni yeñwi neiezizwe ka limaina* zetaalu za gauda). Mi mulena abeya litebe zeo mwa Ndu ya Mushitu wa Lebanoni.+ 17  Mulena hape aeza lubona lolutuna lwa manaka a litou mi aluapesa ka gauda yekenile.+ 18  Nekunani mapahamelo anani mahatelo a 6 akambamela fa lubona, mi lubona nelunani kalulo ya gauda fa kukambeka mahutu, mi nelunani mazoho kafa ni kafa, mi kwatuko ni mazoho alona nekuyemi litau za kubupa zepeli.+ 19  Mi nekunani litau za kubupa ze 12+ zeneyemi fa mahatelo a 6 ao; kwa mafelelezo ni mafelelezo a mahatelo a 6 ao nekuyemi tau iliñwi. Hakuna mubuso omuñwi one uezize lubona loluswana ni lo. 20  Linwiso kaufela za Mulena Salumoni neli za gauda, mi lisebeliso kaufela za mwa Ndu ya Mushitu wa Lebanoni neli za gauda yekenile. Nekusina nto ifi kamba ifi ya silivera, kakuli mwa mazazi a Salumoni silivera neingiwa kuli haina tuso.+ 21  Kakuli lisepe za mulena neliyanga kwa Tareshishi+ ni batanga ba Hiramu.+ Hañwi mwa lilimo zetaalu, lisepe za Tareshishi zeo nelitahanga lilongile gauda ni silivera, manaka a litou,+ lipombwe, ni lipikoki. 22  Kabakaleo, Mulena Salumoni afita malena babañwi kaufela mwa lifasi kwa sifumu ni butali.+ 23  Mi malena ba lifasi kaufela nebatahanga ku* Salumoni kuto utwa butali bwahae bwanaabeile Mulimu wa niti mwa pilu yahae.+ 24  Yomuñwi ni yomuñwi wabona naatisanga mpo—ili lika za silivera, lika za gauda, liapalo,+ lilwaniso, oli ya balusamu, lipizi, ni limbongolo*—mi nekubanga cwalo silimo ni silimo. 25  Mi Salumoni naanani mizuzu ye 4,000 ya lipizi ni ya likoloi zahae, ni lipizi ze* 12,000,+ mi alibeya mwa mileneñi ya likoloi ni mwa Jerusalema bukaufi ni mulena.+ 26  Mi naabusa malena kaufela kuzwa kwa Nuka* kuyo fita kwa naha ya Mafilisita ni kwa mululwani wa Egepita.+ 27  Mulena aeza kuli silivera ibe yeñata hahulu mwa Jerusalema sina macwe, ni kuli likota za sidare libe zeñata hahulu sina likota za sikomora za mwa Shefela.*+ 28  Mi nebatisezanga Salumoni lipizi kuzwa kwa Egepita+ ni kwa linaha zeñwi kaufela. 29  Haili litaba zeñwi za Salumoni,+ za makalelo ni za mafelelezo, kikuli halisika ñolwa mwa manzwi a mupolofita Natani,+ ni mwa bupolofita bwa Akija+ wa kwa Shilo, ni mwa litaba za lipono za Ido,+ muboni wa lipono, zeama Jeroboami+ mwanaa Nebati? 30  Salumoni naabusize Isilaele kaufela ka lilimo ze 40 inzaa li mwa Jerusalema. 31  Mi Salumoni ashwa, abulukiwa sina bo kuku wahae. Bamubuluka mwa Muleneñi wa Davida, yena ndatahe;+ mi Roboami mwanaa hae amuyola fa bulena.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ka tukwaci.”
Linzwi ka linzwi, “naasazibi.”
Linzwi ka linzwi, “asiyala asina maata.”
Kamba “manzwi ahao.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba mwendi, “kuekeza kwa limpo zanaa mufile zenelikana kwa butokwa ni.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Ili litebe zenyinyani zeneeitusiswanga hañata ki bakunupi ba masho.
Maina ya mwa Mañolo A Siheberu neilikana ni ligilamu zeeza 570. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “nebabatanga kubona pata ya.”
Fo kikuli, mambema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.
Kamba “bapahami ba lipizi ba.”
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Kamba “sibaka sesipatami.”