Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Makolonika 26:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Oziasi, mulena wa Juda (1-5)

  • Zanaapetile Oziasi mwa lindwa (6-15)

  • Oziasi wa muikuhumusi unatwa ka mbingwa (16-21)

  • Lifu la Oziasi (22, 23)

26  Cwale batu kaufela ba Juda baanga Oziasi,+ yanaanani lilimo ze 16, bamuyolisa fa bulena fa situlo sa Amazia+ ndatahe.  Ayaha sinca muleneñi wa Elati+ mi aukutiseza ku Juda, mulena* hasaabulukilwe sina bo kuku wahae.+  Oziasi+ naanani lilimo ze 16 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 52 inzaa li mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Jekolia wa kwa Jerusalema.+  Azwelapili kueza zelukile mwa meeto a Jehova, sina mwanaaezelize Amazia ndatahe.+  Mi azwelapili kubata Mulimu mwa mazazi a Zakaria, yena yanaa mulutile kusaba Mulimu wa niti. Mwahalaa nako yanaabata Jehova, Mulimu wa niti amufuyola.+  Aya kuyo lwanisa Mafilisita+ mi apunya limota la Gati,+ ni limota la Jabine,+ ni limota la Ashidodi.+ Kihona ayaha mileneñi mwa naha ya Ashidodi ni mwa naha ya Mafilisita.  Mulimu wa niti azwelapili kumutusa kutula Mafilisita, Maarabia+ bane bapila mwa Guribaale, ni Mameunimi.  Maamoni+ bakala kufa Oziasi ñamba. Mi libubo lahae layo fita ni kwa Egepita, kakuli naabile ni maata amatuna hahulu.  Hape Oziasi ayaha litawala+ mwa Jerusalema bukaufi ni Munyako wa Mwa Kona,+ Munyako wa Musindi,+ ni Matiyelo A Limota, mi alitiisa. 10  Kutuha fo, ayaha litawala+ mwa lihalaupa mi ayepa* masima amañata (kakuli naanani limunanu zeñata hahulu); aeza cwalo ni mwa Shefela ni mwa libala.* Naanani balimi ni batu bane babeleka mwa masimu a likota za veine mwa malundu ni mwa Karmele, kakuli naalata njimo. 11  Hape Oziasi aba ni mpi ya masole babaitukiselize ndwa. Nebayanga kwa ndwa inze baonga-ongilwe ka litopa. Nebabalilwe ni kuñolwa+ ki muñoli Jeiele+ ni likwambuyu Maaseya, bane bazamaiswa ki Hanania, yomuñwi wa manduna ba mulena. 12  Palo mukatumbi ya litoho za mabasi a bahandataa bona zenezamaisa lindwalume zemaata zeo neieza 2,600. 13  Mwatasaa zona, nekunani masole babalwezi lilwaniso ba 307,500, ili baana babaitukiselize ndwa, mi nebali mpi yemaata yenetusa mulena kulwanisa sila.+ 14  Oziasi afa mpi kaufela litebe, malumo,+ likuwani za busole, liapalo za sipi,+ buta, ni macwe a mwa tufwililo.+ 15  Mi mwa Jerusalema aeza mwateñi mishini ya ndwa yenetatekilwe ki licaziba; mi baitoma fa litawala+ ni mwa makona a mamota, mi neikona kukunupa masho ni macwe amatuna. Kabakaleo, libubo lahae lahasanela kai ni kai, kakuli Mulimu naamutusize hahulu mi aba ni maata. 16  Kono hasaabile ni maata, aikuhumusa mwa pilu yahae mi kabakaleo aitahiseza kozi, mi ka kusasepahala ku Jehova Mulimu wahae, akena mwa tempele ya Jehova kuli acise insense fa aletare ya insense.+ 17  Kapili-pili muprisita Azaria ni baprisita ba Jehova babañwi bababundume ba 80 bakena mwahali kumulatelela. 18  Bahanyeza Mulena Oziasi mi bali ku yena: “Oziasi, hauna swanelo ya kuciseza Jehova insense!+ Ki baprisita feela babaswanela kucisa insense, kakuli ki baikulu ba Aruni,+ mi ki bona babakenisizwe. Hakuzwe mwa sibaka sesikenile, kakuli hausika sepahala mi Jehova Mulimu haana kukufa kanya kabakala taba ye.” 19  Kono Oziasi, yanaasweli pizana kuli acise insense, ahalifa hahulu;+ mi hanaahalifela baprisita cwalo, akenwa ki mbingwa+ fa pata, ali fapilaa baprisita mwa ndu ya Jehova bukaufi ni aletare ya insense. 20  Azaria muprisita yomuhulu ni baprisita kaufela haba mutalima, babona kuli unatilwe mbingwa fa pata! Kiha bamuzwiseza kwande kapili-pili, mi ni yena aakufela kwande, kakuli Jehova naamunatile. 21  Mulena Oziasi aba wa mbingwa kufitela lifu lahae, mi azwelapili kupila mwa ndu ya kwatuko ka kuba mutu wa mbingwa,+ kakuli naasika lumelezwa kukena mwa ndu ya Jehova hape. Jotami mwanaa hae ki yena yanaazamaisa ndu ya mulena, inzaa atulela batu ba naha.+ 22  Mi litaba zeñwi za Oziasi, za makalelo ni za mafelelezo, liñozwi ki mupolofita Isaya+ mwanaa Amozi. 23  Oziasi kihaa shwa, abulukiwa sina bo kuku wahae, mi bamupumbeka kone bapumbekezwi bo kuku wahae, kono ili mwa simu ya mabita a malena, kakuli nebaize: “Ki wa mbingwa.” Mi Jotami mwanaa hae+ amuyola fa bulena.

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, Amazia, yena ndatahe.
Kamba “acakula,” mwendi mwa licwe.
Kamba “naha yelumbile, yepatami.”