Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 35:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Josiasi ulukisa mukiti omutuna wa Paseka (1-19)

  • Josiasi ubulaiwa ki Faro Neko (20-27)

35  Josiasi aezeza Jehova Paseka+ mwa Jerusalema, mi babulaya folofolo ya sitabelo sa Paseka+ ka lizazi labu 14 la kweli yapili.+  Abeya baprisita mwa misebezi yabona mi abatiisa kuli baeze sebelezo yabona mwa ndu ya Jehova.+  Kihona abulelela Malivi, bona baluti ba Isilaele kaufela,+ bane bali babakenile ku Jehova, ali: “Mubeye Aleka yekenile mwa ndu yanaayahile Salumoni mwanaa Davida mulena wa Isilaele;+ hamusana kuilwalanga fa maheta amina.+ Cwale musebeleze Jehova Mulimu wamina ni sicaba sahae sa Isilaele.  Mi muitukiseze ka kuya ka mabasi a bahandataa mina kulikana ni litopa zamina, ili ka kulatelela sene siñozwi ki Mulena Davida+ wa Isilaele ni sene siñozwi ki Salumoni mwanaa hae.+  Muyeme mwa sibaka sesikenile ka kuya ka likwata za mabasi a bahandataa banabahabo mina, sona sicaba kaufela;* sikwata ni sikwata sisebelezwe ki sikwata sa Malivi ka kuya ka mabasi a bahandataa bona.  Muikenise, mi mubulaye folofolo ya sitabelo sa Paseka,+ ni kuilukiseza banabahabo mina, kuli mueze ka kuya ka linzwi lanaabulezi Jehova ka Mushe.”  Josiasi azwiseza sicaba mitapi, ili lingunyana zabaana ni lipulinyana zabaana, za matabelo a Paseka a sicaba kaufela sene siliteñi, ze 30,000 kaufelaa zona hamohocwalo ni likomu ze 3,000. Lifolofolo zeo nelizwa mwa liluwo la mulena.+  Manduna bahae ni bona bazwisa nubu ya kuitatela, baizwiseza sicaba, baprisita, ni Malivi. Hilikia,+ Zakaria, ni Jehiele, bona baeteleli ba ndu ya Mulimu wa niti, bafa baprisita lifolofolo za matabelo a Paseka ze 2,600 ni likomu ze 300.  Konania ni banabahabo yena bo Shemaya ni Netanele, hamohocwalo ni Hashabia, Jeiele, ni Jozabadi, bona manduna ba Malivi, bazwiseza Malivi lifolofolo za matabelo a Paseka ze 5,000 ni likomu ze 500. 10  Balukisa za sebelezo, baprisita bayema mwa libaka zabona mi Malivi bayema ka litopa zabona,+ ka kuya ka mwanaalaelezi mulena. 11  Babulaya lifolofolo za matabelo a Paseka,+ mi baprisita basasa mali ene baamuhezi ku bona,+ Malivi inze babuwa lifolofolo.+ 12  Kuzwa fo, balukisa linubu za kucisa kuli baliabele sicaba kaufela, sene sibeilwe mwa likwata ka kuya ka mabasi a bahandataa bona, ilikuli likone kufiwa ku Jehova kulikana ni mokuñolezwi mwa buka ya Mushe; mi baeza cwalo ni likomu. 13  Baapeha* nubu ya Paseka fa mulilo ka kuya ka mulao;+ mi baapeha linubu zekenile mwa lipoto, mwa lipiza, ni fa lipani, kihona balitiseza sicaba kaufela kapili. 14  Cwale balukisa zabona ni za baprisita, kakuli baprisita, bona baikulu ba Aruni, nebasweli kufa matabelo a kucisa ni mafula kufitela kuunsufala, mi Malivi balukisa cwalo zabona ni za baprisita, bona baikulu ba Aruni. 15  Mi baopeli, bona bana ba Asafi,+ nebayemi mwa libaka zabona ka kuya ka taelo ya Davida,+ Asafi,+ Hemani, ni Jedutuni+ muboni wa lipono wa mulena; mi balibeleli ba minyako nebali kwa minyako yeshutana-shutana.+ Nebasa tokwi kuzwa mwa sebelezo yabona, bakeñisa kuli Malivi banabahabo bona neba balukiseza zene batokwa. 16  Ka mukwa ocwalo, sebelezo kaufela ya Jehova yalukiswa fa lizazi leo kuli kuezwe Paseka+ ni kuli kufiwe linubu za kucisa fa aletare ya Jehova ka kuya ka taelo ya Mulena Josiasi.+ 17  Ka nako yeo, Maisilaele bane baliteñi, baeza Paseka ni Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela ka mazazi a 7.+ 18  Kuzwa mwa miteñi ya mupolofita Samuele, nekusika ezahala kale Paseka yeswana ni yona mwa Isilaele; mi hakuna malena ba Isilaele babañwi babakile baeza Paseka yeswana ni yeneezizwe ki Josiasi,+ baprisita, Malivi, Majuda kaufela ni Maisilaele bane baliteñi, hamohocwalo ni batu ba mwa Jerusalema. 19  Paseka yeo, neiezizwe ka silimo sabu 18 sa puso ya Josiasi. 20  Zeo kaufela halifelile, Josiasi hasaafelize kulukisa tempele,* Mulena Neko+ wa Egepita ataha kuto lwana kwa Karikemishi bukaufi ni nuka ya Eufrati. Mi Josiasi aya kuyo mulwanisa.+ 21  Kihaa luma linumwana ku yena, ali: “Taba ye ikuama cwañi, wena mulena wa Juda? Kacenu hanisika taha kuto lwanisa wena, kono nitilo lwanisa sicaba sisili, mi Mulimu unibulelezi kuli niakufe. Wena utuhele kulwanisa Mulimu, yali ni na, hakusicwalo ukakuyundisa.” 22  Nihakulicwalo, Josiasi naasika kuta, kono aikeza inge mutu usili+ kuli amulwanise, mi ahana kuutwa manzwi a Neko anaazwa mwa mulomo wa Mulimu. Ka mukwa ocwalo, ataha mwa Libala la Megido kuto lwana.+ 23  Mi babalwana ka buta bataba Mulena Josiasi, mi mulena abulelela batanga bahae kuli: “Amu nizwise mo, kakuli niholofalizwe maswe.” 24  Batanga bahae kiha bamuzwisa mwa koloi ni kumubeya mwa koloi yahae yabubeli ya ndwa mi bamuisa kwa Jerusalema. Ashwa cwalo mi abulukiwa mwa libita la bo kuku wahae,+ mi Juda kaufela ni Jerusalema balila Josiasi. 25  Mi Jeremia+ alila Josiasi ka pina ya malilo, mi baopeli kaufela babaana ni babasali bazwelapili kuopela+ ka za Josiasi mwa lipina zabona za malilo kuto fita ni kacenu le; mi kwaezwa katulo ya kuli lipina zeo liopelwange mwa Isilaele, mi liñozwi mwa buka ya lipina za malilo. 26  Haili litaba zeñwi za Josiasi ni likezo zahae za lilato lelisa feli, zanaaezize ka kumamela sesiñozwi mwa Mulao wa Jehova, 27  ni lika zanaaezize, za makalelo ni za mafelelezo, liñozwi mwa Buka ya Malena ba Isilaele ni ba Juda.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bana ba sicaba.”
Kamba mwendi, “Babesa.”
Linzwi ka linzwi, “ndu.”