Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Makolonika 32:1-33

LITABA ZE MWAHALI

  • Senakeribi ubata kulwanisa Jerusalema (1-8)

  • Senakeribi unyefula Jehova (9-19)

  • Lingeloi libulaya masole ba mpi ya Asiria (20-23)

  • Kukula kwa Ezekiasi ni buikuhumuso bwahae (24-26)

  • Zanaapetile Ezekiasi ni lifu lahae (27-33)

32  Ezekiasi hasaaezize ka kusepahala lika zeo kaufela,+ Mulena Senakeribi wa Asiria ataha mi akena mwa naha ya Juda. Ato ambeka mileneñi yesilelelizwe, ka mulelo wa kupunya mamota ayona ni kuihapa.+  Ezekiasi haabona kuli Senakeribi utile mi naabata kulwanisa Jerusalema,  hasalelisani ni manduna bahae ni lindwalume zahae, aikatulela kutiba mezi a mwa maweluwelu anaali kwande a muleneñi,+ mi bamutusa.  Batu babañata bakopana, mi baselela maweluwelu kaufela ni nukana yenefita mwa naha, mi nebali: “Malena ba Asiria habaswaneli kuto fumana mezi amañata habaka taha.”  Kutuha fo, Ezekiasi aikatulela kuyaha sinca limota lene liwile ni kuyaha litawala ku lona, mi ayaha limota leliñwi kwande alona. Hape alukisa Mulunda*+ wa mwa Muleneñi wa Davida, mi aeza lilwaniso* zeñata ni litebe zeñata.  Cwale aketa bazamaisi ba ndwa kuli bazamaise sicaba, mi abakopanyeza fa patelo ye kwa munyako wa muleneñi mi abasusueza,* ali:  “Mube ni bundume mi mutiye. Musike mwasaba kamba kumbemukiswa ki mulena wa Asiria+ ni batu babañata babainzi ni yena, kakuli babainzi ni luna ki babañata kufita babainzi ni yena.+  Yena uitingile fa maata a batu,* haili luna, Jehova Mulimu waluna uinzi ni luna kulutusa ni kululwanela lindwa zaluna.”+ Mi sicaba satiiswa ki manzwi a Mulena Ezekiasi wa Juda.+  Hasamulaho, Mulena Senakeribi wa Asiria hanaali kwa Lakishi+ ni masole bahae kaufela,* aluma batanga bahae kwa Jerusalema, ku Mulena Ezekiasi wa Juda ni kwa Majuda kaufela bane bali mwa Jerusalema,+ kuyo li: 10  “Mulena Senakeribi wa Asiria sabulela ki se, uli: ‘Musepileñi hamusa inzi mwa Jerusalema, muleneñi ona inze uambekilwe?+ 11  Kikuli Ezekiasi haamikelusi ni kumituhelela kuli mubulaiwe ki tala ni linyolwa, habulela kuli: “Jehova Mulimu waluna uka lulamulela mwa lizoho la mulena wa Asiria”?+ 12  Kana yo haki yena Ezekiasi yaswana yanaazwisize libaka zelumbile+ za Mulimu wamina* ni lialetare zahae,+ mi kihona abulelela batu ba mwa Juda ni Jerusalema kuli: “Mukubame fapilaa aletare iliñwi mi mutushanisezange fateñi musi wa matabelo amina”?+ 13  Kana hamuzibi sene baezize bo kuku ni seniezize kwa macaba kaufela a linaha zeñwi?+ Kana milimu ya macaba a linaha zeo neikonile kulamulela linaha zayona mwa lizoho laka?+ 14  Kwa milimu kaufela ya macaba anaayundisizwe ki bo kuku, ki ufi mulimu okonile kulamulela sicaba saona mwa lizoho laka, kuli mubulele kuli Mulimu wamina ukakona kumilamulela mwa lizoho laka?+ 15  Cwale musike mwatuhelela Ezekiasi kumipuma ni kumikelusa cwana!+ Musike mwalumela litaba zabulela, kakuli hakuna mulimu wa sicaba kamba mubuso okonile kulamulela sicaba saona mwa lizoho laka ni mwa lizoho la bo kuku. Ka mukwa ocwalo, ni Mulimu wamina haana kukona nihanyinyani kumilamulela mwa lizoho laka!’”