Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Malena 19:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Elia wabaleha kusaba Jezabele yabata kumubulaya (1-8)

  • Jehova uiponahaza ku Elia kwa Horebe (9-14)

  • Elia utalusezwa kuli atoze Hazaele, Jehu, ni Elisha (15-18)

  • Elisha uketiwa kuli ayole Elia (19-21)

19  Cwale Akabe+ abulelela Jezabele+ lika kaufela zanaaezize Elia, ni mwanaabulaezi bapolofita kaufela ka mukwale.+  Jezabele hautwa cwalo, aluma numwana ku Elia, ali: “Milimu inife koto mi iniekeleze kwateñi haiba kamuso ka nako ye hanina kukueza sina yomuñwi ni yomuñwi wabona!”  Elia kihaa kenelwa ki sabo, mi ananuha, abaleha kuli apilise bupilo bwahae.+ Apunya mwa Beere-sheba+ wa mwa Juda,+ mi asiya sikombwa sahae mwateñi.  Aya mwa lihalaupa musipili oeza lizazi lililiñwi, mi ayo ina mwatasaa kota, mi aikupela kuli ashwe. Abulela kuli: “Kulikani! Wena Jehova, uunge bupilo bwaka,+ kakuli hanifiti bo kuku.”  Cwale alobala mi aya mwa buloko inzaa li mwatasaa kota. Mi honafo lingeloi lamuswala+ mi lali ku yena: “Zuha uce.”+  Hazuha, abona sinkwa sa laundi fa macwe acisa ni nkwana ya mezi kwatuko a toho yahae. Aca ni kunwa mi alobala hape.  Hasamulaho, lingeloi la Jehova lakuta lwabubeli mi lamunyunga, lali: “Zuha uce, hakusicwalo hauna kukona kuzamaya musipili.”  Kihaa zuha mi aca ni kunwa, mi ka maata anaafumani kwa sico seo, azamaya ka mazazi a 40 ni masihu a 40 kuyo fita kwa Horebe, lona lilundu la Mulimu wa niti.+  Hafitile kwateñi akena mwa mukoti+ mi alobala mwateñi busihu; mi hamubone! Linzwi la Jehova lataha ku yena, lali: “Elia, uezañi kwanu?” 10  Aalaba, ali: “Nitukufalezwi hahulu Jehova Mulimu wa limpi;+ kakuli sicaba sa Isilaele sisiile tumelelano yahao,+ basinyize lialetare zahao, mi babulaile bapolofita bahao ka mukwale,+ mi ki na feela yasiyezi. Mi cwale bazuma bupilo bwaka.”+ 11  Kono Mulimu ali: “Zwela fande, uyo yema fa lilundu fapilaa Jehova.” Mi hamubone! Jehova naafita,+ mi moya omutuna, omaata neushanauna malundu ni kupazaula macwe fapilaa Jehova,+ kono Jehova naasiyo mwa moya wo. Hamulaho wa moya, kwataha zikinyeho,+ kono Jehova naasiyo mwa zikinyeho yeo. 12  Hamulaho wa zikinyeho, kwataha mulilo,+ kono Jehova naasiyo mwa mulilo wo. Hamulaho wa mulilo, kwautwahala linzwi lene liutwahalela mwatasi, leliombalile.+ 13  Elia hautwa linzwi leo, aikwahela kwa pata ka siapalo sahae,+ mi azwela kwande, ayo yema kwa makenelo a mukoti. Cwale linzwi lamubuza kuli: “Elia, uezañi kwanu?” 14  Aalaba, ali: “Nitukufalezwi hahulu za Jehova Mulimu wa limpi; kakuli sicaba sa Isilaele sisiile tumelelano yahao,+ basinyize lialetare zahao, mi babulaile bapolofita bahao ka mukwale, mi ki na feela yasiyezi. Mi cwale bazuma bupilo bwaka.”+ 15  Jehova ali ku yena: “Kuta, uye mwa lihalaupa la Damaseka. Hauka fita, uyo toza Hazaele+ kuli abe mulena wa Siria. 16  Mi uswanela kutoza Jehu+ muikulyaa Nimishi kuli abe mulena wa Isilaele, mi uswanela kutoza Elisha* mwanaa Shafati wa kwa Abele-mehola kuli abe mupolofita mwa sibaka sahao.+ 17  Mutu kaufela yakabanduka kwa mukwale wa Hazaele,+ ukabulaiwa ki Jehu;+ mi yakabanduka kwa mukwale wa Jehu, ukabulaiwa ki Elisha.+ 18  Mi nisasiyalezwi ki batu ba 7,000 mwa Isilaele,+ ili bao kaufela habasika kubamela Baale+ mi habasika mutubeta.”+ 19  Kihaa funduka mo, mi afumana Elisha mwanaa Shafati inzaa kekela; kwapilaa hae nekunani licoko ze 12, mi kwa coko ni coko nekunani mapulu* amabeli, mi yena naakekelisa coko yabu 12. Cwale Elia aya ku yena mi amuapesa siapalo sahae.+ 20  Elisha asiya mapulu,* amatela Elia mi ali: “Haku nilumeleze niyo tubeta ndate ni me. Kihona nika kulatelela.” Elia amualaba kuli: “Kuta, nika kuhanisezañi?” 21  Kihaa kuta mi ayo nga mapulu* amabeli ni kuaeza sitabelo, mi aitusisa likota za kwa sikekele kwa kuapeha nama ya mapulu* ni kufa batu nama, mi baica. Hamulaho, ananuha mi alatelela Elia ni kukala kumusebeleza.+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Mulimu ki Yena Yapilisa.”
Linzwi ka linzwi, “lipoho.”
Linzwi ka linzwi, “lipoho.”
Linzwi ka linzwi, “lipoho.”
Linzwi ka linzwi, “lipoho.”