Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 6:1-42

LITABA ZE MWAHALI

  • Salumoni ubulela kwa sicaba (1-11)

  • Tapelo ya Salumoni ya kakulo (12-42)

6  Ka yona nako yeo, Salumoni ali: “Jehova naabulezi kuli naakaina mwa lififi lelituna.+  Cwale nikuyahezi ndu yepahami, sona sibaka seukaina ku sona kuya kuile.”+  Cwale Mulena afetuha mi akala kufuyaula puteho kaufela ya Isilaele, puteho kaufela ya Isilaele inze iyemi.+  Abulela, ali: “Kulumbekwe Jehova Mulimu wa Isilaele, ili yo ka mulomo wahae naasepisize Davida, yena ndate, mi ka mazoho ahae uezize ka mwanaasepiselize, hanaaize:  ‘Kuzwa lizazi lenizwisa sicaba saka sa Isilaele mwa naha ya Egepita, hanisika keta muleneñi mwa masika kaufela a Isilaele kuli kuyahiwe mwateñi ndu molikaina libizo laka,+ mi hanisika keta mutu kuli abe mueteleli wa sicaba saka sa Isilaele.  Kono niketile Jerusalema+ kuli libizo laka liine mwateñi, mi niketile Davida kuli aetelele sicaba saka sa Isilaele.’+  Mi Davida, yena ndate, naanani takazo yezwelela kwa pilu, ya kuli ayahele libizo la Jehova Mulimu wa Isilaele ndu.+  Kono Jehova ali ku Davida, yena ndate: ‘Ubile ni takazo yezwelela kwa pilu ya kuli uyahele libizo laka ndu, mi uezize hande kuba ni takazo yeo mwa pilu yahao.  Nihakulicwalo, hauna kuyaha ndu yeo, kono mwanaa hao yeuka ipepela* ki yena yakayahela libizo laka ndu.’+ 10  Jehova utalelelize sepiso yahae, kakuli niyolile Davida, yena ndate, mi niinzi mwa lubona lwa Isilaele+ sina mwanaasepiselize Jehova.+ Hape niyahezi libizo la Jehova Mulimu wa Isilaele ndu, 11  mi nibeile mwateñi Aleka mokunani tumelelano+ yanaaezize Jehova ni sicaba sa Isilaele.” 12  Cwale ayema fapilaa aletare ya Jehova fapilaa puteho kaufela ya Isilaele, mi ayemiseza mazoho ahae mwahalimu.+ 13  (Kakuli Salumoni naaezize ikalunda wa kopa mi amubeya fahalaa lapa.*+ Naaeza liñokolwa* zeketalizoho mwa butelele, zeketalizoho mwa bupala, ni zetaalu mwa butelele bwa kuya mwahalimu; mi ayema fateñi.) Mi akubama fapilaa puteho kaufela ya Isilaele ni kuyemiseza mazoho ahae kwa mahalimu,+ 14  mi ali: “Wena Jehova Mulimu wa Isilaele, hakuna Mulimu yaswana ni wena mwa mahalimu kamba fa lifasi, yabuluka tumelelano ni kubonisa lilato lelisa feli kwa batanga bahao babazamaya fapilaa hao ka lipilu zabona kaufela.+ 15  Ubulukile sepiso yene usepisize mutangaa hao Davida, yena ndate.+ Neusepisize ka mulomo wahao, mi kacenu utalelelize sepiso yahao ka lizoho lahao.+ 16  Mi cwale, wena Jehova Mulimu wa Isilaele, utaleleze sepiso yene ufile mutangaa hao Davida, yena ndate, hane uize: ‘Hakuna kupala kuba ni mutu wa lusika lwahao yakaina mwa lubona lwa Isilaele, haiba bana bahao batokomela linzila zabona ka kuzamaya fapilaa ka+ sina wena mouzamaezi fapilaa ka.’+ 17  Mi cwale, wena Jehova Mulimu wa Isilaele, utaleleze sepiso yene usepisize mutangaa hao Davida. 