Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 18:1-34

LITABA ZE MWAHALI

  • Tumelelano ya Josafati ni Akabe (1-11)

  • Mikaya upolofita za kutulwa kwa sicaba (12-27)

  • Akabe wabulaiwa kwa Ramoti-giliadi (28-34)

18  Josafati naaatezwi ki sifumu mi naanani kanya yetuna,+ kono anyalelana ni Akabe.+  Hamulaho wa lilimo, kihaa ya ku Akabe mwa Samaria,+ mi Akabe aezeza Josafati ni batu bahae sitabelo sa lingu ni likomu zeñata. Mi amususueza* kuli aye ni yena kuyo lwanisa Ramoti-giliadi.+  Cwale Mulena Akabe wa Isilaele ali ku Mulena Josafati wa Juda: “Kana ukaya ni na kwa Ramoti-giliadi?” Amualaba kuli: “Na ni wena lu batu balibañwi, mi sicaba saka ni sicaba sahao ki sicaba silisiñwi, mi nika kutusa mwa ndwa.”  Kono Josafati ali ku mulena wa Isilaele: “Pili ubuze Jehova ka za taba ye.”+  Mulena wa Isilaele kihaa kopanya bapolofita hamoho, ili baana ba 400, mi ali ku bona: “Kana lwaswanela kuya kuyo lwanisa Ramoti-giliadi, kamba lusike lwaya?” Bona bali: “Kambama, mi Mulimu wa niti ukafa muleneñi wo mwa lizoho la mulena.”  Josafati kihaa li: “Kikuli hakuna mupolofita wa Jehova mo?+ Halu mubize ni yena, alubuzeze ku Mulimu.”+  Mulena wa Isilaele aalaba Josafati kuli: “Kusanani muuna yomuñwi+ yakona kulubuzeza ku Jehova; kono nimutoile, kakuli haanipolofitelangi lika zende, kamita unipolofitelanga zemaswe.+ Ki Mikaya mwanaa Imila.” Kono Josafati ali: “Mulena asike abulela cwalo.”  Mulena wa Isilaele kihaa biza nduna wa kwa lapa lahae mi ali: “Lutiseze Mikaya mwanaa Imila kapili.”+  Cwale mulena wa Isilaele ni Josafati mulena wa Juda nebainzi, yomuñwi ni yomuñwi, mwa lubona lwahae, baapezi liapalo zabona za bulena; nebainzi kwa mapulelo kwa munyako wa Samaria, mi bapolofita kaufela nebapolofita fapilaa bona. 10  Mi Zedekia mwanaa Kenaana aikezeza manaka a sipi mi ali: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Ka manaka a, ukapumba* Masiria kufitela ubayundisa.’” 11  Bapolofita babañwi kaufela ni bona nebapolofita ka nzila yeswana, bali: “Kambamela kwa muleneñi wa Ramoti-giliadi mi ukayo utula;+ Jehova uka ufa mwa lizoho la mulena.” 12  Cwale numwana yanaaile kuyo biza Mikaya ayo li ku yena: “Bona! Manzwi a bapolofita alumelelana; babulelezi mulena zende. Shangwe, ni wena manzwi ahao abe sina manzwi abona,+ mi uyo bulela litaba zende.”+ 13  Kono Mikaya ali: “Ka Jehova yapila, saka nibulelela Mulimu waka ki sona senika bulela.”+ 14  Mikaya kihaa taha ku mulena, mi mulena amubuza kuli: “Mikaya, kana lwaswanela kuya kuyo lwanisa Ramoti-giliadi, kamba lusike lwaya?” Honafo aalaba kuli: “Amukambame mi mukayo utula; bakafiwa mwa lizoho lamina.” 15  Mulena ali ku yena: “Nika kukonkisa hakai kuli unibulelelange feela niti ka libizo la Jehova?” 16  Amualaba kuli: “Nibona Maisilaele kaufela inze bahasanezi fa malundu, sina lingu zesina mulisana.+ Jehova uize: ‘Batu ba, habana mulena. Mutu ni mutu akutele kwa ndu yahae ka kozo.’” 17  Mulena wa Isilaele kihaa li ku Josafati: “Kana nenisika kubulelela kuli: ‘Haana kunipolofitela lika zende, konji zemaswe feela’?”