Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Samuele 11:1-15

LITABA ZE MWAHALI

  • Saule utula Maamoni (1-11)

  • Bulena bwa Saule bwatiiswa (12-15)

11  Cwale Nahashi wa Muamoni+ ataha kuto lwanisa muleneñi wa Jabeshi+ mwa Giliadi. Baana kaufela ba mwa Jabeshi bali ku Nahashi: “Hakueze tumelelano ni luna, mi luka kusebeleza.”  Nahashi wa Muamoni ali ku bona: “Nikaeza feela tumelelano ni mina haiba meeto amina a bulyo apunyakiwa. Nikaeza cwalo kuli Maisilaele kaufela bashubuke.”  Baana-bahulu ba mwa Jabeshi bamualaba, bali: “Haku lufe mazazi a 7 kuli lukone kuluma linumwana mwa naha kaufela ya Isilaele. Mi haiba kusafumanehi yaka lulamulela, lukakoza ku wena.”  Hasamulaho, linumwana zataha mwa Gibea+ mwanaapila Saule mi zafitisa manzwi ao kwa sicaba, mi sicaba kaufela sakalumuka kulila.  Kono Saule naazwa mwa naheñi inzaa zamaya likomu mwamulaho, mi ali: “Kuezaheziñi kwa sicaba? Batu balilañi?” Kiha bamutaluseza manzwi ebabulezi baana ba kwa Jabeshi.  Moya wa Mulimu wafa Saule maata+ hautwa manzwi ao, mi ahalifa hahulu.  Ka mukwa ocwalo, aanga lipoho zepeli mi alipumaka libindi-bindi, mi aluma linumwana kuli baise libindi-bindi zeo mwa naha kaufela ya Isilaele, mi bayo li: “Mutu kaufela yasalateleli Saule ni Samuele, likomu zahae likapumakiwa cwana!” Mi batu kaufela basaba Jehova, mi bakamuha kaufelaa bona ka mulelo ulimuñwi.*  Saule kihaa babala habali mwa Bezeki, mi afumana kuli neli Maisilaele ba 300,000 ni baana ba Juda ba 30,000.  Cwale babulelela linumwana zenetile, bali: “Muyo bulelela baana ba mwa Jabeshi mwa Giliadi, muli: ‘Kamuso lizazi halika cisa, mukapiliswa.’” Linumwana kiha liya, zayo zibisa baana ba mwa Jabeshi, mi bataba hahulu. 10  Cwale baana ba mwa Jabeshi bali ku Nahashi: “Kamuso lukakoza ku mina, mi muka lueza momulatela kaufela.”+ 11  Habusa, Saule aalula sicaba mwa litopa zetaalu, mi bakena mwa mafulo, bayo fita fahalaa ona ka nako ya mutonelo wa kakusasana* mi babulaya Maamoni+ kufitela lizazi licisa. Bane babandukile bahasana, mi nekusina nihaiba bababeli bane basiyezi hamoho. 12  Sicaba kiha sili ku Samuele: “Ki bo mañi bane baize: ‘Kana Saule ukaba mulenaa luna?’+ Hamutise baana bao, lubabulaye.” 13  Kono Saule ali: “Hakuna mutu yakabulaiwa kacenu,+ kakuli kacenu Jehova ulamulezi Isilaele.” 14  Hasamulaho, Samuele abulelela sicaba, ali: “Hamutahe, luye kwa Giligali,+ luyo tiisa bulena.”+ 15  Batu kaufela kiha baya kwa Giligali, mi habali mwa Giligali, babeya Saule fa bulena fapilaa Jehova. Kihona bafa Jehova matabelo a kuikabela,+ mi Saule ni baana kaufela ba Isilaele bawabelwa hahulu.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “inge mutu alimuñwi.”
Fo kikuli, ibato ba ka 2 ya busihu kuisa ka 6 ya kakusasana.