18  “Kono kana luli Mulimu ukaina hamoho ni batu fa lifasi?+ Mbali mahalimu, ki cwalo, lona lihalimu la mahalimu, halikoni kukulikana;+ cwale ndu yeniyahile ye, ika kulikana cwañi?+ 19  Cwale wena Jehova Mulimu waka, hakuteeleze kwa tapelo ya mutangaa hao ni kwa kupo yahae ya kuli umushemube, mi uutwe kupo ni tapelo ya mutangaa hao yalapela fapilaa hao. 20  Meeto ahao atalimange ndu ye musihali ni busihu, sona sibaka sene ubulezi kuli ukabeya ku sona libizo lahao,+ kuli uteeleze kwa tapelo ya mutangaa hao yalapela inzaa talimezi kwa sibaka se. 21  Mi uteeleze kwa likupo za mutangaa hao za kuli umushemube ni likupo za sicaba sahao sa Isilaele hasilapela inze sitalimezi kwa sibaka se,+ mi uutwe inze uli mwa sibaka seupila ku sona mwa mahalimu;+ ki cwalo, uutwe mi uswalele.+ 22  “Haiba mutu afoseza yomuñwi, mi akonkiswa kuli haana mulatu* ni kuli ukaba ni sikuto haiba zakonkile ki za buhata, mi haiba mutu yo yankokile ataha fapilaa aletare yahao mwa ndu ye,+ 23  hakuutwe inze uli mwa mahalimu mi uunge muhato, uatulele batanga bahao ka kufa yamaswe koto ni kumukutiseza kulikana ni saezize,+ ni ka kuatula yalukile kuli haana mulatu* mi umufe mupuzo kulikana ni kuluka kwahae.+ 24  “Mi sicaba sahao sa Isilaele hasituzwi ki lila zasona kabakala kuli bazwezipili kukufoseza,+ kono cwale bakuta ni kulumbeka libizo lahao+ mi balapela ku wena+ kukupa kuli ubashemube, bali mwa ndu ye,+ 25  hakuutwe inze uli mwa mahalimu+ mi uswalele sibi sa sicaba sahao sa Isilaele mi ubakutiseze mwa naha yene ubafile hamoho ni bo kuku wabona.+ 26  “Mahalimu hakwalilwe kuli kusike kwaba ni pula+ kabakala kuli bazwezipili kukufoseza,+ kono cwale balapela inze batalimezi kwa sibaka se, ni kulumbeka libizo lahao, mi batuhela sibi sabona kabakala kuli ubakokobelize,*+ 27  hakuutwe inze uli mwa mahalimu mi uswalele sibi sa batanga bahao, sa sicaba sahao sa Isilaele, kakuli uka baluta nzila yende yebaswanela kuzamaya ku yona;+ mi unelise pula+ mwa naha yahao yene ufile sicaba sahao kuli ibe saanda sabona. 28  “Haiba kuba ni lukupwe mwa naha,+ kamba butuku bobuyambukela bobubulaya,+ kamba licalo lisinyiwa ki moya ocisa, muuta,+ nziye yezamaya sikutu, kamba nziye yesinya,*+ kamba haiba lila zabona libaambeka mwa mileneñi ya mwa naha yabona,*+ kamba haiba kuba ni ncwa kamba butuku bufi kamba bufi,+ 29  tapelo kaufela+ ni kupo kaufela ya kuli ubashemube+ yekaezwa ki mutu ufi kamba ufi kamba sicaba sahao kaufela sa Isilaele (kakuli yomuñwi ni yomuñwi uziba butata bwahae ni butuku bwautwa)+ habaotololela mazoho abona kwa neku la ndu ye,+ 30  uiutwe inze uli mwa mahalimu, sona sibaka seupila ku sona,+ mi uswalele;+ mi ufe yomuñwi ni yomuñwi mupuzo kulikana ni linzila zahae kaufela, kakuli wena waziba pilu yahae (ki wena feela unosi yaziba luli pilu ya mutu),+ 31  ilikuli bakusabe ka kuzamaya mwa linzila zahao mwa mazazi kaufela ebakapila mwa naha yene ufile bo kuku waluna. 