+ 18  Mi Mikaya ali: “Kabakaleo, utwa linzwi labulela Jehova: Neniboni Jehova ainzi mwa lubona lwahae+ ni mpi kaufela ya mahalimu+ inze iyemi ku la bulyo lahae ni ku la nzohoto lahae.+ 19  Cwale Jehova ali: ‘Ki mañi yakapuma Mulena Akabe wa Isilaele, kuli akambamele kwa Ramoti-giliadi, ayo bulaelwa kwateñi?’ Yo naabulela cwana, mi yomuñwi naabulela cwana. 20  Cwale moya omuñwi*+ wasutelela mi wato yema fapilaa Jehova, wali: ‘Nika mupuma.’ Jehova aubuza, ali: ‘Ukaeza cwalo ka mukwa ufi?’ 21  Waalaba, wali: ‘Nikaya niyo beya moya wa buhata mwa milomo ya bapolofita bahae kaufela.’ Cwale Mulimu ali: ‘Uka mupuma, mi mane ukayo kondisa. Zamaya uyo eza cwalo.’ 22  Mi cwale Jehova ubeile moya wa buhata mwa milomo ya bapolofita bahao ba,+ kono Jehova ukuatulezi ziyezi.” 23  Cwale Zedekia+ mwanaa Kenaana asutelela mi abakula Mikaya+ fa lilama,+ ali: “Moya wa Jehova unisiile ka nzila ifi kuli ubulele ni wena?”+ 24  Mikaya aalaba, ali: “Bona! Ukabona nzila yeo, zazi leuka kena mwa muzuzu wa mwahali hahulu kuyo ipata.” 25  Mulena wa Isilaele kihaa li: “Muunge Mikaya, mumuise ku Amone nduna wa muleneñi ni ku Joasi mwanaa mulena. 26  Mubabulelele muli: ‘Mulena sabulela ki se, uli: “Mubeye mutu yo mwa tolongo+ mi mumufepe ka sinkwanyana ni mezi amanyinyani kufitela nikuta ka kozo.”’” 27  Kono Mikaya ali: “Hauka kuta ka kozo, fohe Jehova hasika bulela ni na.”+ Mi aekeza, ali: “Mina batu kaufela, mulemuhe taba ye.” 28  Cwale mulena wa Isilaele ni Josafati mulena wa Juda bakambamela kwa Ramoti-giliadi.+ 29  Mulena wa Isilaele kihaa li ku Josafati: “Nikaikeza inge mutu usili mi nikakena mwa ndwa, kono wena uapale liapalo zahao za bulena.” Mulena wa Isilaele aikeza inge mutu usili, mi bakena mwa ndwa. 30  Cwale mulena wa Siria naalaezi bazamaisi ba limpi za likoloi zahae kuli: “Musike mwalwanisa mutu ufi kamba ufi, ibe yomunyinyani kamba yomutuna, haisi feela mulena wa Isilaele.” 31  Bazamaisi ba limpi za likoloi hababona Josafati, honafo baipulelisa mwa lipilu, bali: “Ki yo mulena wa Isilaele.” Kiha bamuliba kuli bamulwanise; mi Josafati akala kuhuwa kuli atusiwe,+ mi Jehova amutusa, mi honafo Mulimu atahisa kuli bamusiye. 32  Bazamaisi ba limpi za likoloi hababona kuli nesi yena mulena wa Isilaele, honafo batuhela kumulatelela. 33  Kono muuna yomuñwi aikunupela feela lisho, mi ataba mulena wa Isilaele fa makopanelo a siapalo sahae sa ndwa sa tusipi. Mulena kihaa li ku muzamaisi wa koloi yahae: “Sikulula koloi, unizwise mwa ndwa,* kakuli niholofalizwe maswe.”+ 34  Ndwa yakolota lizazi leo kaufela, mi mulena wa Isilaele naanani kuyemiswa inzaa swalelezwi mwa koloi, atalimezi Masiria kufitela nako ya manzibwana; mi lizazi halilikela ashwa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “amukolwisa.”
Kamba “ukakasha.”
Kamba “lingeloi leliñwi.”
Linzwi ka linzwi, “mafulo.”