Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Makolonika 29:1-36

LITABA ZE MWAHALI

  • Ezekiasi, mulena wa Juda (1, 2)

  • Licinceho zanaatahisize Ezekiasi (3-11)

  • Tempele yakeniswa (12-19)

  • Misebezi ya kwa tempele yakaliswa hape (20-36)

29  Ezekiasi+ naanani lilimo ze 25 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 29 inzaa li mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Abija mwanaa Zakaria.+  Azwelapili kueza zelukile mwa meeto a Jehova,+ sina mwanaaezelize Davida kuku wahae.+  Ka silimo sapili sa puso yahae, ka kweli yapili, akwalula likwalo za ndu ya Jehova ni kulilukisa.+  Kihaa tisa baprisita ni Malivi mi abakopanya fa patelo ye kwa upa.  Ali ku bona: “Amu niutwe, mina Malivi. Cwale muikenise+ mi mukenise ndu ya Jehova Mulimu wa bo kuku wamina, mi muzwise lika zemasila mwa sibaka sesikenile.+  Kakuli bo kuku waluna habasika sepahala mi baezize zemaswe mwa meeto a Jehova Mulimu waluna.+ Neba muhanile ni kufulalela tabernakele ya Jehova mi bamufulalela.+  Hape nebakwalile likwalo za malibela+ ni kutima lilambi.+ Nebatuhezi kuciseza Mulimu wa Isilaele insense+ ni kumuezeza matabelo a kucisa+ mwa sibaka sesikenile.  Kabakaleo, buhali bwa Jehova bwatahela Juda ni Jerusalema,+ mi atahisa kuli batu haba babona bakenelwe ki sabo mi bakomoke ni kuliza muloli,* sina momubonela ka meeto amina.+  Mi bo kuku waluna babulaiwa ka mukwale,+ mi bana baluna babashimani ni babasizana, ni basali baluna baiswa mwa buhapiwa.+ 10  Cwale ninani takazo yezwelela kwa pilu yaka ya kueza tumelelano ni Jehova Mulimu wa Isilaele,+ ilikuli buhali bwahae bobutuka buzwe ku luna. 11  Bana baka, ye haki nako ya kukeshebisa musebezi wamina,* kakuli Jehova umiketile kuli muyeme fapilaa hae, kuli mube likombwa zahae,+ ni kuli mutushanise musi wa matabelo ahae.”+ 12  Malivi habautwa cwalo, bayema: Kwa Makohati,+ kwayema Mahati mwanaa Amasai ni Joele mwanaa Azaria; kwa Mamerari,+ kwayema Kishi mwanaa Abidi ni Azaria mwanaa Jehaleleli; kwa Magerishoni,+ kwayema Joa mwanaa Zima ni Edeni mwanaa Joa; 13  kwa bana ba Elizafani, kwayema Shimiri ni Jeuele; kwa bana ba Asafi,+ kwayema Zakaria ni Matania; 14  kwa bana ba Hemani,+ kwayema Jehiele ni Shimei; kwa bana ba Jedutuni,+ kwayema Shemaya ni Uziele. 15  Kiha bakopanya banabahabo bona mi baikenisa, mi bataha kuto kenisa ndu ya Jehova, kulikana ni mwanaalaelezi mulena ka kulatelela manzwi a Jehova.+ 16  Cwale baprisita bakena mwahali kuyo kenisa ndu ya Jehova mi bazwisa zemasila kaufela zene bafumani mwa tempele ya Jehova ni kuliisa kwa lapa+ la ndu ya Jehova. Malivi kihona baliinga ni kuliisa kwande kwa Musindi wa Kidroni.+ 17  Ka mukwa ocwalo, bakala musebezi wa kukenisa ka lizazi lapili la kweli yapili, mi ka lizazi labu 8 la kweli yeo, bafita kwa malibela a ndu ya Jehova.+ Bakenisa ndu ya Jehova ka mazazi a 8, mi ka lizazi labu 16 la kweli yapili, bafeza musebezi wo. 18  Hasamulaho, baya ku Mulena Ezekiasi mi bali ku yena: “Lukenisize ndu ya Jehova kaufela, aletare ya linubu za kucisa+ ni lisebeliso zayona kaufela,+ ni tafule ya linkwa zelundatami*+ ni lisebeliso zayona kaufela. 19  Mi lisebeliso kaufela zanaayumbile Mulena Akazi ka nako yanaabusa, yanaasa sepahali,+ lulilukisize ni kulikenisa,+ mi li fapilaa aletare ya Jehova.” 