32  “Hape ka za muzwahule, yasi wa sicaba sahao sa Isilaele, yazwa kwa naha ya kwahule kabakala libizo* lahao lelituna+ ni lizoho lahao lelimaata, leliotolohile, haiba ataha ni kuto lapela inze atalimezi kwa neku la ndu ye,+ 33  hakuteeleze inze uli mwa mahalimu, sona sibaka seupila ku sona, mi ueze lika kaufela zakukupa muzwahule yo, ilikuli batu kaufela mwa lifasi bazibe libizo lahao+ mi bakusabe, sina mosiezeza sicaba sahao sa Isilaele, mi bazibe kuli ndu ye yeniyahile ibizwa ka libizo lahao. 34  “Haiba sicaba sahao siya kuyo lwanisa lila zasona ka nzila yeu baluma ka yona,+ mi balapela+ ku wena inze batalimezi kwa muleneñi wo ouketile ni kwa ndu yeniyahezi libizo lahao,+ 35  hakuutwe tapelo yabona ni kupo yabona ya kuli ubashemube, inze uli mwa mahalimu, mi ubaatulele.+ 36  “Haiba bakufoseza (kakuli hakuna mutu yasaezi sibi),+ mi ubanyemela ni kubatuhelela kuli batulwe ki sila, mi baba bahapile babaisa kwa naha isili, ibe kwahule kamba fakaufi,+ 37  kono cwale baikupula inze bali mwa naha ya buhapiwa, mi bakutela ku wena ni kukukupa kuli ubashemube mwa naha ya baba bahapile, bali: ‘Luezize sibi mi lufosize; luezize nto yemaswe,’+ 38  mi bakutela ku wena ka lipilu zabona kaufela+ ni ka mioyo* yabona kaufela mwa naha mone baisizwe+ sina bahapiwa, mi balapela ku wena inze batalimezi kwa neku la naha yene ufile bo kuku wabona ni la muleneñi ouketile+ ni la ndu yeniyahezi libizo lahao, 39  hakuutwe tapelo yabona ni kupo yabona ya kuli ubashemube, inze uli mwa mahalimu, sona sibaka seupila ku sona, mi ubaatulele+ mi uswalele sicaba sahao sesi kufoselize. 40  “Mi cwale, wena Mulimu waka, haike meeto ahao abone mi mazebe ahao ateeleze kwa tapelo yefelwa mwa* sibaka se.+ 41  Mi cwale wena Jehova Mulimu, hakukambamele kwa sibaka sahao sa mapumulelo,+ wena ni Aleka ya maata ahao. Wena Jehova Mulimu, haike baprisita bahao babonise kuli ki wena yapilisa,* mi haike babasepahala bahao banyakalale kabakala bunde bwahao.+ 42  Wena Jehova Mulimu, usike wayubeka* yatozizwe wahao.+ Haike uhupule lilato lahao lelisa feli lene ubonisize Davida mutangaa hao.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mwanaa hao, yakazwa mwa teka yahao.”
Kamba “sibaka sesipotolohilwe ki lukwakwa.”
Ñokolwa neieza lisentimita ze 44.5 (mainci a 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “mi yafoselizwe atahisa sikuto fahalimwaa hae.” Fo kikuli, kumukonkisa kuli ukaba ni sikuto haiba zakonkile ki za buhata kamba haiba asaliezi.
Linzwi ka linzwi, “ki yalukile.”
Kamba “ubanyandisize.”
Kamba “limbimba.”
Linzwi ka linzwi, “mwa naha ya minyako yabona.”
Kamba “libubo.”
Kamba “yefiwa ka za.”
Linzwi ka linzwi, “baprisita bahao baapeswe kupiliswa.”
Linzwi ka linzwi, “usike wahana pata ya.”