Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Pitrosi 3:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Basali babanyezwi ni baana babanyezi (1-7)

  • Muutwelane butuku; mubate kozo (8-12)

  • Kunyanda kabakala kuluka (13-22)

    • Muitukiseze kuikalabela za sepo yamina (15)

    • Kolobezo ni lizwalo lelinde (21)

3  Ka mukwa oswana, mina basali, muipeye kwatasaa baana bamina,+ ilikuli haiba babañwi ku bona habamameli linzwi, bakolwiswe kusina linzwi lelibulelwa kabakala muzamao wa basali babona,+  bakeñisa kuba lipaki zeiponezi muzamao wamina okenile+ hamohocwalo ni likute lelituna.  Kukaba kwamina kusike kwaba kwa kwande—kwa kuota milili ni kuapala likabisa za gauda+ kamba liapalo zende—  kono kube kwa mutu wa mwahali, wa mwa pilu, ka kukabiswa kokusa koni kubola kwa moya wa muombela ni obunolo,+ ili wa butokwa hahulu mwa meeto a Mulimu.  Kakuli ki mone baikabisezanga basali babakenile baikale, bane basepile Mulimu, banze baipeya kwatasaa baana babona,  sina Sara hanaautwa Abrahama, ka kumubiza kuli mulena.+ Mi mina mufetuhile bana bahae, ibile feela muzwelapili kueza hande musasabi sesiñwi.+  Ni mina baana, muzwelepili kupilisana ni bona ka kutwisiso.* Mubafe likute+ sina lipiza zefokola, sina basali, kakuli mukaca hamoho ni bona saanda+ sa sishemo sa bupilo, ilikuli litapelo zamina lisike zapaleliswa ki sesiñwi.  Ka kufeza nili, kaufelaa mina mube ni maikuto alimañwi,*+ muutwelane butuku, mulatane ka kuba mizwale, mube ni mukekecima,+ ni buikokobezo.+  Musike mwakutisa bumaswe ka bumaswe+ kamba litapa ka litapa.+ Kono mufuyole baba mieza cwalo,+ bakeñisa kuli nemubizelizwe bupilo bo, kuli mukone kuamuhela mbuyoti. 10  Kakuli “mutu kaufela yaiketela kulata bupilo ni kubona mazazi amande ulukela kutibela lulimi lwahae kwa bumaswe+ ni mulomo wahae kwa kubulela bupumi. 11  Atuhele kueza zemaswe+ mi aeze zende;+ abate kozo mi aitundamene.+ 12  Kakuli meeto a Jehova* atalimezi babalukile, mi mazebe ahae ateeleza kwa likupo zabona,+ kono pata ya Jehova* ilwanisa babaeza lika zemaswe.”+ 13  Kaniti, ki mañi yaka mieza maswe haiba mutukufalelwa kueza zende?+ 14  Kono niha munyanda kabakala kuluka, munani tabo.+ Niteñi, musike mwasaba zebasaba,* mi musike mwafilikana.+ 15  Kono mukenise Kreste sina Mulena mwa lipilu zamina, kamita inze muitukiselize kuikalabela ku mutu kaufela yamibuza za sepo yeliteñi ku mina, kono mueze cwalo ka bunolo+ ni ka likute lelituna.+ 16  Mube ni lizwalo lelinde,+ kuli mwa litaba kaufela momubulelwa maswe, baba mibulela maswe bakone kuswaba+ kabakala muzamao wamina omunde ka kuba balateleli ba Kreste.+ 17  Kakuli ki hande hamunyanda kabakala kuli mueza zende,+ haiba tato ya Mulimu ilumeleza cwalo, kufita kunyanda kabakala kueza zemaswe.+ 18  Kakuli Kreste naashwile feela hañwi bakeñisa libi,+ yalukile naashwezi babasika luka,+ ilikuli amilibise ku Mulimu.+ Naabulailwe inze anani mubili wa nama,+ kono apiliswa inze anani mubili wa moya.+ 19  Mi hanaali mwa muinelo wo, naaile kuyo kutaza kwa mioya yeneli mwa tolongo,+ 20  yene isika utwa ka nako yeo Mulimu naalibelezi ka pilu-telele mwa mazazi a Nuwe,+ aleka hane isweli kuyahiwa,+ ili mo batu basikai, fo kikuli, mioyo* ye 8, nebapilisizwe kwa mezi.+ 21  Kolobezo, yeswaniseza taba yeo, ni yona yamipilisa cwale (isiñi ka kuzwisa masila a kwa mubili, kono ka kupo yeeziwa ku Mulimu kuli mube ni lizwalo lelinde),+ ka zuho ya Jesu Kreste. 22  Uinzi ku la bulyo la Mulimu,+ kakuli naaile kwa lihalimu, mi mangeloi ni bulena ni maata nelibeilwe mwatasaa hae.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kubaiseza pilu; kubautwisisa.”
Kamba “munahane ka kulumelelana.”
Kamba mwendi, “musike mwasaba mifumbo yabona.”
Kamba “batu.”