Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Pitrosi 2:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Mushukelwe linzwi (1-3)

  • Macwe apila ayahilwe kuba ndu ya kwa moya (4-10)

  • Kupila sina bazwahule mwa lifasi (11, 12)

  • Kuipeya kwatasi kokuswanela (13-25)

    • Kreste ki mutala waluna (21)

2  Cwale muzwise ku mina bumaswe kaufela,+ bupumi ni buipi ni muna ni lusebo kaufela.  Sina limbututu zesazo pepwa,+ mushukelwe mabisi aasika zwakwa* a linzwi, kuli ka ona mukone kuhula ni kupuluswa,+  ibile feela muiponezi kuli Mulena unani sishemo.  Hamunze mutaha ku yena, yena licwe lelipila lelihanilwe ki batu,+ kono ki leliketilwe mi ki la butokwa ku Mulimu,+  mina luli, sina macwe apila, musweli mwayahiwa kuli mube ndu ya kwa moya+ kuli mufetuhe buprisita bobukenile, ilikuli mufe matabelo a kwa moya+ aamuhelwa ku Mulimu ka Jesu Kreste.+  Kakuli mwa Liñolo kuizwe: “Hamubone! Nibeya mwa Sione licwe leliketilwe, licwe la mutomo la mwa kona, la butokwa, mi hakuna yabonisa tumelo ku lona yakaswaba nikamuta.”+  Hakulicwalo, ki ku mina kwali wa butokwa, kakuli mu balumeli; kono ku babasa lumeli, “licwe lebahanile bayahi+ lifetuhile licwe la butokwa la mwa kona,”*+  ni “licwe lelisitatalisa ni licwe leliwisa.”+ Basitatala kabakala kuli habautwi linzwi. Mi ki sona sebaketezwi ni bona.  Kono mina mu “lusika loluketilwe, mu buprisita bwa silena, mu sicaba sesikenile,+ mu buswa bwahae bobuipitezi,+ kuli mushaele litaba zende kai ni kai”+ za yanaa mibizize kuzwa mwa lififi ni kukena mwa liseli lahae lelinde.+ 10  Kakuli sapili nemusi sicaba, kono cwale mu sicaba sa Mulimu;+ pili nemusika boniswa sishemo, kono cwale mushemubilwe.+ 11  Balatiwa, namieleza ka kuba bazwahule ni baenyi mwa lifasi+ kuli muzwelepili kuikambusa kwa litakazo za nama,+ zemilwanisa.+ 12  Muzwelepili kuba ni muzamao omunde mwahalaa macaba,+ kuli haba mitameleza kuba lifosi, babe lipaki zeiponezi misebezi yamina yeminde,+ mi kabakaleo, bakanyise Mulimu mwa lizazi la kutatuba kwahae. 13  Kabakala Mulena, muutwe babazamaisa kaufela,+ ibe mulena+ kakuli wamifita 14  kamba babusisi kakuli balumilwe ki yena kuli bafe koto lifosi ni kulumba babaeza hande.+ 15  Kakuli tato ya Mulimu kikuli ka kueza hande, mukone kukuzisa batu babasina kutwisiso bababulela litaba za butoto.+ 16  Mube sina sicaba sesilukuluhile,+ musaitusisi tukuluho yamina sina kubo* ya kukwahela bufosi ka yona,+ kono mube sina batanga ba Mulimu.+ 17  Mukuteke batu ba mufuta kaufela,+ mulate kopano ya mizwale bamina kaufela,+ musabe Mulimu,+ mukuteke mulena.+ 18  Haike batanga baipeye kwatasaa malenaa bona ka kubonisa likute leli baswanela,+ isiñi feela kwa malena babande ni babautwisisa, kono ni ku babataata. 19  Kakuli ki nto yende mutu haiba aitiisa mwa manyando* mi anyandiswa asina mulatu kabakala lizwalo lahae ku Mulimu.+ 20  Kakuli ki bunde bufi bomufumana ka kuitiisa hamunyandisezwa zemufosize?+ Kono haiba muitiisa hamunyandiswa kabakala kueza zende, yeo ki nto yende ku Mulimu.+ 21  Mane bo ki bona bupilo bone mubizelizwe ku bona, kakuli nihaiba Kreste naanyandile bakeñisa mina,+ amisiyela mutala kuli muhate ka busepahali mwanaahatile.+ 22  Naasika eza sibi,+ mi bupumi nebusika fumanwa mwa mulomo wahae.+ 23  Hanaatapaulwa,+ naasika tapaula ni yena.+ Hanaanyandiswa,+ naasika fumbela, kono aipeya ku yaatula+ ka kuluka. 24  Naalwezi libi zaluna+ mwa mubili wahae fa kota,+ ilikuli lukone kulukululwa kwa libi mi lupilele kueza zelukile. Mi “ka mañiba ahae nemufolisizwe.”+ 25  Kakuli nemuswana sina lingu zelatehile,+ kono cwale mukutezi ku mulisana+ ni muokameli wa bupilo bwamina.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “aakenile.”
Linzwi ka linzwi, “toho ya mwa kona.”
Kamba “libaka la kuikemela ka lona.”
Kamba “maswabi; butuku.”