Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Samuele 19:1-24

LITABA ZE MWAHALI

  • Saule uzwelapili kutoya Davida (1-13)

  • Davida ubaleha ku Saule (14-24)

19  Hasamulaho, Saule abulelela mwanaa hae Jonatani ni batanga bahae kaufela kuli naalela kubulaya Davida.+  Bakeñisa kuli Jonatani mwanaa Saule naalata hahulu Davida,+ ali ku Davida: “Saule, yena ndate, ubata kukubulaya. Utokomele kamuso kakusasana, mi uye kwa mukunda, uyo ipata kwateñi.  Nikayo yema kwatuko ni ndate mwa simu mouka yo ipata. Nikaambola ni ndate ka zahao, mi haiba nilemuha sesiñwi, nika kuzibisa.”+  Jonatani kihaa bulela lika zende ka za Davida+ ku Saule ndatahe. Ali ku yena: “Mulena asike afoseza Davida mutangaa hae, kakuli haasika kufoseza, mi zakuezelize likutusize.  Naabeile bupilo bwahae mwa lubeta ka kubulaya Mufilisita,+ mi Jehova atahisa kuli Isilaele kaufela abe ni tulo* yetuna. Neuiponezi taba yeo, mi neutabile hahulu. Cwale kiñi zeuka foseza mali asina mulatu ka kubulaya Davida kusina libaka?”+  Saule autwa manzwi a Jonatani, mi Saule akonka, ali: “Ka Jehova yapila, haana kubulaiwa.”  Hasamulaho, Jonatani abiza Davida mi amubulelela litaba zeo kaufela. Jonatani kihaa tisa Davida ku Saule, mi azwelapili kumusebeleza sina sapili.+  Hamulaho wa nako, ndwa yazuha hape, mi Davida aya kuyo lwanisa Mafilisita mi abulaya babañata ku bona, mi babaleha fapilaa hae.  Mi moya omaswe ozwa ku Jehova wataha fahalimwaa Saule+ hanaainzi mwa ndu yahae asweli lilumo mwa lizoho, Davida inzaa liza lipina ka harepa.+ 10  Saule alika kubulaela Davida kwa limota ka lilumo, kono Davida alipima, mi lilumo layo taba mwa limota. Davida abaleha, añweha bona busihu bo. 11  Hasamulaho, Saule aluma linumwana kwa ndu ya Davida kuli bayo ilibelela ni kuli babulaye Davida kakusasana,+ kono Mikali musalaa Davida ali ku yena: “Haiba usabalehi bona busihu bo, kamuso ukabe ubulailwe.” 12  Kapili-pili Mikali ashetumukiseza Davida mwa lihaulo kuli amate, abalehe. 13  Mikali aanga siswaniso sa terafimi* ni kusibeya fa mumbeta, mi abeya boya bwa puli kwa masamelo a toho ya Davida, mi asiapesa ka siapalo. 14  Cwale Saule aluma linumwana kuyo swala Davida, kono Mikali ali ku bona: “Wakula.” 15  Saule kihaa luma linumwana kuyo bona Davida mi ali ku bona: “Munitiseze yena ali fa mumbeta wahae kuli ato bulaiwa.”+ 16  Linumwana bao habakena mwa ndu, bafumana siswaniso sa terafimi* fa mumbeta ni boya bwa puli kwa masamelo a toho ya Davida. 17  Saule ali ku Mikali: “Kiñi hau nipumile cwana ni kutuhelela sila saka+ kubaleha?” Mikali aalaba Saule, ali: “Naaize ku na: ‘Nituhele niye, hakusicwalo nika kubulaya!’” 18  Davida amata cwalo, abaleha, mi ataha ku Samuele kwa Rama.+ Amubulelela lika kaufela zanaa muezize Saule. Mi yena ni Samuele bayo ina mwa Nayoti.+ 19  Hamulaho wa nako, Saule abihelwa kuli: “Bona! Davida u mwa Nayoti mwa Rama.” 20  Honafo Saule aluma linumwana kuyo swala Davida. Hababona bapolofita ba basupali inze bapolofita, ni Samuele ayemi inze abazamaisa, moya wa Mulimu wataha fahalimwaa linumwana za Saule, mi ni bona bakala kueza inge bapolofita. 21  Habazibisa Saule taba yeo, kapili-pili aluma linumwana zeñwi, mi ni bona bakala kueza inge bapolofita. Ka mukwa ocwalo, Saule hape aluma kwateñi linumwana zeñwi, ili sitopa sabulaalu, mi ni bona bakala kueza inge bapolofita. 22  Kwa mafelelezo, ni yena aya kwa Rama. Hato fita fa lisima lelituna leli mwa Seku, abuza, ali: “Samuele ni Davida bakai?” Bamualaba, bali: “Ba mwa Nayoti+ mwa Rama.” 23  Saule hazwa fo, kuliba kwa Nayoti mwa Rama, moya wa Mulimu wataha fahalimwaa hae ni yena, mi mwa nzila akala kueza inge mupolofita kufitela apunya mwa Nayoti mwa Rama. 24  Ni yena atubula liapalo zahae, mi aeza inge mupolofita fapilaa Samuele sina babañwi, mi alobala hona fo inze ali mapunu* musihali kaufela ni busihu kaufela lizazi leo. Ki lona libaka hakubulelwanga kuli: “Kana Saule ni yena ki yomuñwi wa bapolofita?”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “puluso.”
Kamba “mulimu wa lubasi; mulimu wa siswaniso.”
Kamba “mulimu wa lubasi; mulimu wa siswaniso.”
Kamba “inze aapezi sika sesibelela.”