Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Liñolo Lapili la Pitrosi 1:1-25

  • Litumeliso (1, 2)

  • Kupepwa sinca ni kuba ni sepo yepila (3-12)

  • Mube babakenile ka kuba bana babautwa (13-25)

1  Na Pitrosi, muapositola+ wa Jesu Kreste, niñolela baenyi mwa lifasi babahasani mwa Ponto, Galatia, Kapadosia,+ Asia, ni Bitinia, niñolela babaketilwe  ka kuya ka zibo ya za kwapili ya Mulimu yena Ndate,+ ka kukeniswa ki moya,+ kuli baipeye kuutwa ni kusasiwa mali a Jesu Kreste,+ nili: Haike muatelwe ki sishemo sa Mulimu ni kozo.  Kulumbekwe Mulimu yena Ndatahe Mulenaa luna Jesu Kreste, kakuli ka sishemo sahae sesituna utahisize kuli lupepwe sinca+ kuli lube ni sepo yepila+ ka zuho ya Jesu Kreste kwa bafu,+  kuli luyole saanda sesisa boli, sesisa nyazahali, ni sesisa undi.+ Saanda seo sibulukezwi mina mwa mahalimu,+  mina babasilelelizwe ki maata a Mulimu kabakala tumelo kuli mufumane puluso yelibelezwi kupatululwa mwa nako ya mafelelezo.  Ka lona libaka leo, mutabile hahulu, nihaike kuli mwendi nemuziyelizwe ki litiko za mifuta-futa ka nakonyana,+  kuli tumelo yamina yelikilwe,+ ya butokwa hahulu kufita gauda yekona kusinyeha niha ilikilwe ka mulilo, imifumanise tumbo ni kanya ni likute ka nako ya kubonahala kwa Jesu Kreste.+  Niha musika mubona, mwamulata. Nihaike kuli hamu muboni ka nako yacwale, mubonisa tumelo ku yena mi mutabile hahulu ka tabo yesakonwi kutaluswa ni yetezi kanya,  kakuli mwaziba kuli mukafumana mupuzo wa tumelo yamina, kona kupiliswa kwamina.+ 10  Bapolofita bane bapolofitile za sishemo sa Mulimu sene mukafiwa nebabuzisisize ni kubatisisa ka za kupiliswa ko.+ 11  Nebazwezipili kubatisisa kuli bazibe nako luli kamba nako ya silimo ili fo moya one uli ku bona neuka babulelela za Kreste,+ hane upakela cimo za manyando a Kreste+ ni kanya yeneka latelela. 12  Nebapatululezwi kuli nebasa isebelezi, kono nebasebeleza mina, ka za lika zemuzibisizwe cwale ki bane bashaezi ku mina taba yende ka moya okenile one ulumilwe kuzwa kwa lihalimu.+ Mangeloi alakaza hahulu kuutwisisa zona lika ze. 13  Hakulicwalo muitukiseze mwa minahano yamina kueza musebezi;+ mube ni kutwisiso;+ musepe sishemo sa Mulimu semuka boniswa ka nako ya kubonahala kwa Jesu Kreste. 14  Ka kuba bana babautwa, mutuhele kueza lika ka kuya ka* litakazo zene munani zona hane musina zibo, 15  kono ka kuswana ni Yakenile yamibizize, mube babakenile mwa muzamao wamina kaufela,+ 16  kakuli kuñozwi kuli: “Mulukela kuba babakenile, kakuli na ni yakenile.”+ 17  Mi haiba mukupa Ndate yaatula ka kusaketulula+ kulikana ni musebezi wa yomuñwi ni yomuñwi, muzamaye ka sabo+ mwahalaa nako yemuli baenyi mwa lifasi. 18  Kakuli mwaziba kuli nesi ka lika zebola, ka silivera kamba gauda, hane mulukuluzwi*+ kwa bupilo bobusina tuso bone bamisiyezi bo kuku wamina. 19  Kono neli ka mali a butokwa,+ aswana sina a ngunyana yesina sesinyazahala kamba litiba,+ ona mali a Kreste.+ 20  Ki niti, naazibilwe kale pili lifasi lisika ba kale teñi,+ kono naabonahalizwe kwa mafelelezo a linako kabakala mina.+ 21  Ki ka yena hamulumezi ku Mulimu,+ yena yanaa muzusize kwa bafu+ ni kumufa kanya,+ kuli tumelo ni sepo yamina likone kuba ku Mulimu. 22  Cwale haubona mukenisizwe ka kuutwa kwamina niti kokutahisize kuli mube ni lilato la kulata mizwale kusina buipi,+ mulatane hahulu kuzwelela kwatasaa pilu.+ 23  Kakuli mupepilwe sinca,+ isiñi ka peu* yebola, kono ka yesaboli,+ ka linzwi la Mulimu yapila ni yaliteñi kamita.+ 24  Kakuli “batu kaufela baswana sina bucwañi, mi kanya yabona kaufela iswana sina lipalisa za mwa simu; bucwañi bwaoma, mi lipalisa zawa, 25  kono linzwi la Jehova* liina kuya kuile.”+ Mi “pulelo” yeo ki taba yende yeneshaezwi ku mina.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kulatelela.”
Linzwi ka linzwi, “hane muliuluzwi.”
Fo kikuli, peu yekona kubeya muselo.