+ 16  Mane batanga bahae banyefula hahulu Jehova Mulimu wa niti ni Ezekiasi mutangaa hae. 17  Hape Senakeribi añola mañolo+ a kulwaha ni kunyefula Jehova Mulimu wa Isilaele,+ ali: “Sina milimu ya macaba a linaha yenepalezwi kulamulela macaba ayona mwa lizoho laka,+ ni Mulimu wa Ezekiasi haana kukona kulamulela sicaba sahae mwa lizoho laka.” 18  Bazwelapili kuhuweleza ka linzwi lelituna mwa puo ya Majuda kwa batu ba mwa Jerusalema bane bali fa limota, kubasabisa ni kubambemukisa, ilikuli bahape muleneñi.+ 19  Banyefula Mulimu wa Jerusalema sina mone banyefulezi milimu ya macaba a lifasi, yeezizwe ka mazoho a batu. 20  Kono Mulena Ezekiasi ni mupolofita Isaya+ mwanaa Amozi bazwelapili kulapela ka za taba ye ni kuhuweleza kwa mahalimu kukupa tuso.+ 21  Jehova kihaa luma lingeloi mi lato yundisa lindwalume zemaata kaufela,+ ni baeteleli kaufela, ni manduna kaufela mwa mafulo a mulena wa Asiria, mi mulena akutela kwa naha yahae aswabile. Hasamulaho, hanaaile kuyo kena mwa ndu* ya mulimu wahae, babañwi ba bana bahae tota bamubulaela mwateñi ka mukwale.+ 22  Jehova alamulela cwalo Ezekiasi ni batu babayahile mwa Jerusalema, abalamulela mwa lizoho la Mulena Senakeribi wa Asiria ni mwa lizoho la babañwi kaufela, mi abafa pumulo mwa maneku kaufela. 23  Mi babañata batiseza Jehova limpo mwa Jerusalema, ni Mulena Ezekiasi wa Juda bamutiseza lika zende hahulu,+ mi kuzwa honafo, macaba kaufela amukuteka hahulu. 24  Mwa mazazi ao, Ezekiasi akula hahulu kuli mane abata kushwa, kihaa lapela ku Jehova,+ mi amualaba ni kumufa sisupo.+ 25  Kono Ezekiasi naasika itebuha lika zende zanaaezelizwe, kakuli pilu yahae yaikuhumusa, mi atahisa kuli yena ni batu ba mwa Juda ni Jerusalema batahelwe ki buhali. 26  Kono Ezekiasi aikokobeza, atuhela buikuhumuso bwa pilu yahae,+ yena ni batu babayahile mwa Jerusalema, mi buhali bwa Jehova nebusika batahela mwa mazazi a Ezekiasi.+ 27  Mi Ezekiasi aba ni sifumu sesiñata ni kanya yetuna;+ mi aikezeza mabulukelo a bufumu+ a silivera, gauda, macwe a butokwa, oli ya balusamu, litebe, ni lika kaufela za butokwa. 28  Hape aeza mabulukelo a bubeke ni waine yenca ni oli, hamohocwalo ni mizuzu ya limunanu za mifuta kaufela ni mizuzu ya mitapi. 29  Kutuha fo, aikahela mileneñi, mi aluwa limunanu zeñata, lingu zeñata, ni likomu zeñata, kakuli Mulimu naamufile maluwo amañata hahulu. 30  Ki Ezekiasi yanaatibile simbule sa kwahalimu sa mezi+ a kwa Gihoni+ mi alibiseza mezi ao kwa wiko kwa Muleneñi wa Davida,+ mi Ezekiasi akondisa misebezi yahae kaufela. 31  Kono lindumeleti za manduna ba Babilona hane lilumilwe kuyo mubuza za sisupo+ sene sibonahezi mwa naha,+ Mulimu wa niti amutuhelela kuli amulike,+ ilikuli azibe zeneli mwa pilu yahae kaufela.+ 32  Haili litaba zeñwi za Ezekiasi ni likezo zahae za lilato lelisa feli,+ liñozwi mwa pono ya mupolofita Isaya+ mwanaa Amozi, mwa Buka ya Malena ba Juda ni ba Isilaele.+ 33  Ezekiasi kihaa shwa, abulukiwa sina bo kuku wahae, mi bamubulukela fa ñambamo yeliba kwa mabita a bana ba Davida,+ mi Juda kaufela ni babayahile mwa Jerusalema bamukuteka fa lifu lahae. Mi Manase mwanaa hae amuyola fa bulena.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Milo.” Leo ki linzwi la Siheberu lelitalusa “kuubela.”
Kamba “malumo.”
Linzwi ka linzwi, “abulela kwa lipilu zabona.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho la nama.”
Kamba “mpi yahae kaufela yemaata ni kanya yahae.”
Linzwi ka linzwi, “libaka zelumbile zahae.”
Kamba “tempele.”