Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makorinte 10:1-33

LITABA ZE MWAHALI

  • Mitala yeli litemuso kwa litaba zeneezahezi kwa Maisilaele (1-13)

  • Temuso yeama kuambuka kulapela milimu ya maswaniso (14-22)

    • Tafule ya Jehova, tafule ya madimona (21)

  • Kulukuluha ni kuiseza babañwi pilu (23-33)

    • “Mueze lika kaufela kuli Mulimu akanyiswe ka zona” (31)

10  Cwale mizwale, nibata kuli muzibe kuli bo kuku waluna nebali mwatasaa lilu kaufelaa bona+ mi nebasilile liwate kaufelaa bona+  mi kaufelaa bona nebakolobelizwe ku Mushe ka lilu ni ka liwate,  mi kaufelaa bona nebacile sico sesiswana sa kwa moya+  mi kaufelaa bona nebanwile mezi aswana a kwa moya.+ Kakuli nebanwanga mezi a mwa licwe la kwa moya lene libalatelela, mi licwe leo neliyemela* Kreste.+  Nihakulicwalo, Mulimu naasika tabiswa ki buñata bwabona, mi nebabulaezwi mwa lihalaupa.+  Cwale litaba zeo lifetuhile litemuso ku luna, kuli lusike lwalakaza lika zemaswe, sina mone baezelize.+  Mi lusike lwalapela milimu ya maswaniso, mone baezelize babañwi ku bona; sina hakuñozwi kuli: “Batu baina fafasi mi baca ni kunwa. Kihona bayema mi baitabisa.”+  Mi lusike lwaba ni muzamao wa buhule,* sina babañwi ku bona hane babile ni muzamao wa buhule,* mi kwashwa ku bona ba 23,000 mwa lizazi lililiñwi.+  Hape lusike lwalika Jehova,*+ sina mone bamulikezi babañwi ku bona, mi babulaiwa ki linoha.+ 10  Mi hape lusike lwatongoka, sina mone batongokezi+ babañwi ku bona, mi babulaiwa ki muyundisi.+ 11  Cwale lika zeo neliezahezi ku bona sina mitala, mi neliñolezwi kulemusa luna+ babatahezwi ki linako za maungulo. 12  Ka mukwa ocwalo, yanahana kuli uyemi atokomele kuli asike awa.+ 13  Hakuna muliko omitahezi konji otahela batu kaufela.+ Kono Mulimu wasepahala, mi hana kumituhelela kuli mulikwe ki muliko omusa koni kutiyela,+ kono hamutahelwa ki muliko uka mifa ni nzila ya kuzwa ku ona ilikuli mukone kuutiyela.+ 14  Ka mukwa ocwalo, mina balatiwa baka, musabe kwa sebelezo ya milimu ya maswaniso.+ 15  Nibulela sina yabulela kwa batu babanani temuho; muikatulele zenibulela. 16  Komoki ya mbuyoti yeluitumela, kana haitalusi kuabana hamoho mwa mali a Kreste?+ Sinkwa selukomauna, kana hasitalusi kuabana hamoho mwa mubili wa Kreste?+ 17  Kakuli kunani sinkwa silisiñwi, mi luna nihaluli babañata, lu mubili ulimuñwi,+ kakuli kaufelaa luna luca kwa sinkwa silisiñwi seo. 18  Hamunahane za Isilaele wa nama: Kana babacanga matabelo habaikabelangi ni aletare?+ 19  Cwale ki sifi senitalusa? Kana zetabezwi mulimu wa siswaniso ki sesiñwi, kamba mulimu wa siswaniso ki sesiñwi nji? 20  Kutokwa; kono senitalusa kikuli lika zeo macaba afa sina sitabelo, alifa kwa madimona isiñi ku Mulimu;+ mi hanilati kuli muikabele ni madimona.+ 21  Hamukoni kunwa mwa komoki ya Jehova* ni mwa komoki ya madimona; hamukoni kuca kwa “tafule ya Jehova”*+ ni kwa tafule ya madimona. 22  Kamba ‘kana lubata kushemaeta Jehova* kuli abe ni lifufa’?+ Kana lunani maata kumufita? 23  Lika kaufela lilumelelizwe, kono haki lika kaufela zetusa. Lika kaufela lilumelelizwe, kono haki lika kaufela zeyahisa.+ 24  Mutu ni mutu asike aipatela sesiswanela yena anosi, kono abate sesiswanela yomuñwi.+ 25  Muce nto kaufela yelekiswa fa musika wa nama, musabuzi sesiñwi kabakala lizwalo lamina, 26  kakuli “lifasi ki la Jehova,* ni zeinzi mwateñi kaufela.”+ 27  Haiba mutu yasalumeli amimema mi mwalata kuya, muce lico kaufela zamifa, musabuzi sesiñwi kabakala lizwalo lamina. 28  Kono haiba yomuñwi amibulelela kuli: “Ze ki zefilwe sina matabelo,” musike mwaca kabakala yo yamibulelezi cwalo ni kabakala lizwalo.+ 29  Fo hanitalusi lizwalo lamina, kono nitalusa la yomuñwi. Kakuli tukuluho yaka kiñi seika atulelwa ki lizwalo la mutu yomuñwi?+ 30  Haiba nica ka buitumelo, kiñi senika nyefulelwa kabakala sico senifela buitumelo?+ 31  Ka mukwa ocwalo, niha muca niha munwa kamba hamueza nto ifi kamba ifi, mueze lika kaufela kuli Mulimu akanyiswe ka zona.+ 32  Mutuhele kuba lisitataliso kwa Majuda ni kwa Magerike ni kwa puteho ya Mulimu,+ 33  sina na monilikela kutabiseza batu kaufela mwa lika kaufela, nisabati zeswanela na ninosi+ kono zeswanela babañata, ilikuli bakone kupiliswa.+