Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Makolonika 30:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Ezekiasi ueza mukiti wa Paseka (1-27)

30  Ezekiasi alumela liñusa mwa Isilaele kaufela+ ni Juda, mane añolela ba lusika lwa Efraimi ni lwa Manase mañolo,+ kuli batahe kwa ndu ya Jehova mwa Jerusalema kuto eza mukiti wa Paseka ya Jehova Mulimu wa Isilaele.+  Kono mulena, ni manduna bahae, ni kopano kaufela mwa Jerusalema balela kueza Paseka mwa kweli yabubeli,+  kakuli nebapalezwi kueza Paseka yeo ka nako yeneetomilwe,+ kabakala kuli nekusina baprisita babalikani bane baikenisize,+ mi ni batu nebasika kopana kale mwa Jerusalema.  Mulena ni kopano kaufela babona kuli taba yeo ilukile.  Kiha bautwana kuli bafe zibiso mwa naha kaufela ya Isilaele, kukalela mwa Beere-sheba kuisa kwa Dani,+ kuli sicaba sitahe mwa Jerusalema sito ezeza Jehova Mulimu wa Isilaele Paseka, kakuli sicaba nesisika eza mukiti wo kulikana ni zeñozwi.+  Cwale linumwana* zaya mwa naha kaufela ya Isilaele ni Juda inze lishimbile mañolo azwa ku mulena ni manduna bahae, kulikana ni mwanaalaelezi mulena kuli: “Mina sicaba sa Isilaele, hamukutele ku Jehova Mulimu wa Abrahama, Isaka, ni Isilaele, kuli akutele ku bo masiyaleti bane babandukile mwa lizoho la malena ba Asiria.+  Musike mwaba sina bo kuku wamina ni banabahabo mina bane basika sepahala ku Jehova Mulimu wa bo kuku wabona, mi atahisa kuli batu baba babona bakenelwe ki sabo, sina momubonela.+  Cwale musike mwatatafaza lipilu zamina sina bo kuku wamina.+ Muikokobeze ku Jehova mi mutahe kwa sibaka sahae sesikenile,+ sakenisize kuya kuile, mi musebeleze Jehova Mulimu wamina, ilikuli buhali bwahae bobutuka buzwe ku mina.+  Kakuli haiba mukutela ku Jehova, banabahabo mina ni bana bamina bakashemubiwa ki baba bahapile+ mi bakalumelezwa kukutela mwa naha ye,+ kakuli Jehova Mulimu wamina unani mukekecima* ni sishemo,+ mi haana kumifulalela haiba mukutela ku yena.”+ 10  Linumwana* kiha liya mwa muleneñi ni muleneñi mwa naha kaufela ya Efraimi ni ya Manase,+ mane kuyo fita ni kwa Zabuloni, kono sicaba nesi baseha ni kubasheununa.+ 11  Kono babañwi ba lusika lwa Asere, ni lwa Manase, ni lwa Zabuloni baikokobeza mi bataha kwa Jerusalema.+ 12  Hape Mulimu wa niti ashemuba batu ba mwa Juda ka kutahisa kuli baswalisane* kueza zanaalaezi mulena ni manduna ka kulatelela taelo ya Jehova. 13  Batu babañata bakopanela mwa Jerusalema kueza Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela+ ka kweli yabubeli;+ neli puteho yetuna hahulu. 14  Bayema ni kuzwisa lialetare zeneli mwa Jerusalema,+ mi bazwisa lialetare za insense kaufela+ ni kuyo lilatela mwa Musindi wa Kidroni. 15  Kiha babulaya folofolo ya sitabelo sa Paseka fa lizazi labu 14 la kweli yabubeli. Baprisita ni Malivi baikutwa maswabi, mi baikenisa ni kutisa linubu za kucisa kwa ndu ya Jehova. 16  Bayema mwa libaka zabona, kulikana ni Mulao wa Mushe muuna wa Mulimu wa niti; mi baprisita kihona basasa mali+ ane baangile kwa Malivi. 17  Mwahalaa kopano, nekunani babañata bane basika ikenisa, mi Malivi nebafilwe musebezi wa kubulaela babasika kena kaufela lifolofolo za matabelo a Paseka,+ kuli babakenise fapilaa Jehova. 18  Kakuli babañata mwa sicaba, sihulu bane bazwa mwa naha ya Efraimi, ya Manase,+ ya Isakare, ni ya Zabuloni, nebasika ikenisa, kono baca Paseka, ka kusalatelela sesiñozwi. Nihakulicwalo, Ezekiasi abalapelela, ali: “Haike Jehova, yena yomunde,+ aswalele 19  mutu kaufela yaitukiselize mwa pilu yahae kubata Jehova Mulimu wa niti,+ yena Mulimu wa bo kuku wahae, mutu yo niha sika keniswa ka kuya ka mulao wa bukeni.”+ 20  Jehova autwa Ezekiasi mi aswalela* sicaba. 21  Ka mukwa ocwalo, Maisilaele bane bali mwa Jerusalema baeza Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela+ ka mazazi a 7 inze batabile hahulu,+ mi Malivi ni baprisita balumbeka Jehova zazi ni zazi, inze baliza liopeliso ka mulumo omutuna kuopelela Jehova.+ 22  Hape Ezekiasi abulela kwa Malivi bane basebeleza Jehova ka tokomelo, mi abasusueza.* Mi mwahalaa nako kaufela ya mukiti, ili mazazi a 7, baca,+ inze baeza matabelo a kuikabela,+ ni kuitumela ku Jehova Mulimu wa bo kuku wabona. 23  Cwale puteho kaufela yalumelelana kuli baeze mukiti wo ka mazazi amañwi a 7, mi baeza cwalo ka mazazi amañwi a 7 inze batabile hahulu.+ 24  Mulena Ezekiasi wa Juda azwiseza puteho nubu ya lipoho ze 1,000 ni lingu ze 7,000, mi manduna bazwiseza puteho nubu ya lipoho ze 1,000 ni lingu ze 10,000;+ mi baprisita babañata baikenisa.+ 25  Mi puteho kaufela ya Juda, baprisita, ni Malivi, ni puteho kaufela ya batu bane bazwile mwa Isilaele,+ ni bazwahule+ bane bazwile mwa naha ya Isilaele ni bane bapila mwa Juda bazwelapili kutaba hahulu. 26  Kwaba ni tabo yetuna hahulu mwa Jerusalema, kakuli kuzwa mwa mazazi a Salumoni mwanaa Davida mulena wa Isilaele, nekusika ezahala nto yecwalo mwa Jerusalema.+ 27  Cwale baprisita ba Malivi bayema mi bafuyaula sicaba;+ Mulimu autwa manzwi abona, mi tapelo yabona yafita kwa sibaka sahae sesikenile sapila ku sona, ona mahalimu.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bamati.”
Kamba “musa.”
Linzwi ka linzwi, “Bamati.”
Linzwi ka linzwi, “kuli abafe pilu iliñwi.”
Linzwi ka linzwi, “afolisa.”
Linzwi ka linzwi, “abulela kwa lipilu zabona.”