Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Makolonika 15:1-19

LITABA ZE MWAHALI

  • Licinceho zanaatahisize Asa (1-19)

15  Cwale moya wa Mulimu wataha ku Azaria mwanaa Odedi.  Kihaa ya kuyo kopana ni Asa mi ali ku yena: “Hamu niutwe, wena Asa ni mina Majuda kaufela ni ba lusika lwa Benjamine! Jehova ukaba ni mina ibile feela muzwelapili kuba ni yena;+ mi haiba mumubata, ukatahisa kuli mumufumane,+ kono haiba mumufulalela, uka mifulalela ni yena.+  Ka nako yetelele,* Maisilaele nebasina Mulimu wa niti, nebasina muprisita yanaa baluta, mi nebasina mulao.+  Kono hane baziyelehile mi bakutela ku Jehova Mulimu wa Isilaele ni kumubata, atahisa kuli bamufumane.+  Mwa linako zeo, nekusina mutu yanaakona kuzamaya asatahelwi ki kozi,* kakuli nekunani mifilifili yemiñata mwahalaa batu kaufela bane bayahile mwa linaha.  Sicaba nesilwaniswa ki sicaba sesiñwi mi muleneñi neulwaniswa ki muleneñi omuñwi, kakuli Mulimu naabafilikanya ka manyando a mifuta kaufela.+  Kono mina mutiye mi musike mwazwafa,*+ kakuli musebezi wamina uka mifumanisa mupuzo.”  Asa hautwa manzwi ao ni bupolofita bwa mupolofita Odedi, aba ni bundume mi azwisa milimu ya maswaniso yenyenyisa mwa naha kaufela ya Juda+ ni ya Benjamine ni mwa mileneñi yanaahapile mwa naha ya malundu ya Efraimi, mi alukisa aletare ya Jehova yeneli fapilaa malibela a ndu ya Jehova.+  Mi akopanya Juda kaufela ni ba lusika lwa Benjamine ni bazwahule babayahile mwa naha bane bali ni bona ili bane bazwa kwa Efraimi ni Manase ni Simioni,+ kakuli nebatutezi ku yena ka buñata kuzwa kwa Isilaele hababona kuli Jehova Mulimu wahae naali ni yena. 10  Kiha bakopanela mwa Jerusalema ka kweli yabulaalu mwa silimo sabu 15 sa puso ya Asa. 11  Zazi leo, baanga likomu ze 700 ni lingu ze 7,000 kwa lika zene bahapile, zene batile ni zona, mi baezeza Jehova matabelo. 12  Kutuha fo, baeza tumelelano ya kubata Jehova Mulimu wa bo kuku wabona ka lipilu zabona kaufela ni ka moyo* wabona kaufela.+ 13  Mutu kaufela yanaasa bati Jehova Mulimu wa Isilaele naabulaiwa, ibe mwanana kamba yomuhulu, muuna kamba musali.+ 14  Kabakaleo, baeza buitamo fapilaa Jehova ka linzwi lelituna, bahuweleza ka tabo, inze baliza litolombita ni manaka. 15  Mi Majuda kaufela banyakalala kabakala buitamo bo, kakuli nebaezize buitamo bo ka lipilu zabona kaufela mi bamubata ka kulata, mi atahisa kuli bamufumane,+ mi Jehova azwelapili kubafa pumulo mwa maneku kaufela.+ 16  Mane Mulena Asa atulula Maaka+ kuku wahae fa situlo sahae sina mahe mulena,* kakuli naaezize mulimu wa siswaniso onyenyisa wa kulapelela fa kota ya kulapela.*+ Asa alema mulimu wa siswaniso onyenyisa wa kuku wahae, mi autubaka ni kuuciseza mwa Musindi wa Kidroni.+ 17  Kono libaka zelumbile nelisika zwisiwa+ mwa Isilaele.+ Nihakulicwalo, mwa bupilo* bwahae kaufela, Asa asepahala ka pilu yahae kaufela.*+ 18  Mi atisa lika zanaakenisize ni zanaakenisize ndatahe, alikenya mwa ndu ya Mulimu wa niti—ili silivera, gauda, ni lisebeliso za mifuta-futa.+ 19  Nekusika ba ni ndwa kuisa silimo sabu 35 sa puso ya Asa.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Mi mazazi amañata.”
Linzwi ka linzwi, “nekusina kozo ku mutu yanaazwa kamba yanaakena.”
Linzwi ka linzwi, “musike mwalepeleza mazoho amina.”
Kamba “sina mufumahali.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi.”
Kamba “ka pilu yeineezi ka kutala.”