20  Cwale Mulena Ezekiasi apakela kuzuha mi ayo kopanya hamoho manduna ba mwa muleneñi, mi bakambamela kwa ndu ya Jehova. 21  Batisa lipoho ze 7, lingu zabaana ze 7, lingunyana zabaana ze 7, ni lipuli zabaana ze 7 sina nubu ya sibi ya mubuso, ya sibaka sesikenile, ni ya Juda.+ Mi abulelela baprisita, bona baikulu ba Aruni, kuli balife fa aletare ya Jehova. 22  Kiha babulaya likomu,+ mi baprisita baanga mali azona ni kuasasa fa aletare;+ kutuha fo, babulaya lingu zabaana ni kusasa mali azona fa aletare, mi babulaya lingunyana zabaana ni kusasa mali azona fa aletare. 23  Kihona baanga lipuli zabaana za nubu ya sibi ni kulitisa fapilaa mulena ni puteho, mi babeya mazoho abona fa lipuli zeo. 24  Baprisita balibulaya mi ka mali azona baeza nubu ya sibi fa aletare, kuli baezeze Isilaele kaufela sebelezo ya kukwahela libi, kakuli mulena naabulezi kuli nubu ya kucisa ni nubu ya sibi liezezwe Isilaele kaufela. 25  Zeo halili cwalo, abeya Malivi kwa ndu ya Jehova inze basweli likambeliso, zelizwa za mihala, ni liharepa,+ kulikana ni taelo ya Davida+ ni ya Gadi+ muboni wa lipono wa mulena ni ya mupolofita Natani,+ kakuli Jehova naalaezi cwalo ka bapolofita bahae. 26  Mi Malivi nebayemi inze basweli zelizwa za Davida, mi baprisita nebasweli litolombita.+ 27  Cwale Ezekiasi alaela kuli sitabelo sa kucisa siezwe fa aletare.+ Nubu ya kucisa hane ikalile kufiwa, pina ya Jehova yakalisa kuopelwa, mi kwalizwa ni litolombita, ka kulatelela mulumo wa liopeliso za Mulena Davida wa Isilaele. 28  Mi puteho kamukana yakubama, pina hane inze iopelwa ni litolombita hane linze lilizwa—kwaezwa cwalo kufitela nubu ya kucisa iyonga. 29  Basafeza feela kufa nubu yeo, mulena ni batu kaufela bane bali ni yena bakubama ni kuwiseza lipata zabona fafasi. 30  Cwale Mulena Ezekiasi ni manduna babulelela Malivi kuli balumbeke Jehova ka lipina za Davida+ ni za Asafi+ muboni wa lipono. Ka mukwa ocwalo, baopela milumbeko ka tabo yetuna, mi bakubama ni kuwiseza lipata zabona fafasi. 31  Ezekiasi kihaa li: “Cwale hase mukenisizwe* kuli musebeleze Jehova, amutahe kwa ndu ya Jehova mi mutise matabelo ni linubu za buitumelo.” Ka mukwa ocwalo, puteho yakala kutisa matabelo ni linubu za buitumelo, mi mutu kaufela yanaaitatela ka pilu yahae atisa linubu za kucisa.+ 32  Linubu kaufela za kucisa zenetisizwe ki puteho neli likomu ze 70, lingu zabaana ze 100, ni lingunyana zabaana ze 200—zeo kaufela neli za kuezeza Jehova linubu za kucisa+ 33  mi zenefilwe sina linubu zekenile neli likomu ze 600 ni lingu ze 3,000. 34  Kono nekusina baprisita babalikani bane bakabuwa linubu kaufela za kucisa, mi kabakaleo banabahabo bona, bona Malivi, babatusa+ kufitela musebezi ufela ni kufitela baprisita baikenisa,+ kakuli Malivi nebaisa hahulu pilu* kwa kuikenisa kufita baprisita. 35  Hape nekunani linubu za kucisa zeñata,+ hamohocwalo ni mafula a matabelo a kuikabela+ ni linubu za zenwiwa za kufa hamoho ni linubu za kucisa.+ Mi sebelezo ya kwa ndu ya Jehova yalukiswa cwalo. 36  Ka mukwa ocwalo, Ezekiasi ni sicaba kaufela bataba hahulu kabakala lika zeo Mulimu wa niti naaezelize sicaba,+ kakuli zeo kaufela neliezahezi ka sipundumukela.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kubasheununa.”
Kamba “ya kupumula.”
Fo kikuli, linkwa za poniso.
Linzwi ka linzwi, “Cwale mutalize lizoho lamina.”
Linzwi ka linzwi, “nebanani lipilu zenani niti.”